522/2011

Utfärdad i Helsingfors den 19 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen (591/2007) 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 463/2010, samt

ändras 2 § 5 punkten, 4 §, 5 § 1 mom., 6 och 10 §, 11 § 2 mom., 12 och 23 §, av dem 4, 6 och 23 § sådana de lyder i förordning 1846/2009, 5 § 1 mom., 10 § och 11 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 463/2010 och 12 § sådan den lyder i förordningarna 336/2008 och 463/2010, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


5) kontrollförordningen för delvis finansierade stöd kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling,


4 §
Administrativa kontroller

I fråga om administrativa kontroller av stödansökningar föreskrivs i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd. I kontrollerna ingår sådana dubbelkontroller som föreskrivs i artikel 28 i tillämpningsförordningen och i artikel 11 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

5 §
Kontroller på plats

På grundval av artikel 30.1 i tillämpningsförordningen och artikel 12.1 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd ska minst fem procent av de gårdar som ansökt om stöd från Europeiska unionen kontrolleras på plats.


6 §
Delområden för kontroller på plats

I fråga om kontrollen av gårdar som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § föreskrivs i artikel 33 i tillämpningsförordningen och i artikel 15 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

10 §
Mätutrustning som används vid övervakningen

Vid övervakningen ska arealen på skiften fastställas med hjälp av ett kartprogram som utgår från ett digitalt kartmaterial eller med hjälp av GPS-utrustning.

11 §
Måttavvikelser

När mätningen utförs med ett kartprogram som utgår från ett digitalt kartmaterial får måttavvikelsen för ett skifte vara högst 0,75 meter multiplicerad med skiftets omkrets. När mätningen utförs med GPS-utrustning får måttavvikelsen för ett skifte vara högst 0,50 meter multiplicerad med skiftets omkrets.


12 §
Krav på noggrannare mätning

Om arealen på ett jordbruksskifte inte har mätts med hjälp av GPS-utrusning vid övervakningen och den godkända arealen för växtartsgruppen är mer än tre procent eller mer än två hektar mindre än den areal som jordbrukaren uppgett, kan jordbrukaren kräva ny mätning. Ny mätning gäller de skiften i fråga om vilka den areal som godkänts vid övervakningen har varit mindre än den areal som jordbrukaren uppgett. Den nya mätningen ska utföras med hjälp av GPS-utrustning.

Om en jordbrukare kräver noggrannare mätning enligt 1 mom., ska kravet framföras inom två veckor från det att jordbrukaren har fått kännedom om kontrollresultatet.

23 §
Påföljder för arealfel

Bestämmelser om påföljderna av felaktig anmälan av arealer finns i avdelning IV i tillämpningsförordningen. I fråga om miljöstöd och kompensationsbidrag föreskrivs dessutom i artikel 16 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

Bestämmelser om påföljder för underlåten anmälan av arealer finns i artikel 55 i tillämpningsförordningen och i artikel 16.1 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd. Som oanmäld areal räknas endast basskiftens helt oanmälda arealer. Basskiften med en areal under 0,05 hektar räknas inte till oanmäld areal.


Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122); EUT L 316, 2.12.2009, s. 65
Kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 (32011R0065); EUT L 25, 28.1.2011, s.8

  Helsingfors den 19 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.