657/2011

Given i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen (829/2009) 2 § som följer:

2 §
Avfallshantering

Kommunerna i huvudstadsregionen ska i samarbete sköta de kommunala uppgifter som avses i avfallslagen (646/2011), med undantag för de uppgifter som föreskrivs för den kommunala miljövårdsmyndigheten. En samkommun svarar för att uppgifterna sköts. På samkommunen tillämpas bestämmelserna om samkommuner i 10 kap. i kommunallagen (365/1995).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010
MiUB 23/2010
GrUU 58/2010
FvUU 35/2010
EkUU 30/2010
RSv 360/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.