557/2011

Urfärdad i Helsingfors den 26 maj 2011

Statsrådets förordning om militär luftfart

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § i luftfartslagen (1194/2009):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Utöver det som föreskrivs i luftfartslagen (1194/2009) iakttas vid militär luftfart bestämmelserna i denna förordning.

2 §
Särskilda krav som gäller militär luftfart

När bestämmelser utfärdas med stöd av luftfartslagen om frågor som gäller den militära luftfartens metoder och anordningar, militära luftfartyg, flygplatser som försvarsförvaltningen upprätthåller uteslutande för den militära luftfarten, kompetensen när det gäller den personal som deltar i militär luftfart och därtill ansluten verksamhet samt organisationer som betjänar den militära luftfarten, beaktas förutom bestämmelserna i luftfartslagen de krav som följer av det militära luftfartygets användningsändamål och de tekniska egenskaper som förutsätts hos det militära luftfartyget.

2 kap.

Den militära luftfartsmyndigheten

3 §
Myndighetsenheten för militär luftfart

Den militära luftfartsmyndighet som avses i 2 § 10 punkten i luftfartslagen leds av en chef. Chefen för myndighetsenheten för militär luftfart beslutar om meddelandet av rättsnormer inom den militära luftfartsmyndighetens behörighetsområde. Chefen avgör också övriga ärenden som ankommer på myndighetsenheten, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid myndighetsenheten ska avgöra dem. Besluten ska fattas på föredragning.

Vid myndighetsenheten finns ansvarsområdet för teknisk verksamhet, ansvarsområdet för flygverksamhet och ansvarsområdet för särskilda funktioner. Bestämmelser om myndighetsenhetens sammansättning och ledningsförhållanden samt tjänsterna och behörighetsvillkoren för dem finns dessutom i lagen om försvarsmakten (551/2007).

4 §
Den militära luftfartsmyndighetens uppgifter

Myndighetsenheten för militär luftfart har till uppgift att

1) sörja för säkerheten inom och tillsynen över den militära luftfarten samt ansvara för de uppgifter i anslutning till den militära luftfarten som myndighetsenheten ålagts i luftfartslagen, i lagen om utredning av militära luftfartsolyckor (526/2011) eller någon annanstans i lag,

2) delta i det internationella samarbete som hänför sig till den militära luftfartens administrativa uppgifter.

3 kap.

Registrering av militära luftfartyg

5 §
Det militära luftfartsregistret och dess användningsändamål

För tillsyn över flygsäkerheten, individualisering av militära luftfartyg och uppfyllande av internationella förpliktelser som är bindande för Finland ska den militära luftfartsmyndigheten föra ett militärt luftfartsregister.

I det militära luftfartsregistret antecknas bemannade och obemannade luftfartyg som ägs av finska staten och som är i försvarsmaktens besittning.

I det militära luftfartsregistret kan antecknas också sådana luftfartyg som är i försvarsmaktens besittning eller ska användas enbart för militär luftfart och som inte är antecknade i något annat luftfartsregister.

6 §
Publicering av uppgifter i registret

Bestämmelserna i 12 § 3 mom. i luftfartslagen om publicering av utdrag över uppgifter i registret och hållande av uppgifterna tillgängliga i elektronisk form tillämpas inte på det militära luftfartsregistret.

7 §
Märkning av militära luftfartyg

Ett luftfartyg som är antecknat i det militära luftfartsregistret är försett med specialbeteckning och nationalitetsbeteckning. Luftfartyget kan dessutom vara försett med andra märken och figurer.

Nationalitetsbeteckningen för ett finskt militärt luftfartyg är ett blåvitt, cirkelformigt emblem. Emblemets innersta vita cirkel omges av två ringar med en bredd som motsvarar den innersta cirkelns radie och av vilka den inre är blå och den yttre vit. Av operativa skäl kan emblemets färger dämpas.

Nationalitetsbeteckningen för ett luftfartyg som är under tillverkning och som är temporärt antecknat i det militära luftfartsregistret kan lämnas bort.

4 kap.

Luftvärdighet och utsläpp i fråga om luftfartyg som används för militär luftfart

8 §
Intyg över typgodkännande, luftvärdighetsbevis och granskningsbevis avseende luftvärdighet

Den militära luftfartsmyndigheten utfärdar intyg över typgodkännande för en luftfartygstyp som ska antecknas i det militära luftfartygsregistret, om denna typ har konstaterats uppfylla kraven på luftvärdighet.

Flygvapnets Provflygcentrum utfärdar luftvärdighetsbevis för militära luftfartyg.

I fråga om militära luftfartyg som är i försvarsmaktens besittning förutsätts inte i 26 § i luftfartslagen avsett granskningsbevis avseende luftvärdighet. Luftvärdigheten hos ett militärt luftfartyg som är i försvarsmaktens besittning övervakas i samband med användningen av luftfartyget och uppgifterna om detta förs in i handlingarna gällande luftfartyget.

9 §
Utsläpp

Med avvikelse från bestämmelsen om utsläpp i 33 § i luftfartslagen ska buller och annat utsläpp som den militära luftfarten medför vara så obetydliga som möjligt med beaktande av de militära luftfartygens användningsändamål, dock med bibehållande av luftfartygens väsentliga användningsegenskaper.

5 kap.

Certifikat och kompetensvillkor

10 §
Förutsättningar för beviljande av medicinskt kompetensbevis

Förutsättning för beviljande av medicinskt kompetensbevis är, utöver de allmänna förutsättningarna enligt 46 § i luftfartslagen, att sökanden uppfyller de medicinska, psykologiska och fysiologiska krav som följer av den militära luftfartens särskilda kravnivå.

11 §
Utlämnande av uppgifter

På utlämnandet av uppgifter ur certifikatregistret tillämpas inte bestämmelserna i 57 § i luftfartslagen om utlämnande av uppgifter för opinions- och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt adress- och informationstjänst.

6 kap.

Allmänna krav på den militära luftfarten

12 §
Förberedelse och genomförande av flygningar

När en flygning med ett militärt luftfartyg förbereds och under flygningen ska förutom bestämmelserna i luftfartslagen beaktas också syftet med den militära luftfarten och flyguppdraget i fråga, det militära luftfartygets tekniska egenskaper samt de geografiska, klimatologiska och trafikmässiga omständigheter som inverkar på saken, samt samordningen av den internationella praxis som eventuellt inverkar på situationen med förhållandena i Finland.

Flygningarna genomförs enligt de för den militära luftfarten angivna allmänna och för den enskilda flygmaterielen särskilt fastställda anvisningarna och bestämmelserna. Inom den militära luftfarten kan användas verksamhetssätt och metoder som avviker från den civila luftfarten.

13 §
Det militära luftfartygets handlingar

I stället för de handlingar om vilka föreskrivs i 66 § i luftfartslagen ska i ett finskt militärt luftfartyg när det används för luftfart finnas endast en loggbok.

14 §
Flygutbildningstillstånd

För militär flygutbildning som försvarsmakten själv meddelar krävs inte tillstånd enligt  78 § i luftfartslagen.

15 §
Bruksflygtillstånd

Bruksflygtillstånd enligt 77 § i luftfartslagen krävs inte för bruksflyg som företas på åtgärd av försvarsmakten med ett finskt militärt luftfartyg enligt bestämmelser som godkänts av den militära luftfartsmyndigheten.

16 §
Flyguppvisningstillstånd

Flyguppvisningstillstånd enligt 79 § i luftfartslagen krävs inte för sådana uppvisningar av den militära luftfarten eller av enskilda konstflygningsuppvisningar som försvarsmakten genomför med finska militära luftfartyg enligt bestämmelser som godkänts av den militära luftfartsmyndigheten.

17 §
Flygtrafiktjänst

Om den militära luftfartsmyndigheten meddelar föreskrifter om flygmetoder inom kontrollzoner och terminalområden eller områden där luftfart är inskränkt och farliga områden beaktas utöver bestämmelserna i luftfartslagen också de särskilda krav som den militära luftfarten ställer.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Rapportering av händelser

De som deltar i militär luftfart ska lämna rapporter enligt  126 och 131 § i luftfartslagen också till den militära luftfartsmyndigheten.

19 §
Försäkringar

Med avvikelse från bestämmelserna om försäkringar i 15 kap. i luftfartslagen tas inte försäkring för luftfartyg som ägs av finska staten och som används för militär luftfart och inte heller för andra luftfartyg som är i försvarsmaktens besittning.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 26 maj 2011

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsrådet
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.