652/2011

Given i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) 3 § 1 mom. och 7 §, av dem 7 § sådan den lyder i lag 1129/2010, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) dryckesförpackning en detaljhandelsförpackning som innehåller i den till denna lag fogade accistabellen nämnd dryck, om förpackningen har en volym på högst fem liter; såsom detaljhandelsförpackning betraktas även motsvarande förpackning i samband med restaurangrörelse,

2) fungerande retursystem ett sådant pantbaserat system där en förpackare eller importör av drycker ensam eller på det sätt som avses i avfallslagen (646/2011) eller i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland har ombesörjt återanvändning eller materialåtervinning av dryckesförpackningar så att förpackningen fylls på nytt eller används för råvaruåtervinning,

3) tillverkning tillverkning och förpackning av drycker.


7 §
Godkännande av anteckning i producentregistret

Den som i en skattedeklaration enligt punktskattelagen anmäler att dryckesförpackningar ingår i ett i 3 § 1 mom. 2 punkten avsett fungerande retursystem ska visa att den som är ansvarig för retursystemet för dryckesförpackningar har godkänts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för anteckning i producentregistret på det sätt som anges i 103 § i avfallslagen eller att dryckesförpackningarna har godkänts för anteckning i motsvarande register enligt lagstiftningen i landskapet Åland. Miljömyndigheterna ska omedelbart underrätta Tullstyrelsen om ändringar i registret. Om producentregisteruppgifter föranleder ändringar i beskattningen av en accisskyldig, tillämpas ändringarna vid påförandet av accis för följande kalendermånad efter tillställandet av uppgifterna.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010
MiUB 23/2010
GrUU 58/2010
FvUU 35/2010
EkUU 30/2010
RSv 360/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.