607/2011

Utfärdad i Helsingfors den 31  maj 2011

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer (1211/2010) 3 § 1 mom. 8, 17 och 25 punkten och del IV i avgiftstabellen i bilagan samt

fogas till 3 § 1 mom. nya 11 a, 15 a, 26 och 27 punkter och till del I, II och III i avgiftstabellen i bilagan nya punkter som följer:

3 §
Magistraternas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som magistraterna tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är


8) registreringsbevis enligt 9 § i lagen om farkostregistret (976/2006),


11 a) förmyndarmyndighetens tillstånd vid ett förfarande enligt 53 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet,


15 a) registrering av åtskiljandehandling eller avtal eller någon annan handling om gottgörelse enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011),


17) kopia, utskrift eller avskrift ur registret över äktenskapsförordsärenden, registret över ärenden som gäller samboförhållanden eller registret över gåvoärenden av en handling som hänför sig till dessa register,


25) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för instanser som nämns i 2 punkten än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §,

26) intyg över intressebevakares ställning enligt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen (779/2010),

27) informationstjänster som avses i 23 § i lagen om farkostregistret.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och gäller till och med den 31 december 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 31 maj 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Regeringsråd
Leena Lehtonen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut:

I MAGISTRATERNAS SEPARATA TJÄNSTER  

1 BDS SAMPLING OCH URVAL (BDS-förfrågans URVALSFÖRFRÅGNINGAR)

Magistraterna tillämpar priserna nedan på BDS-förfrågans Urvalsförfrågningar även vid Focus-urval så länge som urvalsinstrumentet är i bruk.

Avatalsspecifik leveransavgift:

- vid enstaka urval 100 €/leverans
- vid fortlöpande avtalsförhållande 150 €/år

Dataenhetsavgifterna för varje sampling och urval

Uppgifter i befolkningsdatasystemet:

Dataenheter
1 – 1000 0,25 €/dataenhet
1001 – 2000 0,16 €/dataenhet
2001 – 3000 0,13 €/dataenhet
3001 – 4000 0,11 €/dataenhet
4001 > 0,09 €/dataenhet

I avgifterna ingår leverans av uppgifter i form av en fil, enskilda etiketter eller papperslista.

Magistraten debiterar eventuella merkostnader för leveransen separat från fall till fall.

2 BOENDEDATATJÄNST

2.1 Förteckning över boende

Förteckning över boende i en byggnad.

Förteckning över boende 0,28 €/boende
Minimidebitering 10 €/kund

Magistraten debiterar merkostnaderna separat från fall till fall.

2.2 Fortgående boendedatatjänst

Fortgående leverans av boendeförteckning och ändringar i den för samarbete i anslutning till förvaltande och kontroll av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Enligt antalet lägenheter:

Lägenheter
1–25 7 €/leverans
26–50 10 €/leverans
51–100 18 €/leverans
101–200 26 €/leverans
201–400 36 €/leverans
401–700 53 €/leverans
701–1 000 70 €/leverans
1 001–1 500 105 €/leverans
1 501–2 000 142 €/leverans
2 001–2 500 176 €/leverans
2 501–3 000 265 €/leverans
3 001– 353 €/leverans

Vid leverans av uppgifter som ändrats i boendeförteckningen i form av linjeöverföring till det register som ska förvaltas tas en fast årsavgift på 0,20 €/boende/år ut som är baserad på registrets storlek och för leverans av registrets basuppgifter 1 760 €.

Magistraten debiterar merkostnaderna separat från fall till fall.

2.3 Förfrågningar om de boende

Leverans av enskilda person- och byggnadsuppgifter i befolkningsdataregistret som en förfrågningstjänst till bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund via datatjänstleverantörens förfrågningssystem.

Sökning av uppgifter i befolkningsdatasystemet med lägenhetsbeteckning 0,65 €/förfrågan
Sökning av uppgifter i befolkningsdatasystemet med byggnadsbeteckning 1,30 €/förfrågan

Datatjänstleverantören debiterar dessutom sina egna avgifter.

3 DATATJÄNST VIA EN TEKNISK ANSLUTNING UR REGISTER SOM NÄMNS I LAGEN OM VISSA PERSONREGISTER VID MAGISTRATERNA OCH LAGEN OM FÖRMYNDARVERKSAMHET

3.1 Registret över äktenskapsförordsärenden
Uppgift om ett ärende eller en person 2 €/enhet
3.2 Registret över gåvoärenden
Uppgift om ett ärende eller en person 2 €/enhet
3.3 Registret över förmyndarskapsärenden
Uppgift om en person 1 €/enhet
3.4. Registret över ärenden som gäller samboförhållanden
Uppgift om ett ärende eller en person 2 €/enhet
Minimidebitering 10 €

4. INFORMATIONSTJÄNSTER ENLIGT LAGEN OM FARKOSTREGISTRET

Namn- och adressuppgifter   
1 - 1 000 st. 0,35 €/farkost
1 001 – 10 000 st. 0,25 €/farkost
mer än 10 000 st. 0,20 €/farkost
samt grundavgift för urval 150 € eller
75 € i urval på färre än 200 farkoster
Numerära uppgifter  0,12 €/rad
samt grundavgift för urval 150 €
II HANDLINGAR

1 BEFOLKNINGSDATASYSTEMETS HANDLINGAR

1.1 Utdrag ur befolkningsdatasystemet

Utdragets datainnehåll bestäms på basis av användningssyftet. Exempel på utdrag ur befolkningsdatasystemet är bl.a. ämbetsbevis och hemortsintyg. Utdraget är alltid manuellt när uppgifter söks ur ett annat register.

Utdrag (direkt ur registret) 5 €/handling
Manuellt utdrag  25 €/handling

1.2 Färdig statistik eller utredning av antal

Statistik och utredningar av antal som regelbundet produceras ur befolkningsdatasystemet, bl.a. statistik över folkmängd vid årsskiftet och utredningar om förändringar i registersituationen.

För den första sidan 3 €/sida
För de följande sidorna 1,50 €/sida
Minimidebitering 10 €

1.3 Styrkta kopior

Styrkt kopia av handlingar i befolkningsdatasystemet.

Avgift 5 €/sida

2 ÖVRIGA HANDLINGAR

Utdrag ur registret över religionssamfund 25 €/handling
Styrkt kopia av religionssamfunds samfundsordning 13 €/handling
Beslut som gäller ansökan om vigselrätt enligt lagen om vigselrätt 50 €/beslut
Utdrag ur vigselrättsregistret 13 €/handling
Utdrag som enligt vallagen ges ur valdatasystemets rösträttsregister 5 €/handling
Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken som följer:
Fastställelse av delägaruppgifterna, då endast bröstarvingar, föräldrar och efterlevande make är delägare 60 €/bouppteckning
I övriga fall 120€/bouppteckning
Registreringsbevis som avses i lagen om farkostregistret och duplikat av registreringsbeviset                                                         30 €/handling
Registreringsbevis med specialtecken som avses i lagen om farkostregistret 150 €/handling
Utdrag ur farkostregistret 13 €/handling
Beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn eller förnamn 91 €/beslut
Beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn när ansökan enligt 18 § i namnlagen ska kungöras i den officiella tidningen 166 €/beslut
Registrering av anmälan om ändring av förnamn enligt 32 c § i namnlagen 25 €
Registrering av äktenskapsförord, registrering av anmälan om gåva mellan makar, registrering av anmälan om uteslutande av giftorätt, registrering av avvittringshandling och registrering av avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden 46 €
Registrering av anmälan om gåva mellan närstående personer 46 €
Registrering av åtskiljandehandling eller avtal eller någon annan handling om gottgörelse enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011) 46 €
Kopia, utskrift eller avskrift ur registret över äktenskapsförordsärenden, registret över ärenden som gäller samboförhållanden eller registret över gåvoärenden av en handling som hänför sig till dessa register 13 €
Deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningsbalken 25 €/handling
Bevis och intyg som avses i gruvförordningen 20 €/handling
III MAGISTRATERNAS PRESTATIONER INOM FÖRMYNDARVERKSAMHETEN

1 TILLSTÅNDSÄRENDEN

Beslut i ett tillståndsärende enligt 34 § 1 mom. 9 punkten i lagen om förmyndarverksamhet, enligt den nettoförmögenhet som ska delas:

Förmögenhet som ska delas
0–85 000 € 130 €/beslut
85 001–170 000 € 240 €/beslut
170 001– 343 €/beslut
Beslut i övrigt tillståndsärende enligt lagen om förmyndarverksamhet 130 €/beslut
Fastställelse av egendomsförvaltningsplanen 130 €/beslut
Förmyndarmyndighetens samtycke, dvs. tillstånd, vid ett förfarande enligt 53 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet 130 €

2 REVISION

Revision som avses i lagen om förmyndarverksamhet enligt de bruttotillgångar som huvudmannen har i slutet av redovisningsperioden:

Bruttotillgångar
0–34 000 € 40 €/revision
34 001–67 000 € 74 €/revision
67 001–135 000 € 120 €/revision
135 001–336 000 € 210 €/revision
336 001–840 000 € 340 €/revision
840 001– 428 €/revision

Med de bruttotillgångar som är bestämningsgrund för revisionsavgiften avses tillgångarna vid utgången av redovisningsperioden innan skulderna avdras. Tillgångarna består av kontanta medel, depositioner, värdepapper, fordringar, fastigheter, lösöre, dödsboandelar och eventuella andra tillgångar.

För en sådan allmänt hållen redovisning som avses i 55 § 3 mom. i lagen om förmyndarverksamhet tas hälften av den revisionsavgift som anges i tabellen ovan ut.

Av en minderårig huvudman tas hälften av den revisionsavgift som anges ovan ut. Om tre eller flera minderåriga huvudmän bor i samma hushåll och har en gemensam intressebevakare, tas av varje huvudman ut en tredjedel av den revisionsavgift som anges i tabellen ovan.

Om redovisningsperioden är kortare än ett halvt år tas hälften av den revisionsavgift som anges ovan ut.

3 BESLUT AV MAGISTRATEN

3.1 Förordnande av intressebevakare eller en ställföreträdare för denne enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet                                                                90 €/beslut
3.2 Beslut om intressebevakarens uppdrag enligt 15 § och 17 § i lagen om förmyndarverksamhet 90 €/beslut

4 ANSÖKAN HOS TINGSRÄTTEN

Ansökan hos tingsrätten som leder till intressebevakning, ändring av intressebevakning eller upphörande av intressebevakning 120 €/ansökan
Ansökan hos tingsrätten som leder till intressebevakning, ändring av intressebevakning eller upphörande av intressebevakning, då behandlingen av ansökan förutsätter förmyndarmyndighetens närvaro vid tingsrättens sammanträde 270 €/ansökan
Avgift tas inte ut för utredningar som avses i 17 § 4 mom. i lagen om förmyndarverksamhet.

5 ÖVRIGA PRESTATIONER

5.1 Fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 120 €/beslut
5.2 Fastställelse av en intressebevakningsfullmakts återkallelse enligt 28 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 90 €/beslut
5.3 Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden 13 €/handling
5.4. Intyg över intressebevakares ställning enligt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen (779/2010) 25€
Magistraten debiterar de merkostnader som föranleds av anskaffningen av utredningar i anknytning till de förmyndarprestationer som avses ovan till fullt belopp separat från fall till fall.
IV NOTARIUS PUBLICUS PRESTATIONER
Protest 30 €
Öppning och stängning av tresorfack 60 €
för det första facket och för varje följande fack 8 €
Styrkande av meritförteckning 50 €
Vederhäftighetsbetyg 25 €
Styrkande av riktigheten hos en underskrift 7,50 €/underskrift
Styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 4 €/sida, dock högst 10 €/handling
Intyg över att någon lever till  10 €
Kompetensintyg som innehåller intyg om ställning och underteckning 10 €
Intyg (apostille) som avses i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/1985) 11 €
För kontroll i samband med styrkande av kompetensen tas en avgift ut som motsvarar de kostnader som föranleds av kontrollen.
V ÖVRIGA TJÄNSTER

1 UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNSTER

Utbildning                                                                                               125 €/utbildningsgång
Konsultering (gäller inte tjänsteuppdrag eller rådgivning enligt förvaltningslagen) 70 €/timme
Resekostnader debiteras i enlighet med statens resereglemente.

2 ÖVRIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Magistraterna debiterar kostnaderna för övriga produkter och tjänster separat från fall till fall.

Utöver ovan nämnda avgifter för handlingar och avgifter inom förmyndarverksamheten tas ingen annan postavgift ut än ett eventuellt postförskott. Om fakturan på kundens begäran sänds till en annan adress än prestationen, debiteras 5 € i porto.
För betalningsuppmaning debiteras 5 €
Om en handling även sänds per telefax eller i form av annan motsvarande elektronisk försändelse debiteras dessutom 10 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.