750/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 22 § 2 mom. som följer:

22 §
Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

I fråga om rätten att få registeruppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs i straffregisterlagen, lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002), lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (137/2004), lagen om näringsförbud (1059/1985), lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011), lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005), räddningslagen (379/2011), lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995), tullagen (1466/1994), lagen om utlänningsregistret (1270/1997), utsökningsbalken (705/2007), lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

RP 266/2010
FvUB 38/2010
RSv 357/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.