639/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 16 juni 2011

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet (776/2008) 3–6, 10, 12 och 14–17 § samt

fogas till förordningen en ny 13 a § som följer:

3 §
Ortstillägg

Ortstilläggets grundvärde framgår av bilagan. På dyrortskoefficienterna för stationeringsorterna tillämpas utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010).

4 §
Maketillägg och barntillägg

Det förhöjda ortstillägget för make är 24 procent och barntillägget 7 procent av ortstillägget för chefen för en diplomatisk beskickning (kravnivå 1—3).

5 §
Betalning av ortstillägg, maketillägg och barntillägg

Maketillägg betalas från och med det att maken vid tjänstgöringsperiodens början eller därefter har anlänt till stationeringsorten.

Om maken flyttar från stationeringsorten eller makarna flyttar isär, upphör betalningen av maketillägget vid ingången av den kalendermånad som följer på flyttningen.

Ortstillägg betalas den 15 varje kalendermånad. Om ortstillägg betalas för en del av en kalendermånad, beräknas ortstillägget per kalenderdag genom att ortstillägget för en kalendermånad divideras med antalet kalenderdagar i den aktuella månaden.

6 §
Utrustningsersättning

Utrustningsersättningens belopp framgår av bilagan. Av beloppet betalas ersättning till

1) 100 procent, om tjänstemannen för första gången förordnas till utrikesrepresentationen eller det har gått minst tio år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning,

2) 90 procent, om det har gått minst nio år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning,

3) 80 procent, om det har gått minst åtta år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning,

4) 70 procent, om det har gått minst sju år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning,

5) 60 procent, om det har gått minst sex år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning,

6) 50 procent, om det har gått minst fem år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning,

7) 40 procent, om det har gått minst fyra år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning,

8) 30 procent, om det har gått minst tre år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning.

Ersättningen enligt 1 mom. höjs med 20 procent för medföljande make och 10 procent för varje medföljande barn. Förhöjningen betalas, om en familjemedlem flyttar till tjänstemannens stationeringsort inom sex månader efter ingången av tjänstemannens tjänstgöringsperiod och bor i samma hushåll som tjänstemannen i minst elva månader.

10 §
Bostadsersättning

I bostadsersättning betalas hyra för bostaden, avgifter för värme, vatten, gas, elektricitet och bilplats samt övriga nödvändiga, skäliga kostnader som direkt anknyter till tjänstemannens boende.

I bostadsersättning betalas även de flyttkostnader som ett bostadsbyte föranleder.

12 §
Utbildningsersättning

I utbildningsersättning betalas de inskrivnings-, termins-, elevförsäkrings- och skoltransportavgifter som skolan tar ut samt andra nödvändiga kostnader.

Dessutom betalas utgifterna för skolbespisningen, om de inte ingår i terminsavgiften, dock högst 1000 euro per barn och läsår. Om barnet inte deltar i skolbespisningen, betalas 500 euro per läsår i bidrag för måltidskostnader. Om ersättningen endast omfattar en del av läsåret, är beloppet motsvarande andel av ersättningen för hela läsåret.

För anskaffning av läromedel som behövs inom den grundläggande utbildningen betalas till tjänstemannen 350 euro per barn och läsår, om läromedelskostnaderna inte ingår i terminsavgiften.

Kostnader som föranleds av gymnasieutbildning eller grundläggande yrkesutbildning betalas, om barnet inte har fullgjort lärokursen för gymnasiet eller en yrkesläroanstalt enligt det finländska skolsystemet. Tjänstemannens självkostnadsandel är dock 350 euro per barn och läsår, om läroböckerna ingår i läroanstaltens terminsavgift.

13 a §
Dagvårdsersättning

I dagvårdsersättning betalas dagvårdsplatsens vårdavgifter och motsvarande nödvändiga avgifter upp till ersättningens maximibelopp till den del de överskrider självkostnadsandelen.

Dagvårdsersättningens självkostnadsandel för barn som fyllt tre år är 2 500 euro om året och ersättningens maximibelopp för den del som överskrider självkostnadsandelen 7 500 euro om året, räknat från det vården inleddes.

Dagvårdsersättningens självkostnadsandel för barn under tre år är 1 250 euro om året och ersättningens maximibelopp för den del som överskrider självkostnadsandelen 3 750 euro om året, räknat från det vården inleddes. Ersättning betalas dock inte för dagvård av barn under tre år, om tjänstemannen eller maken har rätt till hemvårdsstöd för barnet i fråga.

När barnet flyttar bort från stationeringsorten eller övergår till att omfattas av utbildningsersättningen beräknas självkostnadsandelen och ersättningens maximibelopp för tidsperioden i fråga som en motsvarande proportionell andel av det årliga beloppet.

14 §
Ersättning för flyttningsresa

Ersättning för flyttningsresa inom Europa betalas utifrån att den företagits med eget fordon, även om det inte vore det förmånligaste resesättet. I övrigt betalas tjänstemannens och familjemedlemmarnas flyttersättning i enlighet med statens resereglemente. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer dessutom rätt till ersättning för inkvarteringskostnaderna för en övernattning under resan.

15 §
Ersättning för semesterresa hem

Ersättning för semesterresa hem betalas för en resa tur och retur för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början och för ytterligare en resa om tjänstgöringsperioden överskrider ettårsperioderna med minst nio månader. På varandra följande tjänstgöringsperioder vid olika beskickningar räknas samman.

I ersättning betalas resekostnaderna tur och retur till Helsingfors i enlighet med tillämpliga delar av statens resereglemente. Lokala resekostnader ersätts dock inte. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer dessutom rätt till ersättning för inkvarteringskostnaderna vid en övernattning under resan.

16 §
Ersättning för besöksresa

Ersättning för besöksresa betalas för högst två besöksresor tur och retur för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början. På varandra följande tjänstgöringsperioder vid olika beskickningar räknas samman.

I ersättning betalas resekostnaderna i enlighet med tillämpliga delar av statens resereglemente. Lokala resekostnader ersätts dock inte. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer dessutom rätt till ersättning för inkvarteringskostnaderna vid en övernattning under resan.

17 §
Ersättning för begravningsresa

I ersättning för begravningsresa betalas resekostnaderna tur och retur för en resa till Helsingfors i enlighet med tillämpliga delar av statens resereglemente.  Lokala resekostnader ersätts dock inte. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer dessutom rätt till ersättning för inkvarteringskostnaderna vid en övernattning under resan.

För resa annanstans än till Helsingfors betalas ersättningen på motsvarande sätt, dock högst till det belopp som hade betalats för en resa till Helsingfors.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. Förordningen tillämpas också på de utlandsanställningar som inletts före förordningens ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 16 juni 2011

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Jaana Heikkinen

Bilaga

ORTSTILLÄGGETS GRUNDVÄRDE

Ortstilläggets grundvärde är 18 000 euro per år.

UTRUSTNINGSERSÄTTNINGENS BELOPP

Utrustningsersättningen är 6 350 euro.

FLYTTERSÄTTNINGSBELOPP

Stationeringsort Flyttersättning euro Förhöjning för medföljande make och varje medföljande barn
Moskva 7 509 880
New Delhi 7 509 880
Peking 7 509 880
S.t Petersburg 5 667 672
Riga 4 109 466
Tallinn 4 109 466

ERSÄTTNING PÅ GRUND AV OGYNNSAMMA FÖRHÅLLANDEN

Stationeringsort Euro per månad
Moskva 240
New Delhi 540
Peking 360
S:t Petersburg 180

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.