591/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) 3 § 1 mom. och 12 § av dem 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 275/2011, som följer

3 §
Lagstiftning som skall tillämpas på miljöskydd och vattenbyggande

I den ekonomiska zonen gäller vad som föreskrivs i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994), miljöskyddslagen (86/2000), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och vattenlagen (587/2011) och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.


12 §
Tillståndsförseelse enligt vattenlagen i den ekonomiska zonen

Till straff för tillståndsförseelse enligt vattenlagen i den ekonomiska zonen döms enligt 16 kap. 2 § i vattenlagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009
MiUB 22/2010
RSv 355/2010

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.