757/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001) 1 och 5 § som följer:

1 §
Nämndens uppgift

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer genom sitt beslut huruvida ett riksomfattande kollektivavtal som har tillställts nämnden med stöd av 2 § i lagen om kollektivavtal (436/1946) är representativt inom sitt tillämpningsområde på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001) eller i 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011).

5 §
Tidpunkten från vilken ett allmänt bindande kollektivavtal ska tillämpas

När nämnden fastställer ett kollektivavtals allmänt bindande verkan ska den bestämma att kollektivavtalet ska börja tillämpas från den tidpunkt då det träder i kraft.

Om ett kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställs vid någon annan tidpunkt än i samband med att avtalet träder i kraft, kan det bestämmas att tillämpningen av avtalets allmänt bindande verkan ska börja vid en senare tidpunkt än vad som anges i 1 mom., om det finns grundad anledning till detta.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 174/2010
AjUB 15/2010
RSv 303/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.