605/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 maj 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring och temporär ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer (285/2009) 3 § 1 mom. 8 punkten och temporärt 2 § 1 mom. 16 punkten, 3 § 1 mom. 12 punkten och 5 §,

av dem 2 § 1 mom. 16 punkten och 3 § 1 mom. 12 punkten sådana de lyder i förordning 1026/2009, samt

fogas temporärt till förordningen nya 2 a och 3 a §, som följer:

2 §
Centralhandelskammarens revisionsnämnds avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För Centralhandelskammarens revisionsnämnds offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) uttas fasta avgifter enligt följande:


16) grundavgift för kvalitetssäkring av en CGR-revisor och en CGR-sammanslutning 70 euro per år, dessutom uttas av en CGR-revisor och en CGR-sammanslutning årligen en avgift för övervakning av kvalitetssäkringen, om CGR-revisorn eller CGR-sammanslutningen vid slutet av juni ifrågavarande år är vald till revisor för en sammanslutning som är föremål för offentlig handel eller till revisor för ett kreditinstitut eller en försäkringsanstalt; i 2 a § föreskrivs om storleken på avgiften,


2 a §
Storleken på avgiften för övervakning av kvalitetssäkringen av en CGR-revisor och en CGR-sammanslutning

Grunden för bestämningen av storleken på den avgift för övervakning av kvalitetssäkringen som avses i 2 § 1 mom. 16 punkten är de sammanslutningar som är föremål för offentlig handel, kreditinstitut och försäkringsanstalter i vilka CGR-revisorn eller CGR-sammanslutningen är vald till revisor vid slutet av juni ifrågavarande år. Övervakningsavgiften bestäms i förhållande till antalet uppdrag från dessa, så att avgiften ackumuleras för varje uppdrag.

När revisionskundens aktier eller övriga andelar är föremål för offentlig handel vid slutet av juni är övervakningsavgiften

1) 7 000 euro om marknadsvärdet vid slutet av juni överstiger 1 000 000 000 euro,

2) 3 000 euro om marknadsvärdet vid slutet av juni är 150 000 000—1 000 000 000 euro, eller

3) 1 000 euro om marknadsvärdet vid slutet av juni understiger 150 000 000 euro.

Om den i 1 mom. avsedda revisionskundens aktier eller övriga andelar emellertid inte är föremål för offentlig handel i slutet av juni, är avgiften

1) 7 000 euro om kreditinstitutets eller försäkringsanstaltens balansvärde har överstigit 1 000 000 000 euro i det senast fastställda bokslutet,

2) 1 000 euro om sammanslutningen vid slutet av juni är emittent av ett masskuldebrevslån och inte är ett kreditinstitut, eller

3) 400 euro för andra än kreditinstitut och försäkringsanstalter enligt 1 punkten och emittenter av masskuldebrevslån enligt 2 punkten.

Om det hos en revisionskund som avses i 1 mom. vid slutet av juni ifrågavarande år har valts fler än en revisor, delas övervakningsavgiften enligt 2 eller 3 mom. så att den tas ut i lika stora delar för varje revisor.

3 §
Handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För handelskamrarnas revisionsutskotts offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten uttas fasta avgifter enligt följande:


8) årsavgift för GRM-revisor 530 euro,


12) grundavgift för kvalitetssäkring av en GRM-revisor och en GRM-sammanslutning 70 euro per år, dessutom uttas av en GRM-revisor och en GRM-sammanslutning årligen en avgift för övervakning av kvalitetssäkringen, om GRM-revisorn eller GRM-sammanslutningen vid slutet av juni ifrågavarande år är vald till revisor för en sammanslutning som är föremål för offentlig handel eller till revisor för ett kreditinstitut eller en försäkringsanstalt; i 3 a § föreskrivs om storleken på avgiften för övervakning av kvalitetssäkringen,


3 a §
Storleken på avgiften för övervakning av kvalitetssäkringen av en GRM-revisor och en GRM-sammanslutning

Grunden för bestämningen av storleken på den avgift för övervakning av kvalitetssäkringen som avses i 3 § 1 mom. 12 punkten är de sammanslutningar som är föremål för offentlig handel, kreditinstitut och försäkringsanstalter i vilka GRM-revisorn eller GRM-sammanslutningen är vald till revisor vid slutet av juni ifrågavarande år. Övervakningsavgiften bestäms i förhållande till antalet uppdrag från dessa, så att avgiften ackumuleras för varje uppdrag.

När revisionskundens aktier eller övriga andelar är föremål för offentlig handel vid slutet av juni är övervakningsavgiften

1) 7 000 euro om marknadsvärdet vid slutet av juni överstiger 1 000 000 000 euro,

2) 3 000 euro om marknadsvärdet vid slutet av juni är 150 000 000—1 000 000 000 euro, eller

3) 1 000 euro om marknadsvärdet vid slutet av juni understiger 150 000 000 euro.

Om den i 1 mom. avsedda revisionskundens aktier eller övriga andelar emellertid inte är föremål för offentlig handel i slutet av juni, är avgiften

1) 7 000 euro om kreditinstitutets eller försäkringsanstaltens balansvärde har överstigit 1 000 000 000 euro i det senast fastställda bokslutet,

2) 1 000 euro om sammanslutningen vid slutet av juni är emittent av ett masskuldebrevslån och inte är ett kreditinstitut, eller

3) 400 euro för andra än kreditinstitut och försäkringsanstalter enligt 1 punkten och emittenter av masskuldebrevslån enligt 2 punkten.

Om det hos en revisionskund som avses i 1 mom. vid slutet av juni ifrågavarande år har valts fler än en revisor, delas övervakningsavgiften enligt 2 eller 3 mom. så att den tas ut i lika stora delar för varje revisor.

5 §
Tidpunkten för betalning av avgifterna

Den deltagaravgift som avses i 2 § 1 mom. 2 och 3 punkten ska betalas senast två veckor före examensdagen. Den årsavgift som avses i 2 § 1 mom. 12 och 13 punkten samt i 3 § 1 mom. 8 och 9 punkten ska betalas årligen före utgången av mars månad.  Den grundavgift för kvalitetssäkring och avgift för övervakning av kvalitetssäkringen som avses i 2 § 1 mom. 16 punkten och i 3 § 1 mom. 12 punkten ska betalas årligen före utgången av oktober månad.


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2011 och tillämpas första gången när avgifter tas ut för kalenderåret 2011. Förordningens 2 § 1 mom. 16 punkt, 2 a §, 3 § 1 mom. 12 punkt, 3 a § samt 5 § gäller till och med den 31 december 2011.

  Helsingfors den 26 maj 2011

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Regeringssekreterare
Sari Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.