424/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (640/2007) 1 §, 2 § 4 mom., 9 § 1 mom., 11 § 3 mom., 13 §, 15 § 2 mom., 17 § 3 mom., 19 § 1 mom., 2 mom. 5 punkten och 3 mom. samt 21 § 3 mom. och det inledande stycket till 21 § 4 mom.,

av dem 19 § 2 mom. 5 punkten sådan den lyder i förordning 554/2008, och

upphävs 21 § 1 och 2 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om innehållet i och omfattningen av den utbildning för grundläggande yrkeskompetens, det teoriprov och den fortbildning som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), nedan yrkeskompetenslagen, samt om andra krav som gäller genomförandet av dessa och påvisandet av yrkeskompetensen. Bestämmelserna gäller inte förarutbildning och förarexamen som krävs för att avlägga körkort och om vilka det föreskrivs i körkortslagen (386/2011).

I denna förordning föreskrivs också om Trafiksäkerhetsverkets verksamhet i fråga om ordnandet av de tjänster som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

2 §
Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

Ett utbildningscentrum som godkänts av Trafiksäkerhetsverket ska ge studeranden ett intyg över att han eller hon fått föreskriven undervisning för avläggande av prov. Intyget ges på Trafiksäkerhetsverkets blankett.

9 §
Ansökan om yrkeskompetensbevis för förare

Ansökan om yrkeskompetensbevis ska göras hos Trafiksäkerhetsverket eller hos en serviceproducent som utsetts av verket.


11 §
Beviljande av yrkeskompetensbevis och förstörande av beviset

Ett tillfälligt dokument som avses i 20 § 3 mom. i yrkeskompetenslagen ges på Trafiksäkerhetsverkets blankett, och dokumentet gäller under högst en månad. I fråga om hindren för utlämnande av dokumentet gäller vad som bestäms i 2 mom.


13 §
Antecknande av yrkeskompetens i körkortet

I fråga om antecknande av yrkeskompetens i körkortet gäller vad som föreskrivs i 10 §. Anteckningen kan inte göras i körkortet om föraren har ett yrkeskompetensbevis för förare som innehåller motsvarande anteckning. Anteckningen görs på grundval av uppgifterna i fordonstrafikregistret.

15 §
Krav i fråga om lärarna och den föreståndare som ansvarar för undervisningen

En lärare som meddelar körundervisning i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska ha av polisen beviljat trafiklärartillstånd. I fråga om utbildning inom försvarsmakten godkänns också försvarsmaktens trafiklärarbehörighet och trafiklärartillstånd. Utöver trafiklärartillstånd ska läraren ha giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare samt

1) ha avlagt den del av specialyrkesexamen för trafiklärare som gäller arbete som yrkeskompetensutbildare inom transportbranschen, eller 

2) minst ett års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon i klass C, CE eller D, eller

3) yrkesexamen för bussförare, yrkesexamen för förare av fordonskombinationer eller yrkesexamen för biltransport av trävaror eller grundexamen i logistik inom utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för transportservice.


17 §
Ansökan om godkännande av utbildningscentrum och godkännande av utbildningsprogram inom fortbildningen

Trafiksäkerhetsverket kan också på särskild ansökan godkänna ett i 1 mom. 5 punkten avsett utbildningsprogram för fortbildningen. För att lämna in ansökan krävs det inte att sökanden är ett godkänt utbildningscentrum eller ansöker om att bli ett sådant. Ett utbildningscentrum som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet ska ansöka om att Trafiksäkerhetsverket godkänner centrumets utbildningsprogram innan fortbildningen inleds eller iaktta det utbildningsprogram för fortbildningen som Trafiksäkerhetsverket tidigare godkänt.


19 §
Anmälan av uppgifter till registret samt registeranteckningar

De anmälningar som avses i 23 § i yrkeskompetenslagen ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket eller en serviceproducent som verket angett för införande av uppgiften i fråga i fordonstrafikregistret.

Utbildningscentrumet skall anmäla uppgifter om


 5) utfärdande av det intyg som avses i 2 § 4 mom., om det är fråga om ett av Trafiksäkerhetsverket godkänt utbildningscentrum som ger utbildning för grundläggande yrkeskompetens.


Polisen ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om antecknande av yrkeskompetens i förarens körkort.


21 §
Övergångsbestämmelser

En bussförare som har erhållit körrätt före den 10 september 2008 och en lastbilsförare som har erhållit körrätt före den 10 september 2009 kan delta i första fortbildning tidigast från och med den 10 september 2007. Ett intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildning som utfärdats till en bussförare före den 10 september 2008 är i kraft till den 10 september 2013 och ett intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildning som utfärdats till en lastbilsförare före den 10 september 2009 är i kraft till den 10 september 2014. 

Trots bestämmelserna i 2 kap. i denna förordning kan som lärare i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens i en yrkesläroanstalt som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt som utbildningscentrum, eller i en bilskola som Trafiksäkerhetsverket har godkänt som utbildningscentrum, en sådan trafiklärare arbeta som före ikraftträdandet av denna förordning har arbetat:Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Bestämmelserna i 1 § 1 mom. och 13 § tillämpas dock först från och med den 19 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 5 maj 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.