622/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kärnenergilagen (990/1987) 7 q § 1 mom. 4 punkten, 23 §, 75 § 2 mom. och 82 § 8 punkten,

sådana de lyder, 7 q § 1 mom. 4 punkten, 75 § 2 mom. och 82 § 8 punkten i lag 342/2008 och 23 § delvis ändrad i lag 342/2008, och

fogas till 7 q § 1 mom., sådant det lyder i lag 342/2008, en ny 5 punkt, till 21 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1420/1994, 342/2008 och 269/2011, ett nytt 4 mom. och till 82 §, sådan den lyder i lag 342/2008, en ny 9 punkt, som följer:

7 q §
Allmänna säkerhetsföreskrifter

Genom förordning av statsrådet utfärdas allmänna säkerhetsföreskrifter som är avsedda att precisera bestämmelserna i detta kapitel när det gäller


4) säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall,

5) säkerheten vid gruvdrift och malmanrikningsverksamhet i syfte att producera uran eller torium.


21 §
Annan användning av kärnenergi

Tillstånd för sådan verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten kräver att den kommun där det är planerat att en gruvplats eller ett malmanrikningsverk ska förläggas förordar att tillstånd beviljas.

23 §
Handläggning av ansökan om tillstånd

Över ansökan om tillstånd ska utlåtande begäras av Strålsäkerhetscentralen och miljöministeriet, om inte detta på grund av verksamhetens natur är uppenbart onödigt. Om ansökan gäller sådan utförsel som avses i 2 § eller ingående av avtal som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten eller tillfällig användning av en i 22 § nämnd kärnanläggning på finskt territorium, ska dessutom utrikesministeriets utlåtande över ansökan inhämtas, om detta inte är uppenbart onödigt.

Innan beslut kan fattas om en ansökan om tillstånd för sådan verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten, ska sökanden som bilaga till tillståndsansökan lämna in en utredning. På sammanställandet och offentliggörandet av utredningen tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i 13 § 1 mom.

Statsrådet handlägger tillståndsansökningar enligt 2 mom. och ansökningar om gruvtillstånd enligt gruvlagen (621/2011) som gäller samma verksamhet samtidigt och avgör dem genom samma beslut med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs i denna lag och i 5 och 6 kap. i gruvlagen. På tillståndsbeslutet tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i 56—58 § i gruvlagen. Om tillståndsansökan gäller ett gruvprojekt för vilket gruvtillstånd enligt gruvlagen har beviljats, tillämpas utöver denna lag även bestämmelserna om tillståndsförfarande i 38—40 och 42 § och om tillståndsbeslut i 56—58 § i gruvlagen. Om gruvlagen inte tillämpas på den verksamhet som avses i 2 mom., iakttas förfarandet i 13 § i denna lag i sin helhet.

75 §
Sökande av ändring och verkställighet av beslut

Ändring i annat än i 1 mom. nämnt beslut som fattats av statsrådet, arbets- och näringsministeriet eller Strålsäkerhetscentralen söks på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte annat följer av Euratomfördraget. På besvärsrätten i fråga om sådana beslut av statsrådet som gäller verksamhet enligt 2 § 1 mom. 2 punkten och på vilka gruvlagen tillämpas ska bestämmelserna om besvärsrätt i 165 § i gruvlagen tillämpas på motsvarande sätt.


82 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om


8) vilka uppgifter som ska tillställas tillsynsmyndigheten i de fall där användningen av kärnenergi har befriats från tillståndsplikt eller när en sådan åtgärd eller ändring vidtas som gäller tillståndpliktig verksamhet och för vilken inget särskilt tillstånd behöver sökas enligt denna lag eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

9) ansökan om tillstånd för gruvdrift och malmanrikningsverksamhet och om handläggning av ansökan samt om de uppgifter som ska framgå av tillståndsbeslutet och om lämnande av information om det.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

De ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska behandlas och avgöras i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Bestämmelserna om besvärsrätt i 165 § i gruvlagen ska gälla för rätten till besvär över ett beslut av statsrådet som gäller verksamhet enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i denna lag, när gruvlagen tillämpas på den verksamheten.

RP 273/2009
EkUB 49/2010
GrUU 32/2010
MiUU 7/2010
StoUB 2/2010
RSv 349/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.