601/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (383/2009) 1 § 1 mom. 3 punkten och 4 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på avhjälpande av följande miljöskador:


3) betydande negativa förändringar i vattendrag eller grundvatten enligt 14 kap. 6 § i vattenlagen (587/2011).


4 §
Definitioner

I detta kapitel avses med

1) naturresurser

a) i 5 a § 1 mom. i naturvårdslagen avsedda naturtyper och livsmiljöer för arter samt arter och deras förekomst-, föröknings- och rastplatser,

b) vattendrag enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i vattenlagen och grundvatten enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i vattenlagen,

c) territorialvatten enligt lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956),

d) den ekonomiska zonen enligt lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004),

2) naturresursfunktioner en naturresurs värdefulla effekter på andra naturresurser eller människor,

3) ursprungligt tillstånd det tillstånd som naturresurserna och naturresursfunktionerna befann sig i före skadan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009
MiUB 22/2010
RSv 355/2010

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.