544/2011

Utfärdad i Helsingfors den 19 maj 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om ansökan om gratis utsläppsrätter för handelsperioden 2013—2020

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 2 och 3 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis till anläggningar som har beviljats ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller ett i 13 § i lagen om utsläppshandel (311/2011) nämnt tillfälligt tillstånd till utsläpp av växthusgaser senast den 30 juni 2011.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter kommissionens beslut 2011/278/EU om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG,

2) delanläggning med produktriktmärke insatsvaror, utgående varor och utsläpp som hänför sig till dem, vilka är relaterade till produktionen av en produkt för vilken riktmärke anges i bilaga I till kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

3) delanläggning med värmeriktmärke insatsvaror, utgående varor och utsläpp som hänför sig till dem som inte omfattas av en delanläggning med produktriktmärke, relaterade till produktion eller import från en anläggning eller del av en anläggning som omfattas av lagen om utsläppshandel, eller båda, av mätbar värme som förbrukas inom anläggningens gränser eller exporteras till en anläggning eller del av en anläggning som inte omfattas av lagen om utsläppshandel på det sätt som avses i artikel 3c i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

4) delanläggning med bränsleriktmärke insatsvaror, utgående varor och utsläpp som hänför sig till dem, som inte omfattas av en delanläggning med produktriktmärke, relaterade till produktion av icke mätbar värme genom förbränning av bränsle, då värmen används på det sätt som avses i artikel 3d i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

5) delanläggning med processutsläpp utsläpp av perfluorkarboner och dikväveoxid, som inträffar utanför systemgränserna för ett produktriktmärke, eller koldioxidutsläpp, som inträffar utanför systemgränserna för ett produktriktmärke som ingår i bilaga I till kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter, på grund av någon av de verksamheter som nämns i artikel 3h i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

6) koldioxidläckagesektor sektor eller delsektor som nämns i kommissionens beslut 2010/2/EU om fastställande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av en förteckning över sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage,

7) betydande kapacitetsändring en betydande kapacitetsökning enligt artikel 3i i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter eller en betydande kapacitetsminskning enligt artikel 3j i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

8) parameter uppgift om en anläggning, en anläggnings produktion eller produktionsdel som behövs vid beräkningen av det preliminära antalet utsläppsrätter per anläggning och som avses i bilaga IV till kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

9) elproducent en anläggning som den 1 januari 2005 eller senare har producerat el för försäljning till tredje part och i vilken ingen annan verksamhet som avses i 2 § i lagen om utsläppshandel bedrivs utom förbränning av bränsle,

10) kontrollör en juridisk person som godkänts i enlighet med de krav som anges i 55 eller 55 a § i lagen om utsläppshandel (683/2004) och som uppfyller kraven enligt artikel 8.2 i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

3 §
Ansökan om gratis utsläppsrätter

Verksamhetsutövaren ska ansöka om de utsläppsrätter som tilldelas gratis genom en skriftlig ansökan enligt 22 § i lagen om utsläppshandel som riktas till arbets- och näringsministeriet. Verksamhetsutövaren ska underteckna ansökan och lämna in den till ministeriet senast den 31 augusti 2011. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsort och kontaktuppgifter.

Till ansökan ska fogas

1) en i 7 § avsedd rapport om metoden för datainsamling,

2) en i 8 § avsedd elektronisk blankett för inlämning av sådana data om anläggningen som behövs för beräkning av utsläppsrätterna och andra uppgifter som avses i 8 §,

3) en i 13 § 3 mom. avsedd verifieringsrapport och ett verifieringsutlåtande som avses i 15 §,

4) andra uppgifter och handlingar som ministeriet begärt och som är nödvändiga för att ansökan ska kunna behandlas.

Den elektroniska blankett som avses i 2 mom. 2 punkten sänds till arbets- och näringsministeriet på elektronisk väg.

4 §
Uppdelning av en anläggning i delanläggningar

Med tanke på insamling och inlämning av data uppdelas anläggningen och dess produkter i en eller flera delanläggningar på det sätt som avses i artikel 6 i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt följande:

1) delanläggning med produktriktmärke,

2) delanläggning med värmeriktmärke,

3) delanläggning med bränsleriktmärke,

4) delanläggning med processutsläpp.

I fråga om delanläggningar med värmeriktmärke, delanläggningar med bränsleriktmärke och delanläggningar med processutsläpp ska verksamhetsutövaren ange om processen i fråga gagnar koldioxidläckagesektorn.

5 §
Fastställande av ursprunglig kapacitet och betydande kapacitetsändring

En verksamhetsutövare ska för varje delanläggning med produktriktmärke ange delanläggningens ursprungliga installerade kapacitet som definieras enligt följande:

1) ursprunglig installerad kapacitet är genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under perioden 1 januari 2005—31 december 2008 om man antar att delanläggningen har drivits med denna belastning 720 timmar per månad, 12 månader per år,

2) om det inte går att fastställa den ursprungliga installerade kapaciteten enligt 1 punkten, ska man genomföra en experimentell verifiering av delanläggningens kapacitet under ledning av en kontrollör, och vid behov av arbets- och näringsministeriet, för att säkerställa att de parametrar som används är typiska för den berörda sektorn och att resultaten av den experimentella verifieringen är representativa.

Om någon av de anläggningar eller delanläggningar som nämns i 1 § har haft en betydande kapacitetsökning eller kapacitetsminskning under perioden 1 januari 2005—30 juni 2011, ska verksamhetsutövaren utöver uppgifter om anläggningens eller delanläggningens ursprungliga installerade kapacitet enligt 1 mom. lämna in uppgifter om den ökade eller den minskade kapaciteten liksom den installerade kapaciteten för delanläggningen i fråga efter den betydande kapacitetsändringen. Ändringen ska fastställas på grundval av genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under de första sex månaderna efter att den ändrade driften inleddes.

6 §
Historisk verksamhetsnivå och övriga uppgifter

Verksamhetsutövaren vid en anläggning ska för beräkning av det primära antalet utsläppsrätter lämna in data om de årliga verksamhetsnivåerna för varje anläggning och delanläggning som avses i artikel 7 i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter och andra uppgifter om de parametrar som räknas upp i bilagan till denna förordning för varje år under basperioden 1 januari 2005—31 december 2008. Om verksamhetsutövaren vill att basperioden 2009—2010 ska användas som grund vid beräkningen av antalet utsläppsrätter för en anläggning, ska verksamhetsutövaren lämna in motsvarande uppgifter för de båda åren under perioden den 1 januari 2009—31 december 2010.

7 §
Metodrapport

Verksamhetsutövarna ska lämna in fullständiga och enhetliga data och se till att det inte förekommer överlappningar mellan delanläggningar eller dubbelräkning av utsläppsrätter. Verksamhetsutövarna ska iaktta tillbörlig aktsamhet och lämna in data som är så exakta som möjligt för att ge tillräcklig tillförlitlighet i dataintegriteten.

Verksamhetsutövarna ska sammanställa en metodrapport som innehåller en beskrivning av anläggningen samt uppgift om den använda kompileringsmetoden, de olika uppgiftskällorna och beräkningsstegen. Rapporten ska också, om tillämpligt, innehålla antaganden och den metod som tillämpats för att fördela utsläppen på relevanta delanläggningar enligt 4 §.

8 §
Elektroniskt formulär och verifiering av uppgifterna

Verksamhetsutövarna ska lämna in data enligt 6 § och andra uppgifter som behövs för beräkning av det preliminära antalet utsläppsrätter enligt kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter genom att fylla i den elektroniska blankett som anges i artikel 7.5 i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter och som sammanställts och offentliggjorts av kommissionen.

På den elektroniska blanketten får lämnas endast sådana uppgifter som en kontrollör bedömt vara tillfredsställande eller av vilkas brister kontrollören gjort en bedömning.

När det gäller uppgifter som saknas ska verksamhetsutövarna lämna en tillbörlig motivering för att uppgifter saknas. Till den delen kontrollören inte bedömt uppgifterna vara tillfredsställande och uppgifterna i fråga har antecknats på den elektroniska blanketten, ska verksamhetsutövaren som bilaga till sin ansökan lämna in kontrollörens bedömning av sådana brister som beror på exceptionella och oförutsebara omständigheter och som inte kunde ha undvikits även om all tillbörlig aktsamhet hade iakttagits och som ligger utom den berörda verksamhetsutövarens kontroll.

9 §
Kontrollör som används

De uppgifter som lämnas in till arbets- och näringsministeriet i ansökan om gratis utsläppsrätter ska vara verifierade av en godkänd kontrollör innan uppgifterna lämnas in.

Kontrollören ska känna till de bestämmelser och vägledningar i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter som är nödvändiga med tanke på inlämnandet och verifieringen av data samt metoden för generering av den information som är föremål för insamling, mätning, beräkning och rapportering. Om de uppgifter som ska verifieras härrör från sådan verksamhet som kommer att omfattas av lagen om utsläppshandel (311/2011) först från och med handelsperioden 2013—2020, kan verifieringen utföras endast av en kontrollör som godkänts i enlighet med lagen om utsläppshandel (683/2004) och som har tillräckliga kunskaper om verksamheten i fråga.

Kontrollören kan i verifieringsuppgiften använda sig av utomstående personer. Kontrollören svarar också för de personers verksamhet som har bistått denne.

10 §
Innehållet i verifieringsuppgiften

Kontrollören ska verifiera att de uppgifter som verksamhetsutövaren lämnar in är tillförlitliga, trovärdiga och exakta. Kontrollören ska planera och genomföra verifieringen i enlighet med artikel 8 i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Kontrollören planerar och genomför verifieringen med professionell skepsis och är medveten om att det kan förekomma omständigheter som gör att den information och de uppgifter som verksamhetsutövaren lämnat in innehåller väsentliga felaktigheter. Kontrollören ska utföra sina uppgifter på ett yrkesmässigt och objektivt sätt.

Kontrollören ska sammanställa en verifieringsrapport enligt 13 § och ett verifieringsutlåtande enligt 15 §.

11 §
Verifieringsplan

För att kontrollören ska kunna sköta sin verifieringsuppgift på tillbörligt sätt ska kontrollören

1) skaffa sig en överblick över alla verksamheter vid anläggningen och deras betydelse för beräkningen av antalet utsläppsrätter samt inleda verifieringsprocessen med en strategisk analys av alla relevanta verksamheter som bedrivs vid anläggningen samt

2) analysera de inneboende risker och kontrollrisker som är relaterade till omfattningen av och komplexiteten i verksamhetsutövarens verksamheter och relaterade till tilldelningsparametrar och som kan leda till väsentliga felaktigheter samt utarbeta en verifieringsplan på grundval av denna riskanalys.

12 §
Verifiering

Kontrollören genomför verifieringsplanen genom att samla in data enligt definierade samplingsmetoder, en systematisk genomgång av systemet, granskning av dokument samt analytiska förfaranden och datagranskningsförfaranden. Kontrollören ska vid behov skaffa all övrig bevisning av betydelse som kommer att ligga till grund för kontrollörens verifieringsutlåtande.

När kontrollören bedömer en anläggnings ursprungliga installerade kapacitet, ska kontrollören beakta de uppgifter som ingår i tillståndet till utsläpp av växthusgaser, miljötillståndet enligt miljövårdslagen (86/2000) eller annat tillstånd som en myndighet har beviljat.

Kontrollören ska begära att verksamhetsutövaren vid anläggningen tillhandahåller saknade data eller kompletterar saknade delar av verifieringskedjor, förklarar variationer i utsläppsdata eller parametrar, reviderar beräkningarna eller justerar rapporterade data.

Kontrollören ska i lämpliga fall göra besök på platsen för att inspektera anläggningens mätare och övervakningssystem, göra intervjuer och samla in tillräckligt med information och bevisning. Om kontrollören bedömer att ett besök på platsen inte är nödvändigt, ska kontrollören kunna motivera sitt beslut i verifieringsrapporten.

13 §
Verifieringsrapport

Kontrollören ska sammanställa en intern verifieringsrapport som ska innehålla all information som behövs för att underbygga verifieringsutlåtandet. Rapporten ska innehålla bevisning som visar att den strategiska analysen, riskanalysen och verifieringsplanen har genomförts i sin helhet.

Kontrollören bedömer på grundval av innehållet i den interna verifieringsrapporten huruvida de parametrar som verksamhetsutövaren rapporterat innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida det finns andra omständigheter som kan ha inverkan på verifieringsutlåtandet.

Kontrollören tillställer verksamhetsutövaren vid anläggningen en verifieringsrapport som innehåller en beskrivning av verifieringsmetoden och kontrollörens observationer och ett verifieringsutlåtande.

14 §
Verifiering av data med tillfredsställande resultat

Kontrollören konstaterar att data som verksamhetsutövaren samlat in och rapporterat är tillfredsställande om dessa har fastställts med en hög grad av säkerhet. För en hög grad av säkerhet krävs det att verksamhetsutövaren kan visa att

1) de rapporterade parametrarna inte är inkonsekventa,

2) insamlingen av parametrarna har genomförts enligt tillämpliga standarder eller vägledningar, samt

3) att de uppgifter om anläggningen som verksamhetsutövaren samlat in är fullständiga och konsekventa.

15 §
Verifieringsutlåtande

Kontrollörens verifieringsutlåtande ska lämnas på en av arbets- och näringsministeriet fastställd blankett som utarbetats enligt kommissionens vägledning. I verifieringsutlåtandet ska kontrollören ange huruvida de uppgifter som verksamhetsutövaren lämnat har konstaterats vara tillfredsställande. Om alla uppgifter inte har bedömts vara tillfredsställande, ska kontrollören lämna en bedömning av databristerna.

Verifieringsrapporten, verifieringsutlåtandet och bedömningen av bristerna ska undertecknas av den kontrollör som ansvarat för verifieringen. Arbets- och näringsministeriet kan vid behov begära av verksamhetsutövaren att verifieringsrapporten, verifieringsutlåtandet eller bedömningen ska kompletteras.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 2011.

Europaparlamentets och rådets direktiv: 2009/29/EG; nr L 140, 5.6.2009, s. 63
Kommissionens beslut: 2011/278/EU, nr L130, 17.5.2011, s. 1

  Helsingfors den 19 maj 2011

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Päivi Janka

Bilaga

Parametrar för insamlingen av data för anläggningar

Verksamhetsutövaren vid en anläggning ska lämna in åtminstone följande data från anläggningen och delar av anläggningen för varje kalenderår under den valda basperioden (2005—2008 eller 2009—2010):

Parameter Anmärkningar
Ursprunglig installerad kapacitet Endast för varje delanläggning med produktriktmärke, uttryckt i relevant enhet enligt bilaga I till kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter
Tillagd eller minskad kapacitet samt installerad kapacitet för delanläggningen efter en betydande kapacitetsändring som har skett under perioden 1 januari 2009—30 juni 2011. Kapaciteter ska uttryckas
(1) för delanläggning med produktriktmärke, i den enhet som anges för den berörda produkten i bilaga I till kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter,
(2) för delanläggning med värmeriktmärke, som förbrukning av mätbar värme i terajoule per år, för tillverkning av produkter eller produktion av mekanisk energi utöver produktion av el, värme eller kyla inom anläggningens gränser,
(3) för delanläggning med bränsleriktmärke, som bränsletillförsel i terajoule per år,
(4) för produktion av processutsläpp, som utsläpp i ton koldioxidekvivalenter per år.
Produktens/produkternas namn
Verksamhetens Nace-kod
Produktens/produkternas Prodcom-kod(er)
Identifiering som elproducent
Historiska verksamhetsnivåer Enligt typen av delanläggning; för delanläggningar med produktriktmärke även alla årliga produktionsvolymer som ligger till grund för fastställande av medianvärdet
Genomströmning för alla relevanta CWT-funktioner Endast för produktriktmärkena för raffinaderier och aromater
Data som använts för beräkning av historiska verksamhetsnivåer  Åtminstone för produktriktmärkena för kalk, dolime, steamcracking, vätgas och syntesgas
Totala utsläpp av växthusgaser Endast direkta utsläpp, lämnas endast om inte alla utsläpp vid installationen härrör från riktmärkesprodukter
Utsläpp av växthusgaser från bränslen Endast direkta utsläpp, lämnas endast om inte alla utsläpp vid installationen härrör från riktmärkesprodukter
Utsläpp av växthusgaser från processer Endast om inte alla utsläpp vid installationen härrör från riktmärkesprodukter
Total insatsenergi från bränslen inom anläggningen Endast om inte alla utsläpp vid installationen härrör från riktmärkesprodukter
Insatsenergi från bränslen inom anläggningen som inte används för produktion av mätbar värme Endast om inte alla utsläpp vid installationen härrör från riktmärkesprodukter
Insatsenergi från bränslen inom anläggningen som inte används för produktion av mätbar värme Endast om inte alla utsläpp vid installationen härrör från riktmärkesprodukter
Förbrukad mätbar värme Endast om inte alla utsläpp vid installationen härrör från riktmärkesprodukter
Importerad mätbar värme
Växthusgasutsläpp i samband med produktion av värme som exporteras till privata hushåll
Exporterad mätbar värme Endast till förbrukare som inte omfattas av lagen om utsläppshandel; det ska klart framgå huruvida förbrukaren är ett privat hushåll
El som förbrukas enligt den relevanta definitionen på systemgräns (bilaga I till kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter) Endast för delanläggningar som omfattas av ett riktmärke där utbytbarheten mellan värme och el är relevant
Vätgas använd som bränsle för produktionen av vinylkloridmonomer Endast för delanläggningar som omfattas av riktmärket för vinylkloridmonomer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.