654/2011

Given i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 2 och 8 § i lagen om flyttning av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om flyttning av fordon (828/2008) 2 § och 8 § 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) fordon ett fordon enligt definitionen i 2 a § i vägtrafiklagen (267/1981),

2) väg en väg enligt definitionen i 2 § 1 punkten i vägtrafiklagen,

3) terräng terräng enligt definitionen i 3 § 2 punkten i terrängtrafiklagen (1710/1995),

4) närflyttning flyttning av ett fordon till en plats i omedelbar närhet av dess ursprungliga placeringsplats,

5) upplagsflyttning flyttning av ett fordon till ett upplag som anvisas av kommunen,

6) skrotfordon ett fordon som är avfall enligt definitionen i 5 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011).

8 §
Flyttning av skrotfordon

Kommunen får lämna ett skrotfordon som omfattas av producentansvaret enligt 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen direkt till insamlare och behandlare som avses i 58 § i avfallslagen. Innan ett skrotfordon flyttas ska den sista ägare till fordonet som antecknats i fordonstrafikregistret eller någon annan känd ägare eller innehavare informeras om flyttningen. Meddelandet ska innehålla en uppmaning att flytta skrotfordonet inom sju dagar vid äventyr att fordonet förs till avfallshantering på det sätt som avses ovan i detta moment. Om ägaren inte är känd, ska ett meddelande fästas på ett synligt ställe på skrotfordonet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010
MiUB 23/2010
GrUU 58/2010
FvUU 35/2010
EkUU 30/2010
RSv 360/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.