504/2011

Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (1146/2008) 1 § 12 punkten, 3, 5 och 6 §, 9 § 1 mom. och 10 § 1 mom. samt

fogas till 1 § en ny 13 punkt som följer:

1 §
Uppgifter

För fullgörande av de uppgifter som föreskrivs i 3 § i lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (717/2008) ska utvecklingscentralen


12) sköta informationen om teknologi- och innovationsverksamhet,

13) sköta andra internationella uppgifter som arbets- och näringsministeriet bestämmer.

3 §
Direktionsmedlemmarnas arvoden

Arbets- och näringsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

5 §
Direktionens beslutanderätt

Direktionen beslutar om

1) utvecklingscentralens budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt godkännande av bokslutet och verksamhetsberättelsen,

2) beviljande av medel för företags och sammanslutningars forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt projekt inom offentlig forskning, om utvecklingscentralens finansieringsandel av projektet överstiger 3 000 000 euro,

3) nationella aktiveringsåtgärder, Tekes-program och principer för beviljande av finansiering, verksamhetslinjer som anknyter till finansieringen samt om andra sådana för utvecklingscentralen betydelsefulla ärenden som generaldirektören eller direktionens ordförande vill att direktionen ska behandla.

Direktionen kan besluta om att bevilja medel också för ett sådant i 1 mom. 3 punkten avsett projekt i vilket utvecklingscentralens finansieringsandel inte överstiger 3 000 000 euro.

6 §
Beslutsfattande i direktionen

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i direktionen med enkel majoritet efter föredragning av generaldirektören. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden omfattar.

9 §
Besättande av tjänster och befattningar

Ledande tjänstemän som är direkt underställda generaldirektören utnämns av utvecklingscentralens direktion.


10 §
Förordnande av ställföreträdare

Direktionen beslutar om vilka tjänstemän vid utvecklingscentralen som är ställföreträdare för generaldirektören.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

  Helsingfors den 12 maj 2011

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Päivi Marttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.