647/2011

Given i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 2 § 1 mom., 5 § 3 mom., 12 § 1 och 2 mom., 27 § 1 mom., 28 § 2 mom., rubriken för 30 a § samt 30 a § 1 och 2 mom., 42 §, 43 § 1 och 3 mom., 45 och 46 §, 50 § 1 mom. och 61 §,

av dem 12 § 1 och 2 mom., 27 § 1 mom. och 30 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 253/2010, 28 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1061/2004 och 588/2011, 42 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 346/2008, 43 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 506/2002, 43 § 3 mom. sådant det lyder i lag 506/2002, 45 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1676/2009 och 46 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 506/2002, 273/2011 och 588/2011, samt

fogas till lagen nya 43 a—43 c § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på verksamhet som orsakar eller kan orsaka förorening av miljön enligt vad som bestäms nedan. Dessutom tillämpas lagen på verksamhet som ger upphov till avfall och på behandling av avfall.


5 §
Allmänna skyldigheter

I verksamhet som medför risk för förorening av miljön ska dessutom de allmänna skyldigheter och principer beaktas som följer av 2 kap. i avfallslagen (646/2011).

12 §
Vissa verksamheter

Närmare bestämmelser för följande branscher och verksamheter får utfärdas genom förordning av statsrådet i syfte att förebygga risker för förorening av miljön:

1) el- eller värmeproducerande verk eller pannanläggningar med en bränsleeffekt på högst 20 megawatt och sådana verk eller pannanläggningar där gas eller olja används som bränsle och bränsleeffekten understiger 50 megawatt,

2) asfaltstationer,

3) distributionsstationer för flytande bränslen,

4) verksamheter där det används flyktiga organiska föreningar,

5) andra än i 1 punkten avsedda el- eller värmeproducerande verk eller pannanläggningar med en bränsleeffekt som överstiger 20 megawatt men understiger 50 megawatt,

6) behandling av avfall,

7) jordbruk, kreaturshushållning, pälsdjursskötsel och skogsbruk,

8) torvproduktion,

9) fiskodling,

10) stenkrossar, stenbrott eller annan stenbrytning.

De bestämmelser som avses i 1 mom. kan, utöver vad som sägs i 11 §, gälla

1) utsläpp i miljön samt begränsning av sådana utsläpp och deras skadeverkningar,

2) krav som ställs på placeringen av verksamheterna med avseende på miljöskyddet, förutsättningarna för placering av verksamheter på olika områden och minimiavstånden till de objekt som berörs av verksamheten,

3) metoder, anordningar, byggnader och konstruktioner som används för att förebygga utsläpp och deras spridning, förebygga olyckor eller olycksrisker och trygga energieffektiviteten,

4) verksamhetens omfattning och verksamhetstiderna,

5) hantering av avfall,

6) kontroll och verksamhetsutövarens skyldighet att lämna information till myndigheterna,

7) åtgärder efter avslutad verksamhet,

8) övriga åtgärder som behövs för att de krav som föreskrivs i 41—43, 45 och 46 § ska uppfyllas.


27 §
Datasystemet för miljövårdsinformation

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral upprätthåller datasystemet för miljövårdsinformation, som innehåller behövliga uppgifter om

1) sådana beslut av miljötillståndsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna som avses i denna lag,

2) sådana verksamheter som ska registreras enligt denna lag,

3) rapporter och kontroll med anknytning till tillstånden och anmälningarna,

4) omständigheter som med stöd av avfallslagen ska antecknas i de register som avses i 142 § i avfallslagen,

5) uppföljning och undersökningar som gäller miljöns tillstånd i samband med verkställigheten av denna lag,

6) de kemikalier som används inom verksamhet som medför risk för förorening av miljön, de utsläpp och det avfall som uppkommer av verksamheten och det avfall som tagits emot inom verksamheten,

7) annat som behövs för verkställigheten av denna lag.


28 §
Allmän tillståndsplikt

Miljötillstånd behövs dessutom för

1) verksamhet som kan orsaka förorening av vattendrag, då det inte är fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen,

2) avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil,

3) verksamhet som kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920),

4) behandling av avfall som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen i en anläggning eller yrkesmässigt,

5) prospektering efter och utvinning av olja och gas inom Finlands territorialvatten eller i Finlands ekonomiska zon samt annan därmed förknippad verksamhet.


30 a §
Undantag från tillståndsplikten för vissa verksamheter som avser avfallsbehandling

För verksamhet som avses i 28 § 2 mom. 4 punkten behövs det inte miljötillstånd med stöd av den bestämmelsen, när det är fråga om att

1) avfall från jord- och skogsbruket som består av för miljön och hälsan oskadliga naturmaterial används inom jord- och skogsbruket,

2) avloppsslam, slam från slamavskiljare eller avfall från torrtoaletter som behandlats så att det blivit oskadligt eller oskadlig aska eller oskadligt slagg återvinns och används i enlighet med lagen om gödselfabrikat (539/2006),

3) vegetabiliskt avfall från jord- och skogsbruket som består av för miljön och hälsan oskadliga naturmaterial återvinns inom energiproduktion, eller

4) utvinningsavfall från torvutvinning eller sådant inert avfall eller sådan icke-förorenad jord som uppkommer inom annan verksamhet enligt 103 a § behandlas i enlighet med en plan för hantering av utvinningsavfall i samband med verksamheten i fråga på något annat sätt än genom deponering av avfallet på en sådan i 103 b § avsedd deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka.

Miljötillstånd behövs inte heller för annan i 28 § 2 mom. 4 punkten avsedd återvinning av avfall eller för bortskaffande av annat avfall än farligt avfall på den plats där det uppkommit, om bestämmelser om miljöskyddskraven för dessa verksamheter har utfärdats genom förordning av statsrådet med stöd av 14 § i avfallslagen eller 12 § 1 mom. i denna lag.


42 §
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs det att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter

1) medför olägenhet för hälsan,

2) medför annan betydande förorening av miljön eller risk för sådan,

3) har konsekvenser som förbjuds i 7—9 §,

4) leder till försämring av speciella naturförhållanden eller till att vattenförsörjningen eller någon annan från allmän synpunkt viktig användningsmöjlighet äventyras inom det område som påverkas av verksamheten,

5) medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden.

Verksamheten får inte placeras i strid med detaljplanen. Vid placeringen ska dessutom 6 § iakttas.

En verksamhetsutövare som behandlar avfall ska ha tillgång till tillräcklig sakkunskap med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

43 §
Tillståndsvillkor om hindrande av förorening

Tillstånd ska förenas med behövliga villkor om

1) utsläpp, utsläppsgränsvärden, hindrande och begränsning av utsläpp samt utsläppsstället,

2) avfall samt om minskning av avfallets mängd och skadlighet,

3) åtgärder vid störningar och i andra exceptionella situationer,

4) åtgärder efter avslutad verksamhet, såsom iståndsättning av områden och hindrande av utsläpp,

5) andra åtgärder för att hindra, minska eller utreda förorening och risken för eller olägenheterna av förorening.


När tillståndsvillkoren meddelas ska man beakta verksamhetens natur, egenskaperna hos det område där verksamhetens konsekvenser uppträder, verksamhetens sammantagna miljöpåverkan, den betydelse som åtgärderna för att hindra förorening har för miljön som helhet samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att genomföra åtgärderna. Tillståndsvillkor som gäller utsläppsgränsvärden samt hindrande och begränsning av utsläpp ska vara baserade på bästa tillgängliga teknik. I tillståndsvillkoren får verksamhetsutövaren dock inte åläggas att använda endast en viss bestämd teknik. Dessutom ska vid behov beaktas energi- och materialanvändningens effektivitet och beredskapen att förebygga olyckor och begränsa verkningarna av sådana.


43 a §
Säkerhet som krävs för avfallsbehandling

Den som bedriver avfallsbehandling ska ställa säkerhet för att garantera en adekvat avfallshantering samt kontroll och åtgärder som behövs när verksamheten avslutas eller efter avslutad verksamhet. Säkerhet behöver inte krävas av den som bedriver annan verksamhet än avstjälpningsplatsverksamhet, om de kostnader som avses bli täckta genom säkerheten när verksamheten avslutas är ringa med beaktande av avfallets mängd och beskaffenhet samt övriga omständigheter. Närmare bestämmelser om de situationer och faktorer som kan motivera att säkerhet inte behöver krävas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

43 b §
Säkerhetens storlek

Säkerheten ska vara tillräcklig för att de åtgärder som anges i 43 a § ska kunna vidtas med beaktande av verksamhetens omfattning och karaktär och de villkor som meddelas för verksamheten. Säkerheten för en avstjälpningsplats ska också täcka kostnaderna för uppföljning och kontroll efter det att avstjälpningsplatsen lagts ned och för övrig efterbehandling under en tid av minst 30 år, om inte verksamhetsutövaren visar att något annat räcker. Säkerheten för en deponi för utvinningsavfall ska också täcka kostnaderna för att ett markområde som anges närmare i en plan för hantering av utvinningsavfall och finns i det område som påverkas av deponin iståndsätts så att dess tillstånd blir tillfredsställande.

I miljötillståndet ska det bestämmas att verksamhetsutövaren höjer beloppet av säkerheten för avstjälpningsplatsen och för långtidsverksamhet av annat slag på ett sådant sätt att säkerheten hela tiden så väl som möjligt motsvarar de kostnader som skulle uppstå om verksamheten avslutades vid bedömningstillfället.

Statsrådet får utfärda närmare bestämmelser om hur säkerheten räknas ut och utökas. För småskaliga verksamheter kan det fastställas att säkerheten ska vara ett fast belopp som får vara högst 10 000 euro.

43 c §
Ställande av säkerhet och säkerhetens giltighet

Miljötillstånd ska förenas med behövliga villkor om säkerhet enligt 43 a § och ställande av den. Som säkerhet godkänns borgen, försäkring och en pantsatt insättning. Den som ställer säkerheten ska vara ett kreditinstitut, en försäkringsanstalt eller något annat yrkesmässigt finansiellt institut med hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Säkerheten ska ställas till förmån för den behöriga tillsynsmyndigheten enligt miljötillståndet innan verksamheten inleds. En säkerhet för en deponi för utvinningsavfall ska ställas innan utvinningsavfall börjar deponeras på deponin.

Säkerheten ska vara giltig utan avbrott eller förnyad med jämna mellanrum i minst tre månader efter det att de åtgärder som täcks av säkerheten har vidtagits och anmälts till tillsynsmyndigheten. Om säkerhetens giltighet förnyas ska det göras innan den föregående giltighetsperioden löper ut. En säkerhet för en avstjälpningsplats ska vara giltig tills den kontroll och den efterbehandling av annat slag som följer på att avstjälpningsplatsen lagts ned har upphört.

Tillståndsmyndigheten ska på ansökan frigöra en säkerhet när verksamhetsutövaren har uppfyllt de förpliktelser som föreskrivits för eller ålagts den. En säkerhet kan också frigöras delvis.

45 §
Villkor om avfall och avfallshantering

Tillståndet ska dessutom förenas med behövliga villkor om avfall och avfallshantering för iakttagande av avfallslagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Tillståndet ska vid behov förenas med villkor om att blandat kommunalt avfall som är avsett att återvinnas eller bortskaffas och vars hantering kommunen enligt 32 § i avfallslagen är skyldig att ordna eller annat avfall som är avsett att bortskaffas ska föras till en behandlingsanläggning som avses i 19 § 2 mom. i den lagen. På verkställigheten av villkoren tillämpas denna lag.

Tillstånd för behandling av avfall kan begränsas till att gälla behandling av ett visst slag av avfall. I ett tillstånd som gäller återvinning eller bortskaffande av blandat kommunalt avfall vars hantering kommunen enligt 32 § i avfallslagen är skyldig att ordna eller bortskaffande av annat avfall kan det vid behov anges som villkor att endast avfall från ett visst område får behandlas i verksamheten.

Tillståndsmyndigheten får i miljötillståndet meddela en bestämmelse som avviker från kravet i en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 14 § i avfallslagen på de grunder som där anges. Bestämmelsen får också meddelas med anledning av en särskild ansökan i tillämpliga delar med iakttagande av vad som föreskrivs om behandlingen av en tillståndsansökan.

46 §
Uppföljnings- och kontrollvillkor

Tillståndet ska förenas med behövliga villkor om driftskontroll, kontroll av verksamhetens utsläpp och miljöpåverkan samt kontroll av miljöns tillstånd efter avslutad verksamhet. Tillståndet ska dessutom förenas med behövliga villkor om uppföljning och kontroll av avfallshanteringen i enlighet med 120 § i avfallslagen samt om en plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen och iakttagandet av den. För utförandet av kontroller ska tillståndet innehålla bestämmelser om mätmetoder och mätfrekvenser. I tillståndet ska det också anges hur uppföljnings- och kontrollresultaten ska bedömas och hur de ska ges in till tillsynsmyndigheten. Verksamhetsutövaren kan också åläggas att lämna andra uppgifter som behövs för tillsynen.

Det som i övervakningsprogram för vattnens eller den marina miljöns status som avses i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen har ansetts behövas för övervakningen ska beaktas när villkor meddelas om kontrollen av verksamhetens påverkan på vattnen och havet. Uppgifterna från kontrollen av verksamheten kan utnyttjas vid övervakningen och utarbetandet av förvaltningsplaner och havsförvaltningsplanen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen.

Tillståndsmyndigheten eller av denna förordnad myndighet kan vid behov ålägga flera tillståndshavare att gemensamt kontrollera sina verksamheters miljöpåverkan (samordnad recipientkontroll) eller för kontrollen av verksamheten godkänna deltagande i övervakningen inom området. Den samordnade recipientkontrollen kan gälla kontroll som grundar sig på denna lag och vattenlagen.

I tillståndet kan verksamhetsutövaren åläggas att för godkännande förelägga tillståndsmyndigheten eller en myndighet som utsetts av den en plan för en närmare organisering av den i 1 eller 3 mom. avsedda uppföljningen och kontrollen i så god tid att uppföljningen och kontrollen kan inledas samtidigt som verksamheten inleds eller vid någon annan tidpunkt som är ändamålsenlig med tanke på konsekvenserna av verksamheten. Uppföljnings- och kontrollvillkoren samt den godkända uppföljnings- och kontrollplanen kan vid behov ändras trots att tillståndet är i kraft. Den myndighet som har godkänt den samordnade recipientkontrollen ska ändra beslutet, om en ny verksamhetsutövare har ålagts att delta i den samordnade recipientkontrollen.

I sådana fall som avses i 3 och 4 mom. ska beslut fattas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs om miljötillstånd, om inte beslutet fattas i samband med att tillståndet beviljas eller ändras. Beslutet kan ändras på tjänstens vägnar eller på yrkande av tillståndshavaren, tillsynsmyndigheten, en myndighet som bevakar allmänt intresse, kommunen eller en part som orsakas olägenhet. Beslutet meddelas efter anslag och information om beslutet ska ges på det sätt som enligt 53 och 54 § gäller för miljötillståndsbeslut och information om dem. Beslut med anledning av en begäran om omprövning meddelas enligt 53 § 1 mom. efter anslag och information om beslutet ska ges med iakttagande av 53 och 54 §.

Omprövning av beslut enligt 4 mom. som fattats av en myndighet som tillståndsmyndigheten utsett får begäras skriftligen hos tillståndsmyndigheten inom 30 dagar från det att beslutet meddelades. Begäran om omprövning framställs hos regionförvaltningsverket, om kontrollskyldigheten i fråga om någon verksamhet som omfattas av samordnad recipientkontroll har baserat sig på ett beslut som regionförvaltningsverket meddelat. Som begäran om omprövning kan också en sådan meningsskiljaktighet behandlas som gäller fördelningen av kostnaderna för den samordnade recipientkontrollen. Beslut med anledning av en begäran om omprövning meddelas enligt 53 § 1 mom. efter anslag, och information om beslutet ska ges med iakttagande av 53 och 54 §. Ändring i beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas så som anges i 96 §.

50 §
Inverkan av vissa planer och program

Verksamheten får inte strida mot sådana för verksamhetsutövaren bindande förpliktelser som följer av riksomfattande planer och program som avses i 26 § 1 mom. I ett tillstånd som gäller en tillståndspliktig behandlingsanläggning eller behandlingsplats för avfall ska beaktas de regionala avfallsplaner som avses i 88 § i avfallslagen. I tillståndet ska dessutom i tillräcklig utsträckning beaktas sådana andra planer som har godkänts med stöd av 26 § 1 mom.


61 §
Verksamhet av försöksnatur

Sådan verksamhet av försöksnatur som avses i 30 § 3 mom. förutsätter en skriftlig anmälan till den behöriga miljötillståndsmyndigheten senast 30 dygn innan verksamheten inleds.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Om det finns miljötillstånd för verksamhet enligt 30 a § när denna lag träder i kraft, förfaller miljötillståndet.

Om miljötillstånd har beviljats för en verksamhet före denna lags ikraftträdande och om den säkerhet som ställts för verksamheten inte är förenlig med 43 a—43 c §, ska tillståndsvillkoret om säkerhet ses över senast när

1) miljötillståndet för verksamheten behandlas på grund av en väsentlig förändring i verksamheten, eller

2) tillståndsvillkoren justeras utifrån verksamhetsutövarens ansökan enligt 55 §.

Tillståndsmyndigheten ska justera ett villkor som gäller säkerhet så att det stämmer överens med denna lag också när tillståndet behöver ändras eller tillståndsmyndigheten ska meddela villkor om åtgärder som behövs för avslutande av verksamheten.

RP 199/2010
MiUB 23/2010
GrUU 58/2010
FvUU 35/2010
EkUU 30/2010
RSv 360/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EUT  L 37, 13.2.2003, s. 24.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG (32000L0076); EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000. s. 34.
rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
rådets direktiv 96/59/EG (31996L0059); EGT L 243, 24.9.1996, s. 31.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EG (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.