663/2011

Given i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 28 § i narkotikalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i narkotikalagen (373/2008) 28 §, sådant det lyder delvis ändrat i lag 322/2011, som följer:

28 §
Förstöring av narkotika som farligt avfall

De som har rätt att hantera narkotika är skyldiga att låta förstöra alla läkemedel som betraktas som narkotika samt annan narkotika för vilken det inte längre finns sådan användning som är tillåten enligt denna lag.

Ämnen och preparat som avses i 1 mom. får förstöras endast i en anläggning för behandling av farligt avfall. Då ska avfallslagens (646/2011) och miljöskyddslagens (86/2000) bestämmelser om förstöring av farligt avfall iakttas.

Med avvikelse från 1 mom. ska bestämmelserna i avfallslagen och miljöskyddslagen tillämpas på förstöring av sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 e-punkten och som av statsrådet godkänts för industriell användning.

Närmare bestämmelser om förstöring av ämnen och preparat som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010
MiUB 23/2010
GrUU 58/2010
FvUU 35/2010
EkUU 30/2010
RSv 360/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.