554/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 maj 2011

Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. och 44 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut (297/2010):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut enligt 11 § 1 mom. i lagen om betalningsinstitut (297/2010) eller till ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt lagens 44 § 1 mom.

2 §
Utredning om den sökande

I fråga om betalningsinstitut som ansöker om auktorisation ska av den skriftliga ansökan om auktorisation framgå betalningsinstitutets fullständiga firma, bifirmor, post- och besöksadress samt säte.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av den sökandes gällande bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal,

2) utdrag ur eller kopia av det beslut av bolagsstämman, andelsstämman eller bolagsmännen, jämte eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet vid behov ändrats så att de motsvarar kraven på bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet för betalningsinstitut och varav framgår sammanslutningens avsikt att ansöka om auktorisation för betalningsinstitut,

3) sammanslutningens handelsregisterutdrag.

Till ansökan om auktorisation för ett betalningsinstitut som ska bildas ska, jämte eventuella bilagor, fogas

1) utdrag ur eller kopia av beslutet att bilda betalningsinstitutet, om en juridisk person är grundare,

2) handelsregisterutdrag över alla grundare om de är juridiska personer, eller utredning om alla grundare om de är fysiska personer,

3) kopia av stiftelseurkunden eller bolagsavtalet,

4) kopia av ett eventuellt protokoll från den konstituerande stämman.

Till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut som bildas genom kombinationsfusion eller delning ska fogas en fusionsplan eller en delningsplan.

3 §
Verksamhet

I ansökan ska uppges och beskrivas de betaltjänster enligt 1 § i lagen om betalningsinstitut som betalningsinstitutet ämnar tillhandahålla. I ansökan ska även uppges och beskrivas de tjänster enligt 9 § 1 mom. i lagen om betalningsinstitut som betalningsinstitutet ämnar tillhandahålla och sådan annan affärsverksamhet enligt 2 mom. i den paragrafen som betalningsinstitutet ämnar bedriva.

4 §
Minimikapital

Om det aktiekapital, andelskapital, grundkapital eller den bolagsinsats som förutsätts av ett betalningsinstitut och som avses i 27 § i lagen om betalningsinstitut helt har betalts vid ansökan om auktorisation, ska det till ansökan om auktorisation fogas en utredning om att det belopp som har inbetalts är i sammanslutningens ägo och besittning. Till ansökan ska även fogas ett av sammanslutningens revisorer undertecknat intyg över att bestämmelserna om betalning av minimikapital har iakttagits.

Om betalningsinstitutets minimikapital inte har betalts då auktorisation söks, ska till ansökan fogas en utredning om de förbindelser som gäller betalningen av minimikapitalet. Utredningen ska innehålla sammanslutningens stiftelseurkund, bolagsavtal eller teckningslista där aktierna eller andelarna tecknats samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan ska dessutom i fråga om alla juridiska personer som är tecknare fogas en kopia av beslutet om tecknande av minimikapital och tecknarens handelsregisterutdrag.

Om minimikapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i sammanslutningen mot aktier eller andelar sätta in annan egendom än pengar, eller om minimikapitalet helt eller delvis har betalts i annan form än pengar, ska till ansökan fogas ett yttrande som avses i 2 kap. 8 § 4 mom. i aktiebolagslagen (624/2006).

5 §
Utredning om grundarna och om de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar

Av ansökan ska framgå grundarna och sådana ägare av betalningsinstitutet vars ägarandel direkt eller indirekt uppgår till minst en tiondel. Av ansökan ska framgå storleken av varje ägares ägarandel av betalningsinstitutets aktie-, andels- eller grundkapital eller av bolagsinsatsen samt grundarnas och ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till ansökan ska också fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår. Om grundaren eller ägaren är en juridisk person, ska till ansökan fogas handelsregisterutdrag eller annan motsvarande utredning om den juridiska personen.

Till ansökan ska fogas en utredning om de i 1 mom. avsedda grundarnas och ägarnas ekonomiska ställning. Om grundaren eller ägaren är en juridisk person, ska till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och, om grundaren eller ägaren är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de tre senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska till ansökan dessutom fogas en av sammanslutningens styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på sammanslutningens ekonomiska ställning samt om sammanslutningens ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

6 §
Betalningsinstitutets ledning

Till ansökan ska fogas utdrag ur eller kopior av behövliga protokoll från bolagsstämman, andelsstämman, bolagsmännens möte och styrelsens sammanträde eller av andra handlingar som uppgjorts av någon utanför sammanslutningen och av vilka framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i betalningsinstitutets styrelse samt sammanslutningens verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga som hör till den högsta ledningen.

Om betalningsinstitutet ämnar bedriva i 9 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut avsedd annan affärsverksamhet, ska till ansökan fogas sådan information som avses i 1 mom. också om de personer som ansvarar för tillhandahållandet av betaltjänster.

7 §
Utredning om lämplighet och tillförlitlighet

I syfte att utreda om de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i betalningsinstitutets styrelse samt verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga som hör till den högsta ledningen i betalningsinstitutet är lämpliga och tillförlitliga ska till ansökan fogas följande uppgifter om dessa personer:

1) meritförteckning varav framgår personens födelsedatum och födelseort, utbildning, ställning i betalningsinstitutet och eventuella tidigare uppgifter inom betalningsinstitutsbranschen, tidigare arbetserfarenhet samt deltagande i betydande utbildningsprogram eller yrkeskurser,

2) utdrag ur näringsförbudsregistret,

3) intyg på att personen råder över sig själv och sin egendom,

4) utredning om eventuella registrerade betalningsstörningar och fordringar som är föremål för utsökning,

5) en egenhändigt undertecknad skriftlig försäkran om vandel, som ska innehålla betalningsinstitutets namn, personens fullständiga namn och eventuella tidigare namn, födelsedatum och födelseort samt en försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften, eller en utredning om den förseelse som lett till ovan nämnda påföljd,

6) en utredning om eventuella andra faktorer som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans eller hennes lämplighet och tillförlitlighet.

I fråga om medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga som hör till den högsta ledningen för en sammanslutning som äger betalningsinstitutet ska till ansökan fogas en utredning om lämpligheten och tillförlitligheten enligt 1 mom., i det fall att sammanslutningens ägarandel i betalningsinstitutet uppgår till minst en tiondel. Om någon annan än de som avses ovan utövar faktisk bestämmanderätt i en sammanslutning som är ägare, ska en motsvarande utredning avges om denna. Dessutom ska en motsvarande utredning avges i fråga om en fysisk person som är ägare, om personens ägarandel uppgår till minst en tiondel.

Om Finansinspektionen inte har rätt att från en annan stat få ett straffregisterutdrag för utredandet av ett i 25 § 3 mom. i lagen om betalningsinstitut avsett ärende, ska till ansökan fogas ett sådant registerutdrag eller intyg av en myndighet eller en annan registerförare som motsvarar ett i straffregisterlagen (770/1993) avsett straffregisterutdrag.

8 §
Utredning om betalningsinstitutets bindningar

Till ansökan ska fogas en utredning om betalningsinstitutets betydande bindningar enligt 21 § i lagen om betalningsinstitut. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en bindning som avses i ovan nämnda paragraf uppkommer.

9 §
Betalningsinstitutets revisorer

Av ansökan ska framgå namnen på betalningsinstitutets revisorer. Till ansökan ska fogas ett utdrag ur eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av sammanslutningens revisorer.

10 §
Finansiella verksamhetsförutsättningar

För att betalningsinstitutets finansiella verksamhetsförutsättningar ska kunna bedömas ska till ansökan om auktorisation fogas en verksamhetsplan som ska innehålla

1) en affärsverksamhetsplan och en beskrivning av de mål som ställts för verksamheten för de tre följande åren, av vilka framgår den tilltänkta affärsverksamheten, de tjänster som ska tillhandahållas, den uppskattade marknadsandelen, kundkretsen, de riskområdesspecifika nivåerna för risktagningen, personalen och belöningssystemen,

2) lönsamhetsbedömningar och lönsamhetsmål samt prognoser gällande resultatet och balansräkningen, inklusive motiveringar till dessa, för de tre följande åren,

3) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren samt en plan för tryggande av tillräcklig kapitaltäckning och likviditet,

4) en utredning om tillgången på kapital (kapitalplan), kalkyler över hur kapitalkraven uppfylls och en beskrivning av hur den interna kapitalutvärderingen ordnas.

Affärsverksamhetsplanen ska innehålla en utredning om de funktioner som ska läggas ut på entreprenad eller som är tänkta att bedrivas genom ombud. Av ansökan ska framgå namnen på och kontaktuppgifterna för ombuden och dem som sköter sådana funktioner som ska läggas ut på entreprenad.

Om den sökande sedan tidigare bedriver affärsverksamhet, ska till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och, om den sökande är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de fem senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska till ansökan dessutom fogas en av bolagets styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt om bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

11 §
Mottagande av medel från allmänheten

Av affärsverksamhetsplanen ska framgå planerat mottagande av medel från allmänheten samt verksamhetens innehåll och omfattning. Av de utredningar som fogas till ansökan ska även framgå det planerade kontosystemet och hur överföringar och uttag av medel från ett konto sker samt utkast till allmänna villkor för de kontoavtal som ingås med kunderna. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om hanteringen och uppföljningen av de risker som har samband med mottagandet av medel från allmänheten.

12 §
Betalningsförmedling

Till ansökan ska fogas en utredning om hur betalningsinstitutets egna och kundernas betalningar förmedlas samt om vilka system för betalningsförmedling betalningsinstitutet ämnar ansluta sig till och hur detta går till i praktiken. Dessutom ska en utredning företes om de risker som har anknytning till betalningsförmedlingen och om hanteringen av dem samt en utredning om säkerställandet av kontinuiteten i betalningsförmedlingen vid störningar.

13 §
Skydd av kundmedel

Till ansökan ska fogas en utredning om de metoder som används vid skydd av kundmedel, om betalningsinstitutet enligt 26 § i lagen om betalningsinstitut är skyldigt att skydda kundernas medel.

14 §
Intern kontroll och riskhantering

Till ansökan ska fogas en beskrivning av

1) betalningsinstitutets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning och system för beslutsfattande samt en utredning om antalet anställda och de krav på facklig kompetens som ställs på personalen,

2) hur bedömningen av den interna kontrollen, av riskhanteringen och av den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten ordnas,

3) hur den interna revisionen ordnas,

4) hur tillsynen över lagligheten i funktionerna och över iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

5) tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, av riskhanteringen och av övrig intern kontroll i fråga om funktioner som ska läggas ut på entreprenad eller bedrivas genom ombud,

6) rapporteringen av riskerna och resultatet till ledningen och av övrig rapportering till ledningen,

7) hur handlingar förvaras.

Till ansökan ska dessutom fogas de interna verksamhetsregler som tillämpas i betalningsinstitutet.

Till ansökan skall fogas en utredning över hur betalningsinstitutet har berett sig på fortsatt verksamhet vid störningar. Till ansökan skall dessutom fogas en kontinuitetsplan över betalningsinstitutets centrala funktioner.

15 §
Datasystem och datasäkerhet

Till ansökan skall fogas en beskrivning av betalningsinstitutets datasystem, dataadministrationsstrategi och organisation för dataadministration. I ansökan skall även sådana datatekniska tjänster beskrivas som kommer att läggas ut på entreprenad.

Till ansökan skall fogas en beskrivning av betalningsinstitutets organisation för datasäkerhet och av de olika enheternas ansvar i fråga om datasäkerheten, principerna för datasäkerheten och hanteringen av de risker som hänför sig till datasäkerheten samt av hur betalningsinstitutets egen datasäkerhet bedöms. Till ansökan skall dessutom fogas de centrala anvisningar som gäller betalningsinstitutets datasäkerhet.

16 §
Systemet för kundidentifiering och kundkontroll samt riskhantering för penningtvätt och finansiering av terrorism

Till ansökan ska fogas en utredning och av ledningen godkända interna anvisningar i fråga om systemet för kundidentifiering och kundkontroll och i fråga om hur man försäkrar sig om att utredningsskyldighet och rapporteringsskyldighet enligt bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism iakttas. Till ansökan ska vidare fogas en utredning i fråga om metoderna för riskhantering avseende penningtvätt och finansiering av terrorism samt om fortlöpande övervakning av kundförhållande och affärstransaktioner. Till ansökan ska också fogas en utredning om förvaringen av identifieringshandlingarna, om de ansvariga personerna och om utbildningsprogrammet för personalen.

17 §
Bokförings- och bokslutsystemet

Till ansökan ska fogas en utredning om betalningsinstitutets bokföringssystem, de bokföringsböcker som används samt verifikationsslagen och förvaringen av verifikationerna.

Till ansökan ska fogas en utredning om vilka regelverk om bokföring och bokslut betalningsinstitutet tillämpar. Till ansökan ska också fogas en beskrivning hur transaktioner som avses i 30 § 4 mom. i lagen om betalningsinstitut tas upp separat från övriga transaktioner i betalningsinstitutets bokföring.

18 §
Uppgifter som ska fogas till ansökan om tillstånd att etablera filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett betalningsinstitut som fått auktorisation i Finland ska till ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet foga

1) kopia av beslut av betalningsinstitutets behöriga organ att etablera en filial i en annan stat,

2) tillstånd att etablera en filial, av den behöriga myndigheten i den stat där filialen ska etableras, om ett sådant tillstånd krävs i staten i fråga,

3) utredning om lagstiftningen i staten i fråga gällande betalningsinstitutens verksamhet och tillsynen över dem,

4) utredning om Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn över filialen och att få uppgifter från filialen,

5) utredning om vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i den stat där filialen ska etableras har i fråga om filialen,

6) filialens affärsverksamhetsplan,

7) utredning om filialens organisationsstruktur,

8) utredning om filialens ledning och en i 7 § avsedd utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om filialens ledning,

9) utredning om hur betalningsinstitutets interna kontroll och riskhantering ordnas i filialen,

10) utredning om rapporteringen från filialen till huvudkontoret.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

  Helsingfors den 24 maj 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Lagstiftningsråd
Erkki Sarsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.