617/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till tingsrättslagen (581/1993) nya 18 d och 18 e § som följer:

18 d §

Lagmannen förordnar en tingsdomare till uppdraget som avdelningschef för högst tre år. Uppdraget ska förklaras ledigt att sökas av tingsrättens ordinarie tingsdomare som utnämnts till sin tjänst innan ansökningstiden går ut. Den som utnämns till uppdraget ska ha de personliga egenskaper som uppdraget förutsätter samt ledarförmåga.

Förordnandet till avdelningschef kan av vägande skäl återkallas.

18 e §

Avdelningschefen leder arbetet inom avdelningen. Avdelningschefen ska särskilt sörja för den allmänna planeringen och organiseringen av arbetet inom avdelningen samt arbetets resultat. Avdelningschefen ska övervaka att rättsprinciperna tillämpas och att lagen tolkas på ett enhetligt sätt i avdelningens avgöranden.

När lagmannen är förhindrad ska hans eller hennes uppgifter skötas av den tjänstgörande avdelningschef som är den till tjänsteåren äldsta i uppdraget.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Ett förordnande till avdelningschef som är i kraft vid lagens ikraftträdande gäller en viss tid, dock högst till utgången av 2011.

RP 280/2010
LaUB 38/2010
RSv 327/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.