590/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Lag om ändring av lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) 17 § 3 mom. och 23 §, sådana de lyder, 17 § 3 mom. i lag 567/1995 och 23 § delvis ändrad i lag 567/1995,

ändras 1—5, 10, 12 och 14 §, 16 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 §, 20 § 1 och 2 mom. och 24 § 2 mom.,

av dem 2, 4 och 12 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 567/1995, 3, 10 och 18 §, 20 § 1 mom. och 24 § 2 mom. sådana de lyder i lag 567/1995 och 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1464/2009, och

fogas till lagen en ny 19 §, i stället för den 19 § som upphävts genom lag 567/1995, som följer:

1 §

Om ett i vattenlagen (587/2011) avsett vattenhushållningsprojekt orsakar avsevärd olägenhet för användningen av en fastighet eller en del av en fastighet till följd av att ägorna splittras eller blir mindre, förbindelserna avbryts eller försvåras eller annan motsvarande inverkan uppstår, eller orsakar att jordägor varaktigt omvandlas till vattenägor, kan ägoreglering verkställas i enlighet med denna lag.

Det som i denna lag föreskrivs om fastigheter och fastighetsägare gäller även outbrutna områden och samfällda områden samt deras ägare, om inte något annat föreskrivs nedan.

2 §

Vid ägoreglering i enlighet med denna lag kan

1) ett ägobyte mellan fastigheter verkställas,

2) ett område överföras från en fastighet till en annan,

2 a) ett område fogas till ett samfällt vattenområde i enlighet med vad som föreskrivs i 17 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen,

3) ett samfällt område eller en del därav inlösas och överföras till en fastighet,

4) skifte av tillandning verkställas, fristående tillandning ombildas till lägenhet samt tillandning inlösas,

5) ett servitut som avses i fastighetsbildningslagen (554/1995) stiftas, överflyttas och upphävas, och

6) reglering av enskilda vägar företas.

Vid ägoreglering får dessutom sådana i fastighetsbildningslagen nämnda åtgärder vidtas som klarheten i fastighetssystemet förutsätter.

3 §

Ägoreglering verkställs vid en ägoregleringsförrättning. På förfarandet vid denna tillämpas vad som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om projektnyskifte, om inte något annat följer av denna lag. Förrättningsingenjören kan verkställa ägoregleringen utan gode män, om det inte är nödvändigt att anlita gode män och ingen sakägare fordrar att gode män anlitas.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska på de åtgärder som nämns i 2 § 1 mom. 1, 2, 2 a och 3—5 punkten tillämpas vad som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om dem och på reglering av enskilda vägar vad som i lagen om enskilda vägar (358/1962) föreskrivs om vägförrättning.

4 §

Rätt att ansöka om ägoregleringsförrättning har ägaren till en fastighet som avses i 1 § 1 mom. och den som genomför ett projekt som avses i 1 §.

När ett tillståndsbeslut som avses i 17 kap. 11 § i vattenlagen har inkommit till lantmäteribyrån ska byrån, om det behövs ägoreglering, utfärda förrättningsförordnande för ägoregleringsförrättning. Om det inte finns något uppenbart hinder för ägoregleringsförrättning, ska lantmäteribyrån, när en i 5 kap. 38 § i vattenlagen avsedd dikningsplan inkommit till den, utfärda förrättningsförordnande som gäller ägoregleringsförrättning.

Yrkar ingen av fastighetsägarna under begynnelsesammanträdet vid en förrättning som inletts enligt 2 mom. att förrättningen ska verkställas, och är det inte fråga om en ägoreglering som avses i 17 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen, ska förrättningen inställas. I ett sådant fall får dock de åtgärder som nämns i 2 § 2 mom. i denna lag vidtas.

5 §

Ägoreglering får verkställas, om en i 1 § 1 mom. avsedd olägenhet kan undanröjas eller minskas väsentligt genom ägoreglering. Ägoregleringen ska verkställas så att den inte orsakar nämnvärd skada eller olägenhet för någon och så att den inte försvårar genomförandet av en detaljplan.

10 §

Om inte något annat föreskrivs i 7 eller 9 §, ska på förutsättningarna för åtgärder som nämns i 2 § 1 mom. 1, 2, 2 a och 3—5 punkten tillämpas det som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om dem. Åtgärderna förutsätter dock inte avtal mellan eller samtycke av fastighetsägarna.

12 §

I samband med ägoreglering kan styckning av outbrutet område verkställas och fastighetsbestämning förrättas utan särskilt förordnande, med iakttagande av fastighetsbildningslagen. Styckningen får dock inte nämnvärt fördröja ägoregleringen.

Ett överlåtet outbrutet område styckas inom det område där ägoreglering verkställs i enlighet med den utsträckning det har i det fastställda regleringsförslaget. De avslutande styckningsåtgärderna kan dock behandlas tillsammans med de avslutande ägoregleringsåtgärderna, om inte särskilda skäl kräver att styckningen avslutas tidigare.

14 §

Ett regleringsförslag som gäller ägoreglering ska uppgöras så att skiftesläggningen planeras utifrån de förhållanden som kommer att råda efter dikningen eller något annat projekt som avses i 1 §.

Framgår det då ett regleringsförslag uppgörs att det för att skiftesläggningen ska bli ändamålsenlig är nödvändigt att avvika från en fastställd dikningsplan, gäller i fråga om förutsättningarna för avvikelse vad som i 5 kap. 16 § 3 mom. i vattenlagen föreskrivs. Beslut om avvikelse fattas då i samband med att regleringsplanen fastställs.

När regleringsförslag enligt denna paragraf uppgörs ska sakägarna i dikningsärendet höras.

16 §

Gäller en fastställd regleringsplan en ägoreglering i samband med dikning, ska förrättningsingenjören lämna in regleringsplanen och i 14 § 2 mom. avsedda förslag till ändring av dikningsplanen till förrättningsmannen vid dikningsförrättningen eller till regionförvaltningsverket.

17 §

På de ersättningar som bestämts vid regleringsförrättning tillämpas det som i 199—206 § i fastighetsbildningslagen föreskrivs om ersättningar.

18 §

Verkställande av ägoreglering förutsätter inte samtycke av innehavaren av en servitutsrätt eller arrenderätt eller av andra särskilda rättigheter. Byter ett område ägare på grund av en regleringsåtgärd, ska ställningen för innehavaren av en ovan avsedd rätt ordnas med iakttagande av fastighetsbildningslagen.

19 §

En ägoregleringsförrättning får avslutas först efter det att det projekt med anledning av vilket ägoregleringen verkställs har slutförts.

20 §

Sakägarna ska betala förrättningskostnaderna för ägoregleringen på det sätt som de kommer överens om. Kan sakägarna inte enas om hur förrättningskostnaderna ska betalas, ska kostnader påföras varje sakägare enligt den nytta som ägoregleringen medfört. Förrättningskostnaderna för ägoreglering som verkställs på grund av dikning betraktas som kostnader för projektet i enlighet med 5 kap. 19 § 1 mom. i vattenlagen till den del som de ska betalas av sakägarna. På fördelningen mellan sakägarna av förrättningskostnaderna för en ägoreglering som avses i 17 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen till den del som de ska betalas av sakägarna tillämpas samma fördelningsgrund som på kostnaderna för sådana projekt för höjning av medelvattenståndet som avses i 6 kap. i vattenlagen. I övrigt ska fastighetsbildningslagen tillämpas på förrättningskostnaderna och betalningen av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Vidtas i samband med en ägoregleringsförrättning åtgärder som avses i 2 § 2 mom. och som är nödvändiga med tanke på klarheten i fastighetssystemet, betalas förrättningskostnaderna för dem i sin helhet av statens medel. Om en förrättning inställs med stöd av 4 § 3 mom., betalas alla förrättningskostnader av statens medel.


24 §

Medan en förrättning pågår får ändring dock sökas separat endast i ett avgörande genom vilket ett yrkande om rätt att vara sakägare vid förrättningen, en jävsanmärkning, ett yrkande om avbrytande av förrättningen eller ett yrkande om inställelse av förrättningen har avslagits. Dessutom får medan förrättningen pågår ändring sökas separat i ett avgörande som gäller en fastighetsbestämning som har verkställts i samband med förrättningen, avslag på ett yrkande om verkställande av en sådan fastighetsbestämning eller fastställande av en regleringsplan, om förrättningsingenjören finner det ändamålsenligt att tillåta sökande av ändring medan förrättningen pågår.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009
MiUB 22/2010
RSv 355/2010

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.