553/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 maj 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningskrav för jaktvårdsföreningens funktionärer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 § i viltför-valtningslagen (158/2011):

1 §
Examinatorer för skjutprov

Utbildningen för examinatorer för skjutprov ska ge kunskaper om

1) den lagstiftning som gäller skjutprov och mottagande av prov,

2) den lagstiftning som gäller skötseln av förvaltningsuppgifter, 

3) den lagstiftning som gäller skjutvapen samt

4) säkerheten på skjutbanan.

2 §
Examinatorer för jägarexamen

Utbildningen för examinatorer för jägarexamen ska ge kunskaper om

1) den lagstiftning som gäller jägarexamen och mottagande av examen, samt

2) den lagstiftning som gäller skötseln av förvaltningsuppgifter.

3 §
Jaktövervakare

Utbildningen för jaktövervakare ska ge kunskaper om

1) den lagstiftning som gäller jakt och övervakning av jakten,

2) den lagstiftning som gäller skötseln av förvaltningsuppgifter samt

3) den lagstiftning som gäller skjutvapen.

I utbildningen ska fästas särskild vikt vid jaktövervakarens rättigheter och skyldigheter.

4 §
Repetitionsutbildning

På repetitionsutbildning enligt 21 § 1 mom. 2 punkten tillämpas vad som ovan i 1—3 § föreskrivs om utbildningen för uppgiften i fråga.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 maj 2011.

Finlands viltcentral kan godkänna att en utbildning som getts innan denna förordning har trätt i kraft, motsvarar utbildningen enligt 1—4 §.

  Helsingfors den 25 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.