706/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) 1 § 1 mom., 2 § 3 punkten, 3 § 4 mom., 7 §, 11 § 2 mom. och 14 §,

av dem 2 § 3 punkten, 11 § 2 mom. och 14 § sådana de lyder i lag 1295/2009 och 3 § 4 mom. sådant det lyder i lag 27/2006, och

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1295/2009, en ny 4 punkt och till lagen nya 7 a—7 h § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller ordnande av förarexamina och körtillståndsprov som avses i körkortslagen (386/2011) och lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.


2 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) förarexamensmottagare en offentlig eller privat serviceproducent med vilken Trafiksäkerhetsverket har ingått avtal om förarexamensverksamhet och förarprövare den som tar emot körprov och muntliga teoriprov för förarexamen,

4) ADR-körtillstånd det körtillstånd som avses i 11 b § i lagen om transport av farliga ämnen, förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov den som övervakar körprovstillfällen som hålls för beviljande av körtillstånd, granskar körtillståndsprov och fattar beslut om att utfärda certifikat och ADR-körtillståndsbeslut beslut om att bevilja körtillstånd.

3 §
Ordnande av förarexamensverksamhet

På upphandling av tjänster tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (348/2007).

7 §
Allmänna kompetenskrav för examinatorer

Förarprövare samt förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov ska till sin yrkeskunskap och tillförlitlighet vara lämplig för denna uppgift och får inte ha gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade trafikbrott eller trafikförseelser eller andra brott på ett sådant sätt att han eller hon kan anses olämplig som examinator.

7 a §
Tillförlitligheten hos examinatorer

En person ska inte till sin tillförlitlighet anses vara lämplig att ta emot körprov, ADR-körtillståndsprov och muntliga teoriprov om han eller hon

1) under de fem senaste åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en i 23 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) avsedd gärning som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten,

2) under de senaste fem åren har gjort sig skyldig till brott mot liv eller hälsa, brott som annars utvisar våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott och gärningen visar att han eller hon är uppenbart olämplig som examinator när det gäller prov som avses i denna lag,

3) under det senaste året har meddelats körförbud för andra trafikbrott eller trafikförseelser än sådana som nämns i 1 punkten eller av denna orsak har haft körförbud.

7 b §
Yrkeskunskap hos förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov för transport av farliga ämnen

Den som granskar provprestationer i anslutning till körtillståndsprov för transport av farliga ämnen ska enligt de krav som ställs på yrkeskunskap ha ett gällande ADR-körtillstånd. Dessutom ska personen i fråga ha tillräcklig kunskap om transport av farliga ämnen som inhämtats genom arbetslivserfarenhet eller på annat sätt eller ha genomgått Trafiksäkerhetsverkets utbildning i transport av farliga ämnen samt ha kännedom om de utbildningskrav som gäller ADR-körtillståndsutbildning och om lagstiftningen och praxis i branschen.

7 c §
Yrkeskunskap hos förarprövare

Yrkeskunskapen hos den som tar emot körprov och muntliga teoriprov för förarexamen förutsätter att han eller hon har de kunskaper, färdigheter och insikter om körförmåga och bedömning av den, gällande läroplaner, egen körskicklighet, kundservice, ekonomiskt, miljövänligt och också i andra hänseenden ansvarsfullt körsätt samt fordonsteknik och fordonsfysik som behövs för uppgiften.

Minimikrav för förarprövaren för kategori B är att han eller hon

1) har fyllt 23 år,

2) har körkort för kategori B och har haft detta i minst tre år,

3) har grundläggande utbildning för förarprövare för förarexamen,

4) har deltagit i fortbildning och kvalitetssäkring på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Behörighet för kategori B ger även rätt till mottagande av körprov och manöverprov för kategori AM. Den som har behörighet för kategori B får också ta emot körprov för kategori T, om ett sådant undantagsvis krävs.

Minimikrav för den som tar emot körprov och manöverprov för andra kategorier än de som avses i 2 och 3 mom. är att han eller hon

1) har minst tre års erfarenhet av mottagande av körprov för kategori B,

2) har fullgjort de studier som motsvarar examen för kategorin i fråga,

3) har körkort som berättigar till att köra fordon som hör till den kategori för vilken körprov tas emot.

Avvikelse från den treåriga erfarenhet som avses i 4 mom. 1 punkten får göras, om förarprövaren har minst fem års erfarenhet av att köra fordon som hör till den kategori för vilken examen tas emot eller Trafiksäkerhetsverket bedömer att hans eller hennes färdigheter i denna kategori är tillräckliga utifrån den yrkeskunskap, annan utbildning eller erfarenhet som inhämtats utöver körkortet i kategorin i fråga.

7 d §
Grundläggande utbildning för förarprövare

Den grundläggande utbildning för förarprövare som avses i 7 c § 2 mom. 3 punkten är avlagd specialyrkesexamen för trafiklärare och avläggande av den del i examen som omfattar studier för förarprövare för förarexamen. Examensdelen måste uppfylla kraven i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort på grundläggande utbildning för förarprövare.

De krav som avses i 7 c § 4 mom. 2 punkten för mottagande av andra körprov än för kategorierna B och AM är de specialiseringsutbildningar som fastställs av Trafiksäkerhetsverket.

Körprov för kategorierna A1, A2 och A kan tas emot av den som har förvärvat den grundläggande kompetensen i någon av dessa kategorier. Körprov för kategorierna C1, C, D1 och D kan tas emot av den som har förvärvat den grundläggande kompetensen i någon av dessa kategorier. Körprov för kategorierna BE, C1E, CE, D1E och DE kan tas emot av den som har förvärvat den grundläggande kompetensen i någon av dessa kategorier.

Som sådan grundläggande utbildning som avses i 1 mom. kan vid behov anses även annan lämplig utbildning eller erfarenhet som godkänts av Trafiksäkerhetsverket, om ordnandet av förarexamensverksamhet nödvändigtvis kräver det. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om sådan auskultering i ett företag som bedriver förarexamensverksamhet som hänför sig till avläggande av den del i examen som nämns i 1 mom.

7 e §
Kvalitetssäkring i förarexamensverksamhet

Det arbete som förarprövare utför ska kontrolleras årligen. Förarprövarens arbete när det gäller mottagande av körprov ska kontrolleras minst en gång vart femte år, under sammanlagt minst en halv dag. Resultaten i de körprov som tagits emot ska granskas varje år.

Trafiksäkerhetsverket svarar för kvalitetssäkringen. Om det upptäcks brister i verksamheten hos de förarprövare som kontrolleras, ska Trafiksäkerhetsverket omedelbart vidta korrigerande åtgärder. Om bristerna är allvarliga ska den som kontrollerats åläggas att delta i arbetshandledning eller specialutbildning.

Det arbete som förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov utför ska övervakas genom granskning av mottagna körtillståndsprov och ADR-körtillståndsbeslut. Trafiksäkerhetsverket ska för kvalitetssäkring i tillräcklig utsträckning följa det arbete som förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov utför.

Närmare bestämmelser om kvalitetssäkringen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 f §
Fortbildning

För att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen ska förarprövare för förarexamen delta i fortbildning sammanlagt minst fyra dagar per tvåårsperiod. För att upprätthålla och utveckla den praktiska körskicklighet som behövs vid mottagande av körprov ska förarprövaren delta i fortbildning sammanlagt minst fem dagar under varje femårsperiod.

Genomgången fortbildning täcker de kategorier för vilka förarprövaren har behörighet.

Fortbildningen kan genomföras som privat-, grupp- eller klassrumsundervisning, e-utbildning eller genom instruktioner. Trafiksäkerhetsverket svarar för fortbildningen.

7 g §
Förnyad bedömning

Om en förarprövare inte under de senaste två åren har tagit emot körprov i någon kategori för vilken han eller hon har behörighet, ska han eller hon enligt vad Trafiksäkerhetsverket bestämmer genomgå en förnyad bedömning innan han eller hon får ta emot körprov i denna kategori. Den förnyade bedömningen kan genomföras som en del av fortbildningen.

7 h §
Intyg över behörighet

Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett intyg till förarprövare över att de har behörighet för uppgiften.

Om innehavaren av intyget inte längre uppfyller kraven i 7 a §, ska intyget återkallas för en viss tid, som ska vara minst tre månader och högst fem år. Intyget ska dock återkallas för minst sex månader, om innehavaren gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en gärning som avses i 7 a § 2 punkten.

När återkallelsens längd prövas ska det beaktas hur allvarlig gärningen eller allvarliga gärningarna är och under vilka omständigheter gärningen eller gärningarna begåtts. Om det av grundad anledning behövs för att göra påföljden skäligare, får intyget återkallas även för en kortare tid, men dock alltid minst för den tid som körförbud gäller, eller i det fall som avses i 7 a § 3 punkten en varning ges i stället för att intyget återkallas.

Om innehavaren av intyget inte har genomgått fortbildning eller avhjälpt de brister som uppdagats i samband med tillsyn inom skälig tidsfrist eller om han eller hon i övrigt inte uppfyller de krav på upprätthållande av behörighet som föreskrivs i denna lag, kan han eller hon ges en varning. Om han eller hon trots en varning inte uppfyller kraven inom en ny tidsfrist, får intyget återkallas tills vidare till dess att de föreskrivna kraven uppfylls.

Trafiksäkerhetsverket för ett register över förarprövarens behörighet.

11 §
Tillsyn

Förarexamensmottagare är skyldiga att lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgifter som behövs för tillsynen över förarexamensverksamheten och vid den kvalitetssäkring som avses i 7 e §.


14 §
Omprövningsbegäran och ändringssökande

I beslut som fattats av en förarexamensmottagare och som gäller förarexamen eller ADR-körtillståndsprov får ändring inte sökas genom besvär. Omprövning av beslutet får begäras hos Trafiksäkerhetsverket. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om förfarandet i övrigt finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i ett omprövningsbeslut eller annat beslut som Trafiksäkerhetsverket har fattat med stöd av denna lag finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Den som före ikraftträdandet av lagen har varit verksam som förarprövare för förarexamen får fortfarande ta emot körprov även om han eller hon inte uppfyller de krav på grundläggande utbildning för förarprövare som föreskrivs i denna lag. En förutsättning för detta är dock att han eller hon uppfyller de krav på kvalitetssäkring och fortbildning som föreskrivs i denna lag.

Den som före ikraftträdandet av lagen har varit verksam som förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov för transport av farliga ämnen får fortfarande ta emot körtillståndsprov även om han eller hon inte uppfyller de krav på yrkeskunskap för mottagare av körtillståndsprov som föreskrivs i denna lag. En förutsättning för detta är dock att han eller hon uppfyller de krav på kvalitetssäkring som föreskrivs i denna lag.

RP 211/2010
KoUB 22/2010
RSv 268/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG (32006L0126); EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.