721/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till barnskyddslagen (417/2007) en ny 86 a § som följer:

86 a §
Ombud och biträde

När ett ärende som avses i denna lag behandlas vid förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen får som en enskild parts ombud eller biträde anlitas en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) avsett rättegångsbiträde med tillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På ett ärende som är anhängigt vid domstol vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. är en person som är behörig som ombud och biträde enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande behörig att vara verksam som ombud och biträde i ett års tid efter denna lags ikraftträdande. Dessutom är en person som är behörig som ombud och biträde enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande och som ansöker om ett tillstånd enligt lagen om rättegångsbiträden med tillstånd tre månader innan den föreskrivna tid som nämns i 30 § 3 mom. i den lagen har löpt ut och vars ansökan inte har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut inom ett år från den lagens ikraftträdande, behörig att vara verksam som ombud och biträde till dess att hans eller hennes ansökan har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

RP 318/2010
LaUB 40/2010
RSv 337/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.