503/2011

Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011

Statsrådets förordning om lagring av vissa uppgifter för myndigheternas behov

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 14 b § 3 mom. i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004):

1 §
Anskaffande av system från utomstående

För fullgörande den lagringsskyldighet som följer av 14 a § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) har inrikesministeriet rätt att från en utomstående tjänsteleverantör skaffa ett system till vilket de tjänsteföretag som är skyldiga att lagra uppgifter kan överföra de uppgifter som omfattas av lagringsskyldigheten.

Ett tjänsteföretag som är skyldig att lagra uppgifter svarar för de uppgifter som avses i 1 mom. i egenskap av registeransvarig enligt 3 § 1 mom. 4 punkten i personuppgiftslagen (523/1999). Bestämmelser om skyldighet att handha dataskyddet för de lagrade uppgifterna finns i 19 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

2 §
Lagring av uppgifter

Ett tjänsteföretag som är skyldigt att lagra uppgifter har rätt att i det system som avses i 1 § 1 mom. lagra också sådana uppgifter vars behandling för tjänsteföretagets eget behov ännu inte avslutats.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 12 maj 2011

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Kommunikationsråd
Sanna Helopuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.