748/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002) 1, 12, 33 och 34 §, av dem 1, 12 och 33 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 976/2007, som följer:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att ordna bemötandet av utlänningar som tagits i förvar med stöd av 121 § i utlänningslagen (301/2004) i förvarsenheter som reserverats särskilt för detta ändamål.

I fråga om förvarsenheternas verksamhet gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) föreskrivs om mottagande av personer som söker internationellt skydd, får tillfälligt skydd eller är offer för människohandel.

12 §
Brukspenning, mottagningspenning och utkomststöd

En utlänning får brukspenning om han eller hon inte har egna tillgångar till sitt förfogande och inte kan få dispositionsmedel på något annat sätt. Närmare bestämmelser om brukspenningen utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

En utlänning kan undantagsvis beviljas kompletterande mottagningspenning i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd eller utkomststöd i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Brukspenning, mottagningspenning och utkomststöd beviljas av den förläggning till vilken förvarsenheten är knuten.

33 §
Behandling av i förvar tagna utlänningars personuppgifter

För behandlingen av uppgifter om utlänningar som tagits i förvar finns det ett register över mottagna klienter. Klientregistret är ett personregister enligt 45 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd.

För klientregistret får samlas in och i det får införas

1) uppgifter som behövs för identifiering av en utlänning som tagits i förvar, de klientnummer som den registeransvarige och Migrationsverket ger samt uppgifter om födelseort och medborgarskap, samt

2) uppgifter om när utlänningen har placerats i förvarsenheten och när han eller hon har lämnat enheten.

På de registeransvariga, ansvaret för de uppgifter som införts i registret, den registrerades rättigheter, utlämnandet av uppgifter ur registret, rätten till information samt utplåning av uppgifter ur registret och lagring av uppgifter tillämpas 6 kap. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd.

34 §
Rätt att få uppgifter och sekretess

I fråga om rätten att få uppgifter gäller vad som föreskrivs i 58 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd.

I fråga om sekretess gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

RP 266/2010
FvUB 38/2010
RSv 357/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.