529/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 maj 2011

Lag om ändring av 126 och 127 § i luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen (1194/2009) 126 och 127 § som följer:

126 §
Rapportering av luftfartsolyckor och tillbud

Trafiksäkerhetsverket ska underrättas om olyckor och tillbud. Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om hur rapporteringen ska göras.

Olyckor och tillbud ska dessutom anmälas till Olycksutredningscentralen på det sätt som anges i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

127 §
Utredning av luftfartsolyckor

Bestämmelser om utredning av olyckor och tillbud inom luftfarten finns i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser, i lagen om utredning av militära luftfartsolyckor (526/2011), i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (flyghaveriförordningen) och i Chicagokonventionen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

RP 204/2010
FvUB 40/2010
RSv 366/2010

  Helsingfors den 20 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.