628/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av 12 § i lagen om ersättning för miljöskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättning för miljöskador (737/1994) 12 § som följer:

12 §
Tillämpning av lagen vid förfaranden enligt vissa andra lagar

Om det vid ett förfarande enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter eller någon annan därmed jämförbar lag, landsvägslagen (503/2005), lagen om enskilda vägar (358/1962), banlagen (110/2007) eller gruvlagen (621/2011) ska bestämmas ersättning för sådana miljöskador som avses i denna lag, tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om ersättningsskyldighet och grunder för bestämmande av ersättning, dock inte 8—10 §. Om en verksamhet enligt en lag som nämns i denna paragraf orsakar personskada som ska betraktas som miljöskada, tillämpas denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

RP 273/2009
EkUB 49/2010
GrUU 32/2010
MiUU 7/2010
StoUB 2/2010
RSv 349/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.