521/2011

Utfärdad i Helsingfors den 19 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen (659/2007) 1 och 4 §, sådana de lyder i förordning 420/2010, samt

fogas till förordningen en ny 7 §, i stället för den 7 § som upphävts genom förordning 357/2009, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av de stödsystem som avses i avdelning III och i avsnitt 2, 5 och 7 i kapitel 1 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

I denna förordning föreskrivs dessutom om övervakning som gäller beredningsstöd för torkat foder och beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter samt fabriksbidrag för stärkelsepotatis enligt rådets förordning (EG) nr 72/2009 om ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken genom ändring av förordningarna (EG) nr 247/2006, (EG) nr 320/2006, (EG) nr 1405/2006, (EG) nr 1234/2007, (EG) nr 3/2008 och (EG) nr 479/2008 samt genom upphävande av förordningarna (EEG) nr 1883/78, (EEG) nr 1254/89, (EEG) nr 2247/89, (EEG) nr 2055/93, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 2596/97, (EG) nr 1182/2005 och (EG) nr 315/2007.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

4 §
Övervakning av arealer och skiften

Bestämmelser om övervakningen av arealer finns i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen (591/2007), nedan förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att skiftena uppfyller stödvillkoren. Om ett skifte inte uppfyller stödvillkoren ska skiftet förkastas för stödet i fråga.

Vid övervakningen kontrolleras besittningen av skiftet. Om besittningen av skiftet inte kan fastställas vid övervakningen, förkastas skiftet.

7 §
Bidrag för proteingrödor och oljeväxter

Vid övervakningen ska det kontrolleras att växtarterna eller de blandade växtbestånden är bidragsberättigande och att övriga villkor för beviljande av bidrag uppfylls. I fråga om sötlupin kontrolleras dessutom fröets ursprung. I fråga om oljehampa kontrolleras dessutom att växtbeståndet bevaras och att alla villkor uppfylls enligt vad som föreskrivs i artikel 39.1 i rådets förordning om gårdsstöd, artikel 13.1 i tillämpningsförordningen och artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.


Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122); EUT L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingfors den 19 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.