600/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fiske (286/1982) 5 §, 24 § 1 mom. och 26 § 3 mom., av dem 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1462/2009, som följer:

5 §

Rätten att bedriva fiske och att bestämma om den tillkommer vattenområdets ägare, om inte denna rätt överlåtits till annan eller något annat bestäms nedan i denna lag. Rätten att fiska på ett vattentäckt översvämningsområde utanför den i 1 kap. 5 § i vattenlagen (587/2011) avsedda gränsen för ett vattenområde tillkommer vattenområdets ägare.

24 §

I älvar samt i de sund eller trängre leder som avses i 1 kap. 6 § i vattenlagen ska en kungsådra hållas öppen för fiskens vandring på det sätt som bestäms i vattenlagen.


26 §

Bestämmelser om vilka omständigheter som vid byggande i vatten och vid avledande av vatten från vattendrag ska beaktas för tryggande av fiskbeståndet och fiskens vandring och för skyddande av fiskets intressen finns i vattenlagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009
MiUB 22/2010
RSv 355/2010

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.