573/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 maj 2011

Statsrådets förordning om detaljförsäljning av kemikalier

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 41 § i kemikalielagen (744/1989), sådan paragrafen lyder i lag 491/2008:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om detaljförsäljning av kemikalier.

Denna förordning tillämpas inte på följande produkter som är färdiga att användas:

1) läkemedelspreparat avsedda för människor eller djur,

2) alkoholdrycker,

3) radioaktiva ämnen,

4) ammunition och sådana explosiva varor som avses i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

Förordningen tillämpas inte heller på sådan narkotika som avses i narkotikalagen (373/2008).

Bestämmelser om lagring av kemikalier i samband med detaljförsäljning och om förvaring av kemikalier finns också i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999).

2 §
Överlåtelse av kemikalier

Kemikalier som är giftiga eller mycket giftiga enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) eller är klassificerade som akut toxiska i kategori 1—3 enligt CLP-förordningen (EG) Nr 1272/2008 får endast överlåtas till den som fyllt 18 år, med undantag av bränslen, som får överlåtas oberoende av mottagarens ålder. Metanolhaltiga bränslen får dock överlåtas till den som är under 18 år endast, om hans eller hennes vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke.

Vid överlåtelse på apotek av kemikalier som avses i 1 mom. ska mottagaren på en särskild blankett lämna följande uppgifter:

1) mottagarens personuppgifter och adress,

2) kemikaliernas namn och mängd,

3) kemikaliernas användningssyfte.

Den som tar emot kemikalier ska styrka sin identitet samt datera och underteckna blanketten. Apoteket ska förvara blanketten fem år.

3 §
Förvaring av kemikalier

Vid detaljförsäljning ska kemikalier enligt 2 § 1 mom. förvaras i ett låst utrymme i affären eller dess lager. Denna skyldighet gäller inte andra bränslen än metanolhaltiga bränslen.

4 §
Vägran att överlåta kemikalier

Kemikalier får inte överlåtas om det finns orsak att misstänka att de skaffas i ett uppenbart berusningssyfte eller annars för sådant missbruk att det kan medföra särskild risk för hälsan.

 5 §
Överlåtelse av oförpackade farliga kemikalier från detaljhandelsaffärer

Farliga kemikalier får överlåtas oförpackade från detaljhandelsaffärer endast för att användas som bränsle eller smörjmedel, direkt till en driftsanläggning eller till cisterner som rymmer över 200 liter.

Den plats där den oförpackade kemikaliens distributionsanläggning finns eller distributionsanläggningen som sådan ska förses med varningspåskrifter i enlighet med kemikalielagen eller CLP-förordningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

Genom denna förordning upphävs förordningen om minutförsäljning av farliga kemikalier (676/1993).

  Helsingfors den 26 maj 2011

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Marilla Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.