551/2011

Utfärdad i Helsingfors den 19 maj 2011

Statsrådets förordning om koncessionsansökan för postverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § i postlagen (415/2011):

1 §
Innehållet i koncessionsansökan

En ansökan om koncession enligt 3 § i postlagen (415/2011) ska innehålla följande uppgifter och utredningar:

1) sökandens namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) ett utdrag ur handelsregistret eller motsvarande utredning om sökanden,

3) uppgift om det område för vilket koncession söks,

4) en beskrivning av den planerade postverksamheten,

5) en redogörelse för leveransvillkoren för posttjänsterna,

6) en redogörelse för hur sökanden tryggar brevhemligheten och tystnadsplikten, behandlar klagomål som gäller postverksamheten, behandlar obeställbara försändelser och ordnar adressystemet, 

7) sökandens ägarförhållanden,

8) uppgifter om sökandens senast fastställda bokslut eller annan motsvarande utredning om sökandens ekonomiska situation,

9) en uppskattning av de investeringar som verksamheten kräver och finansieringen av dem för fem år framåt från det att verksamheten inleddes,

10) en uppskattning av hur affärsverksamheten kommer att utvecklas under fem år framåt från det att verksamheten inleddes,

11) en bedömning av till vilken del ansökan eventuellt innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

12) kontaktuppgifter med eventuell nätfakturaadress för fakturering av ansökningsavgiften enligt 8 § i postlagen.

2 §
Innehållet i en ansökan om ändring av en koncession

En ansökan om ändring av en koncession ska innehålla följande uppgifter och utredningar:

1) sökandens namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) ett utdrag ur handelsregistret eller motsvarande utredning om sökanden,

3) en beskrivning av den ansökta ändringen av koncessionen med motiveringar och en bedömning av hur ändringen kommer att påverka sökandens postverksamhet,

4) en bedömning av till vilken del ansökan eventuellt innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

5) kontaktuppgifter med eventuell nätfakturaadress för fakturering av ansökningsavgiften enligt 8 § i postlagen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 19 maj 2011

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Kommunikationsråd
Elina Normo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.