534/2011

Utfärdad i Helsingfors den 19 maj 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (867/2008) bilagan 1, och

ändras rubriken samt 1-4 och 13 §, som följer:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska unionen

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra spridning av djursjukdomar till Finland vid import av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer).

I denna förordning föreskrivs om de villkor enligt vilka fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa får importeras till Finland antingen direkt från tredjeland eller från tredjeland via en annan medlemsstat inom Europeiska unionen. Denna förordning tillämpas också på fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som transiteras via Finland till ett tredjeland eller en medlemsstat inom Europeiska unionen enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

Utöver bestämmelserna i denna förordning ska bestämmelser i de internationella avtal om import och transitering av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som Europeiska unionen ingått med tredjeländer iakttas.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte då fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa förs in från ett sådant land utanför Europeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller på ett med unionen ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad.

3 §
Samband med andra författningar

Bestämmelser om de djurskyddskrav som ska iakttas vid transporter av fjäderfä och andra fåglar finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 och i lagen om transport av djur (1429/2006).

Bestämmelser om veterinär gränskontroll av fjäderfä och andra fåglar finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen.

Bestämmelser om veterinär gränskontroll av kläckägg av fjäderfä och andra fåglar finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om de kontroller och till dem anslutna åtgärder som utförs vid Europeiska unionens yttre gräns på sällskapsfåglar finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning (402/2011) om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen.

Bestämmelser om import av hotade och fridlysta djurarter finns förutom i denna förordning dessutom i 44 och 45 § i naturvårdslagen (1096/1996).

Bestämmelser om import eller utsättande i frihet av fjäderviltbestånd av främmande ursprung finns förutom i denna förordning dessutom i 42 § i jaktlagen (615/1993).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fjäderfä fjäderfä enligt definitionen i punkt 1 i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg,

2) kläckägg kläckägg enligt definitionen i punkt 2 i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 samt ägg för ruvning som lagts av andra fåglar än fjäderfä,

3) dagsgamla kycklingar dagsgamla kycklingar enligt definitionen i punkt 3 i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008,

4) inrättning inrättning enligt definitionen i punkt 12 i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008,

5) hobbyfåglar andra fåglar än de som avses i artiklarna 2 a—2 f i kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import,

6) sällskapsfåglar fåglar som hålls som sällskapsdjur enligt definitionen av sällskapsdjur i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG, nedan förordningen om sällskapsdjur, vilka importeras till Europeiska unionens område till ett antal av högst fem individer tillsammans per gång,

7) animalieproduktionsdjur animalieproduktionsdjur enligt definitionen i 4 § 7 punkten i lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997),

8) importparti fjäderfä eller andra fåglar samt kläckägg av dessa som härrör från samma tredjeland eller en region i det och för vilka det finns ett gemensamt veterinärintyg,

9) förordnad veterinär en veterinär åt vilken Livsmedelssäkerhetsverket gett i uppdrag att utföra de inspektioner och åtgärder som fastställs i denna förordning,

10) import leverans av ett importparti till Europeiska unionens medlemsstaters område eller marknad,

11) transitering transport av ett importparti genom Europeiska unionens medlemsstaters område vidare till ett tredjeland,

12) ursprungsland det tredjeland där fjäderfän och andra fåglar samt kläckägg av dessa har producerats,

13) exportland ett tredjeland där en tjänsteveterinär har undertecknat det veterinärintyg som medföljer importpartiet,

14) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

15) kommissionen Europeiska kommission, samt

16) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland eller transitering genom det med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i landet i fråga.

När det i denna förordning hänvisas till gemenskapens rättsakter avses rättsakten jämte ändringar.

13 §
Krav som gäller förflyttandet av sällskapsfåglar till unionens territorium samt godkännande av karantän som används efter import

Sällskapsfåglar får förflyttas till unionens territorium endast via nämnda gränsövergångsställen i enlighet med 4 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning 402/2011.

Den enskilda karantän i Finland som används efter import och som avses i artikel 1.1 b ii i kommissionens beslut 2007/25/EG godkänns av Livsmedelssäkerhetsverket.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

  Helsingfors den 19 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.