627/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av 53 § i naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 53 § 5 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lagarna 371/1999 och 553/2004, som följer:

53 §
Statens ersättningsskyldighet

Om ett beslut i ett tillståndsärende som fattats med stöd av 66 § 1 mom. begränsar användningen av fastigheten så att detta för områdets ägare eller innehavaren av särskilda rättigheter har de följdverkningar som avses i 1 mom., och om det inte hade funnits andra hinder för att bevilja tillståndet, är staten skyldig att ersätta olägenheten om detta yrkas. Rätt till ersättning föreligger dock inte när olägenheten


3) uppstår på grund av avgörandet av ett ärende som gäller malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd enligt gruvlagen (621/2011),Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

RP 273/2009
EkUB 49/2010
GrUU 32/2010
MiUU 7/2010
StoUB 2/2010
RSv 349/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.