436/2011

Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011

Statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar (722/2010):

1 §
Yrkesfiskares fiske efter lax och öring med fasta redskap

På Finlands del av vattenområdet enligt 2 § 1 mom. d-punkten i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010) får yrkesfiskare enligt 6 a § i lagen om fiske (286/1982) fiska lax och öring enligt följande:

1) från och med den 25 juni till och med den 1 juli samtidigt med högst två fasta redskap per yrkesfiskare,

2) från och med den 2 juli till och med den 22 juli samtidigt med högst fem fasta redskap per yrkesfiskare,

3) från och med den 23 juli till och med den 12 augusti samtidigt med högst åtta fasta redskap per yrkesfiskare, och

4) från och med den 13 augusti till och med den 15 september fiska lax och till och med den 31 augusti fiska öring utan begränsning av antalet fasta redskap.

2 §
Yrkesfiskares fiske efter andra arter än lax och öring med fasta redskap

Yrkesfiskare får från och med den 11 juni på vattenområdet fiska siklöja, strömming och andra arter än lax och öring samtidigt med högst två fasta redskap per yrkesfiskare. Vid fiske enligt detta moment ska nätduken i ett fast redskap förutom i ledarmen ha en maskstorlek på högst 80 millimeter och redskapets fiskhus ska vara slutet samt tillverkat av nätduk med en maskstorlek på högst 24 millimeter.

Yrkesfiskare får från och med den 2 juli på vattenområdet fiska efter andra arter än lax och öring utan begränsning av antalet fasta redskap.

3 §
Fiske med fasta redskap som bedrivs av andra än yrkesfiskare

Andra än yrkesfiskare får från och med den 16 juli till och med den 31 augusti på vattenområdet fiska efter lax, öring och andra arter samtidigt med högst ett fast redskap per fiskare.

4 §
Användningen av fasta redskap och anmälan

Fiske med fasta redskap enligt 2 § 1 mom. förutsätter under tiden från och med den 11 juni till och med den 24 juni av yrkesfiskare att de

1) senast den 1 juni meddelar Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral i vilken hamn fångsten från fisket ska landas,

2) vittjar sina redskap endast mellan klockan 06.00 och 10.00 eller 18.00 och 22.00,

3) senast tre timmar innan vittjandet av redskapen inleds meddelar Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral om sin avsikt att vittja redskapen, och

4) senast två timmar innan fångsten ska landas meddelar Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral vilken hamn som är landningshamn och tidpunkten för landningen.

5 §
Konstruktionen av ett fast redskap

 I ett fast redskap enligt denna förordning får ingå högst ett fiskhus.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2011.

  Helsingfors den 12 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskerirådet
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.