575/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 maj 2011 

Lag om ändring av lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotterilagen (1047/2001) 3 § 2, 3 och 7 punkten, 11—14 §, 14 b § 1 mom., 18 § 3 punkten, 42 § 1 mom., 47 § 1 mom., 48 § 1 mom., 53 §, 54 § 1 mom., 58 § 4 mom., 62 § 2 mom. 1 och 3 punkten och 5 mom. samt 62 a § 1 mom. 1 och 3 punkten,

av dem 14 b § 1 mom., 62 § 2 mom. 1 och 3 punkten och 62 a § 1 mom. 1 och 3 punkten sådana de lyder i lag 661/2010 samt 48 § 1 mom. och 53 § sådana de lyder i lag 506/2009, samt

fogas till lagen nya 13 a—13 c §, till 18 § ett nytt 2 mom., till 42 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 506/2009, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 42 a § som följer:

3 §
Definition av formerna för anordnandet av lotterier

I denna lag avses med


2) vadhållningsspel ett lotteri där spelaren har möjlighet att genom gissning av resultaten vid idrottstävlingar eller andra tävlingar, dock inte hästtävlingar, delta i fördelningen av de penningvinster som bestäms enligt produkten av den penninginsats spelaren ställt och den koefficient som utvisar sannolikheten för slutresultatet,

3) tippningsspel ett annat än i 2 punkten avsett lotteri där spelaren har möjlighet att genom gissning av resultaten vid idrottstävlingar eller av lottningen av nummer eller tecken delta i fördelningen av de vinster som spelavgifterna avkastat,


7) totospel ett lotteri där spelaren har möjlighet att genom gissning av resultaten vid hästtävlingar delta i fördelningen av de vinster som spelavgifterna avkastat,


11 §
Ensamrätt att anordna penningspel

Veikkaus Ab har ensamrätt att anordna penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel.

Penningautomatföreningen har ensamrätt att tillhandahålla penningautomater för användning, anordna kasinospel och bedriva kasinoverksamhet.

Fintoto Oy har ensamrätt att anordna totospel.

12 §
Veikkaus Ab

Veikkaus Ab är ett aktiebolag som helt och hållet ägs av staten.

Medlen från penningspelssammanslutningens verksamhet ska användas till att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst samt ungdomsarbete genom att anordna penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras, oegentligheter och brott förhindras och de sociala problem och hälsoproblem som spelandet orsakar minskas.

På bolaget tillämpas gällande bestämmelser om aktiebolag och lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007), om inte annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i lag.

13 §
Penningautomatföreningen

Penningautomatföreningen är en offentligrättslig förening. Allmännyttiga samfund och stiftelser med rättsförmåga vilka främjar hälsa och social välfärd kan vara medlemmar i föreningen.

Medlen från penningspelssammanslutningens verksamhet ska användas till att främja hälsa och social välfärd genom att ställa penningautomater till allmänhetens förfogande, anordna kasinospel och bedriva kasinoverksamhet så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras, oegentligheter och brott förhindras och de sociala problem och hälsoproblem som spelandet orsakar minskas. Om föreningen upphör med sin verksamhet, ska dess medel i enlighet med ett beslut av statsrådet delas ut för sådana ändamål som föreningens avkastning får användas till enligt 17 § 2 mom.

Föreningen har en styrelse som består av en ordförande, två vice ordförande och högst elva övriga medlemmar. Statsrådet förordnar ordföranden, första vice ordföranden och så många övriga medlemmar att det i styrelsen sammanlagt finns lika många sådana medlemmar som förordnats av statsrådet som sådana medlemmar som utsetts av föreningsmötet. Andra vice ordföranden och återstoden av de övriga medlemmarna utses av föreningsmötet. Styrelsen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. När styrelsen behandlar ärenden som gäller understöd som ska beviljas av föreningens avkastning ska åtminstone lika många sådana medlemmar som förordnats av statsrådet som sådana medlemmar som utsetts av föreningsmötet vara närvarande. Vice ordföranden sköter ordförandens uppgifter då ordföranden är förhindrad. Vid behandlingen av ärenden som gäller understöd som ska beviljas av föreningens avkastning kan andra vice ordföranden vara mötesordförande endast om närvarande är ett större antal sådana medlemmar som förordnats av statsrådet än sådana som utsetts av föreningsmötet. Styrelsen företräder föreningen, styr och övervakar dess verksamhet och ansvarar för de uppgifter som föreskrivs för föreningen i 5 § 2 mom., 6 § 1 mom. och 21 § 1 mom. i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001).

Föreningen ska ha en av föreningsmötet utsedd revisor som ska vara CGR-revisor eller CGR-sammanslutning enligt 2 § 2 punkten i revisionslagen (459/2007) och en av statsrådet förordnad revisor som ska vara OFR-revisor eller OFR-sammanslutning enligt 1 § 1 mom. i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999).

Övriga bestämmelser om medlemskap, beslutförhet, beslutsfattande och föreningens förvaltning utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 a §
Fintoto Oy

Fintoto Oy är ett aktiebolag som helt och hållet ägs av centralorganisationen för hästavels- och travsportorganisationerna.

Medlen från penningspelssammanslutningens verksamhet ska användas till att främja hästuppfödning och hästsport genom att anordna totospel så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras, oegentligheter och brott förhindras och de sociala problem och hälsoproblem som spelandet orsakar minskas.

Bolaget har en styrelse som består av en ordförande, en vice ordförande och högst sex övriga medlemmar. Statsrådet förordnar ordföranden och hälften av de övriga medlemmarna. Vice ordföranden och hälften av de övriga medlemmarna utses av bolagsstämman.

På bolaget tillämpas gällande bestämmelser om aktiebolag, om inte annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i lag.

13 b §
Begränsningar i en penningspelssammanslutnings verksamhet

En penningspelssammanslutning som nämns i 11 § får inte bedriva annan lotteriverksamhet än penningspelsverksamhet.

En penningspelssammanslutning får inte bilda eller förvärva andra bolag än sådana som behövs för dess penningspelsverksamhet eller förvärva aktier i dem eller överlåta aktier i dessa bolag till en ny ägare utan tillstånd av det ministerium som ska behandla ärenden som gäller fördelningen av sammanslutningens avkastning.

En penningspelssammanslutning eller dess dotterbolag får inte utan tillstånd av det ministerium som avses i 2 mom.

1) grunda fonder eller göra överföringar till ospecificerade reserver eller ändra deras bokföringskaraktär,

2) ändra aktiekapitalet,

3) bevilja lån,

4) göra andra investeringar än sådana anskaffningar av anläggningstillgångar som verksamheten förutsätter.

En penningspelssammanslutning får inte ge utdelning av sin vinst eller sitt fria egna kapital till aktieägarna eller dela ut vederlagsfria förmåner av sin vinst eller sitt överskott till medlemmarna eller sina anställda.

13 c §
Anordnande av penningspel

Penningspel ska anordnas så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras, oegentligheter och brott förhindras och de sociala problem och hälsoproblem som spelandet orsakar minskas. De penningspel som anordnas av de penningspelssammanslutningar som nämns i 11 § ska skilja sig från varandra i tillräckligt hög grad.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs

1) hur stor andel av avkastningen av spelavgifterna vid anordnandet av penningspel som ska betalas till spelarna som vinst, hur vinsterna ska avrundas och hur outtagna vinster ska fördelas, samt

2) om de olika typerna av och maximiantalet penningautomater och kasinospel på spelplatser, i särskilda spelsalar och i kasinon, maximiantalet särskilda spelsalar samt antalet kasinon, var de är belägna och deras öppettider.

Genom förordning av statsrådet får dessutom utfärdas bestämmelser om den tillåtna tiden för försäljning av penningspel.

Spelreglerna för penningspel utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. Spelreglerna ska innehålla bestämmelser om vinstfördelningen och återbetalningen av spelinsatser samt de största tillåtna spelinsatserna och spelvinsterna i penningautomater och kasinospel. Reglerna för penninglotterier samt tippnings-, vadhållnings- och totospel ska dessutom innehålla bestämmelser om lottningen. Spelreglerna kan innehålla även andra sådana bestämmelser om speltempot eller andra liknande egenskaper hos vissa kategorier av spel, vissa typer av spel eller vissa spel som behövs för att minska de spelproblem som spelen är förenade med eller för att spelen ska skilja sig från varandra i tillräckligt hög grad.

14 §
Penningspel som förmedlas elektroniskt

Vid anordnandet av penningspel som förmedlas elektroniskt ska spelarens identitet och var han eller hon är bosatt kontrolleras för att det ska kunna säkerställas att spelaren har uppnått myndighetsåldern och att det territoriella tillämpningsområdet för lagstiftningen i en annan stat eller region respekteras. Närmare bestämmelser om kontrollen av en spelares identitet och var han eller hon är bosatt får utfärdas genom förordning av statsrådet.

För att minska på spelproblemen ska penningspelssammanslutningen i fråga om penningspel som förmedlas elektroniskt vid behov uppställa kvantitativa och tidsmässiga begränsningar för spelandet enligt spelkategori, speltyp, spel och spelare. Närmare bestämmelser om uppställandet av kvantitativa och tidsmässiga begränsningar för vissa kategorier av spel, vissa typer av spel, vissa spel och vissa spelare får utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

14 b §
Marknadsföring av penningspel

En penningspelssammanslutning som nämns i 11 § får marknadsföra penningspelen och penningspelssammanslutningen, om marknadsföringen inte främjar spelande som orsakar sociala problem och hälsoproblem och om efterfrågan på penningspel genom marknadsföringen styrs in på sådan penningspelsverksamhet som bedrivs enligt denna lag. Marknadsföringen får inte riktas till minderåriga. I marknadsföringen får inte rikligt spelande framställas på ett positivt sätt och inte heller det att någon låter bli att spela eller spelar måttligt framställas på ett negativt sätt. Marknadsföring av penningspel är förbjuden i samband med sådan televisions- och radioverksamhet, offentlig visning på biografer av bildprogram och publikationsverksamhet som är riktad till minderåriga.


18 §
Upptagande av avkastningen i statsbudgeten

I statsbudgeten tas varje år in anslag som uppskattas motsvara


3) den andel av det sammanlagda beloppet av penninginsatserna som den penningspelssammanslutning som anordnar totospel intäktsför till staten för året i fråga samt de medel som återgår för ny utdelning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om hur det sammanlagda beloppet av avkastningen av totospel ska fördelas på den andel som den penningspelssammanslutning som anordnar totospel, under tillsyn av jord- och skogsbruksministeriet använder för att främja hästuppfödning och hästsport i enlighet med 17 § 3 mom. och den andel som jord- och skogsbruksministeriet delar ut som understöd i enlighet med 20 § 2 mom.

42 §
Tillsynen över lotterier

Anordnandet av lotterier övervakas för att garantera rättsskyddet för dem som deltar i lotterier, förhindra oegentligheter och brott samt minska de sociala problem och hälsoproblem som lotterier medför.


Vid tillsynen över anordnandet av penningspel ska elektroniska övervakningssystem användas vid behov. Närmare bestämmelser om elektroniska övervakningssystem för penningspel får utfärdas genom förordning av statsrådet.

42 a §
Delegationen för penningspelsärenden

Vid inrikesministeriet finns en delegation för penningspelsärenden som är tillsatt av statsrådet och samordnar styrningen av penningspelssammanslutningarna.

Bestämmelser om delegationens närmare uppgifter och sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet.

47 §
Lyftande av vinster

En vinst som erhållits i ett penninglotteri ska lyftas inom ett år från det att resultatet av dragningen har fastställts eller från utgången av den försäljningstid som antecknats på lotten. Vinster i tippnings- och vadhållningsspel ska lyftas inom ett år och vinster i totospel inom tre månader från dagen för fastställande av slutresultatet enligt spelreglerna för dessa spel. Vinster i penningautomat- och kasinospel ska lyftas inom ett år från det att det resultat som berättigar till vinsten har uppnåtts.


48 §
Rekommendation till avgörande

En spelare kan skriftligen begära en rekommendation till avgörande av Polisstyrelsen då meningsskiljaktigheter som gäller vinstbetalningen råder mellan spelaren och en penningspelssammanslutning som anordnar penningspel.


53 §
Penningspelssammanslutningarnas skyldighet att lämna upplysningar

En penningspelssammanslutning ska varje år lämna sin verksamhetsplan, sin budget för det följande året samt sina bokslutshandlingar omedelbart efter att de blivit färdiga till det ministerium som ska behandla ärenden som gäller fördelningen av penningspelssammanslutningens avkastning samt till finansministeriet, inrikesministeriet och Polisstyrelsen.

En penningspelssammanslutning ska varje år lämna det ministerium som ska behandla ärenden som gäller fördelningen av penningspelssammanslutningens avkastning, inrikesministeriet och Polisstyrelsen en berättelse om hur dess spelverksamhet har utvecklats och om de åtgärder den har vidtagit för att minska de sociala problem och hälsoproblem som spelandet orsakar.

Den penningspelssammanslutning som bedriver penningautomat-, kasinospels- och kasinoverksamhet ska lämna social- och hälsovårdsministeriet och Polisstyrelsen kopior av protokollen från sammanslutningens möten och styrelsemöten samt övriga upplysningar som behövs för tillsynen över sammanslutningens verksamhet och användningen av dess avkastning.

Penningspelssammanslutningarna ska tillställa Polisstyrelsen uppgifter om anordnandet av lotterier som avses i 3 § 1—7 punkten för statistikföring och social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs för att följa och forska i problem som deltagandet i lotterier vållar.

54 §
Jäv och tjänsteansvar

I fråga om jäv för förtroendevalda och anställda vid den penningspelssammanslutning som bedriver penningautomat-, kasinospels- och kasinoverksamhet när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter gäller vad som i förvaltningslagen (434/2003) bestäms om jäv för tjänstemän. När ärenden som gäller beviljande av understöd av penningspelssammanslutningens avkastning behandlas är en medlem i sammanslutningens styrelse dock inte jävig uteslutande på grundval av att föreningsmötet har valt honom eller henne till medlem i styrelsen, om inte ärendet direkt gäller det samfund eller den stiftelse som han eller hon företräder.


58 §
Förordnande av kontrollorgan och kontrollorganets skyldighet att lämna uppgifter

Vid besiktning och godkännande av räkneverk för kontroll av penningrörelsen iakttas förvaltningslagen, språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen och arkivlagen (831/1994).

62 §
Förbud mot anordnande av lotterier

Det är förbjudet att

1) sälja eller förmedla lotter för lotterier som anordnats utan sådant tillstånd som förutsätts i denna lag och för penningspel som anordnas av en annan än en penningspelssammanslutning som nämns i 11 § och att marknadsföra sådana lotterier,


3) utan tillstånd av den som anordnar penningspel sälja eller förmedla lotter, ta emot spelinsatser eller förmedla vinster som hänför sig till penningspel som anordnas av en penningspelssammanslutning som nämns i 11 §.


Som lotterier som anordnas utomlands betraktas inte penningspel i vilkas anordnande en penningspelssammanslutning som nämns i 11 § deltar.

62 a §
Förbjudande av anordnande av penningspel

Polisstyrelsen kan förbjuda ett penningspel, om

1) penningspelet anordnas av en annan penningspelssammanslutning än en sådan som nämns i 11 §,


3) man vid anordnandet av penningspel i övrigt bryter mot denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av denna lag på något annat sätt än vad som avses i 62 b §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 207/2010
FvUB 32/2010
RSv 326/2010

  Helsingfors den 20 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.