570/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 maj 2011

Statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010):

1 §
Innehållet i den inledande kartläggningen

I den inledande kartläggningen ingår en inledande intervju och vid behov preciserande åtgärder.

I den inledande intervjun utreds följande allmänna förutsättningar för integration i fråga om invandraren:

1) läs- och skrivfärdigheter,

2) kunskaper i finska och svenska,

3) studiefärdigheter och studieförutsättningar,

4) tidigare utbildning och arbetserfarenhet,

5) kompetens som hänför sig till speciella färdigheter samt andra starka sidor,

6) egna önskemål om sysselsättning och utbildning,

7) livssituationen och det behov av tjänster som denna medför.

Utifrån de uppgifter som erhållits vid den inledande intervjun kan den inledande kartläggningen omfatta bland annat följande preciserande åtgärder:

1) kartläggning och identifiering av personens kompetens,

2) utredning av läs- och skrivfärdigheterna,

3) utredning av de muntliga och skriftliga kunskaperna i finska och/eller svenska,

4) utredning av studiefärdigheterna,

5) karriärplanering, 

6) kartläggning av behovet av tjänster.

2 §
Genomförande av inledande kartläggning

Den inledande intervjun och de preciserande åtgärderna ska genomföras på invandrarens modersmål eller på ett språk som invandraren kan konstateras förstå tillräckligt väl med hänsyn till ärendets art, om invandraren inte behärskar det språk, finska eller svenska, som enligt språklagen (423/2003) ska användas hos en myndighet eller om han eller hon på grund av handikapp eller sjukdom inte kan bli förstådd.

Den inledande kartläggningen genomförs så att invandraren utifrån den kan hänvisas till arbetsmarknaden, samt anvisas utbildning som svarar mot hans eller hennes behov eller andra integrationsfrämjande åtgärder eller tjänster. Utifrån den inledande kartläggningen ska det också göras en bedömning av om andra invandrare än de som har rätt till en integrationsplan enligt 12 § 1 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010) är i behov av en plan.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 26 maj 2011

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Lagstiftningsråd
Jutta Gras

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.