423/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

Statsrådets förordning om körkort

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av körkortslagen (386/2011):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs närmare om körkort, körrätt, förarutbildning och förarexamen samt om körkortsförfarande som avses i körkortslagen (386/2011).

2 §
Undantag från körrättens omfattning i Finland

En körrättsinnehavare får, utöver det som bestäms om körrättens omfattning i 7 § i körkortslagen, köra andra fordon inom Finland, med undantag för landskapet Åland, enligt följande:

1) en examinand för förarexamen för kategori E, som har körrätt motsvarande dragbilens kategori, och en examinand för förarexamen för kategori D1 och D, som har körrätt för kategori C, får köra det fordon eller den fordonskombination som används vid förarexamen den kortaste rutten till och från förarexamen,

2) den som utför underhåll eller reparationer av fordon och som har körrätt för kategori C får när underhålls- eller reparationsåtgärder eller besiktning så kräver, flytta eller provköra fordon i kategori D och D1 utan passagerare och fordonskombinationer i kategori E utan last,

3) den som utför annat underhåll av fordon än sådant som avses i 2 punkten och som har körrätt för kategori C får, när underhållsåtgärder så kräver, på företagets depåområde flytta sådana fordon eller fordonskombinationer som avses i 2 punkten under de förutsättningar som nämns i punkten,

4) en trafikövervakare som har körrätt för kategori B får, när trafikövervakningen så kräver, provköra och flytta fordon i kategori A1, A2 och A,

5) en polis-, tull- eller gränsbevakningsman som har körrätt för kategori C får, när trafikövervakningen eller annan övervakning så kräver, provköra och flytta fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E,

6) den som utför fordonsbesiktning eller godkännande och har körrätt för kategori C får köra fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E under den provkörning som hör till fordonsbesiktningen eller godkännandet för trafik,

7) en förare av räddningsbil som har körrätt för kategori C får vid fullgörandet av denna uppgift köra fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E för skötseln av larmuppdrag samt för övning och utbildning i räddningsväsendets uppgifter, och fordonskombinationer i kategori E under transferkörningar i samband med underhåll och reparationer av materiel.

I 1 mom. 4 punkten avses med trafikövervakare en polisman eller en tullman eller gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning, eller en tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen (267/1981) som kommunikationsministeriet, Trafikverket eller Trafiksäkerhetsverket har förordnat att övervaka trafiken.

3 §
Automatväxlade fordon

Med automatväxlade fordon enligt 7 § 3 mom. 2 punkten i körkortslagen avses fordon utan kopplingspedal eller, om det gäller motorcyklar, manuell kopplingsspak.

2 kap.

Körkortstillstånd och körkort

4 §
Identifiering av sökande vid användningen av elektroniska tjänster

Vid användningen av elektroniska tjänster förutsätter styrkandet av identiteten i enlighet med 9 § 3 mom. i körkortslagen att användaren identifieras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en sådan identifieringsmetod, tillhandahållen av en leverantör av tjänster för stark autentisering, eller ett sådant kvalificerat certifikat som avses i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

5 §
Utredning om behovet av körkort

För att få körkort för körningar som avses i 5 § 4 mom. i körkortslagen ska sökanden som sådana upplysningar som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten i körkortslagen lägga fram

1) ett intyg av en läroanstalt inom räddningsbranschen över att sökanden har godkänts för sådan utbildning inom räddningsbranschen inom vilken det krävs körkort för kategori C, eller ett intyg av ett räddningsverk över att en person som hör till en avtalsbrandkår behöver körkort för nämnda kategori vid fullgörandet av sina uppgifter,

2) ett intyg av ett sjukvårdsdistrikt över att sökanden behöver ett körkort för kategori C vid fullgörandet av uppgifter inom prehospital akutsjukvård,

3) ett intyg av ett företag som utför reparationer eller underhåll över att en person gör sådana prov- och transferkörningar i företaget som underhålls- och reparationsverksamheten förutsätter och för vilka det krävs körkort för kategori C eller D,

4) ett intyg av någon som avses i 2 § 3 mom. 2 punkten i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) över att en person sköter sådana uppgifter som avses i den nämnda punkten och för vilka det krävs ett körkort som avses i punkten.

Den som har utfärdat den utredning som avses i 1 mom. ska utan dröjsmål underrätta polisen om den person som avses i utredningen inte längre fullgör samma uppgifter eller om den körrätt som avses i utredningen av någon annan orsak inte längre behövs.

6 §
Anteckningar på körkort och koder

De harmoniserade koder som ska användas på körkort som utfärdas i en EU- eller EES-stat samt de nationella koder som används endast i Finland finns som bilaga till denna förordning. Kod 5 bland de harmoniserade koderna används inte i Finland. I anslutning till kod 44 ska en underkod användas. När ett körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat byts ut, ska koderna på körkortet överföras till det nya körkortet.

Anteckningarna görs på körkortsblankettens baksida bredvid anteckningen om kategori. I utrymmet under körkortskategorierna kan en kod som gäller alla kategorier eller vid behov också en kod som gäller en viss kategori eller vissa kategorier antecknas. I dessa fall ska också den kategori eller de kategorier som koden gäller antecknas.

På körkortet antecknas som datum för utfärdande av körkortet det datum som på basis av körkortsanmälan framgår av fordonstrafikregistret. I fråga om körkort som utfärdats före den centraliserade registreringen av körkort kan detta datum avvika från det faktiska datumet för utfärdande. Anteckningen kan ändras om körrättsinnehavaren lämnar en tillförlitlig utredning om ett tidigare datum för utfärdande till polisen.

7 §
Postande av körkort

Körkortet skickas till sökanden per post, om villkoren för att lämna ut körkortet är uppfyllda, sökandens identitet har styrkts i enlighet med 9 § 3 mom. i körkortslagen i samband med körkortsförfarandet och polisen inte anser att det finns något i 26 § 1 mom. i körkortslagen avsett hinder för postandet.

Körkortet postas till sökandens adress i Finland, med undantag för Åland. Körkortet postas som rekommenderad försändelse när polisen fattat beslut om att villkoren för utlämnande och postande av körkortet är uppfyllda.

Med avvikelse från 1 mom. är det dock polisen som lämnar ut

1) körkort till personer som tidigare har ett körkort som utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat eller någon annanstans i utlandet,

2) körkort som avses i 5 § 3 och 4 mom. i körkortslagen,

3) körkort till sökande som inte har någon sådan adress som avses i 2 mom. eller körkort som inte kan postas på grund av något annat i 1 mom. avsett hinder.

Trafiksäkerhetsverket svarar för postandet av körkortet till sökanden och i det fall som avses i 3 mom. till polisen.

8 §
Återlämnande av gammalt körkort i samband med postandet

Om ett körkort skickas per post till en person som har ett tidigare körkort, ska han eller hon returnera det tidigare körkortet i enlighet med de anvisningar som Trafiksäkerhetsverket bifogat postförsändelsen. Den som får ett kortvarigt körkort och som har ett tidigare körkort kan dock redan i samband med avläggandet av förarexamen överlämna sitt körkort till förarexamensmottagaren för befordran till polisen.

Om ett körkort inte kan återlämnas därför att det har försvunnit, stulits, förstörts eller inte längre kan återlämnas av någon annan motsvarande orsak, ska körkortsinnehavaren lämna en skriftlig utredning om detta till polisen. Om körkortet senare kommer till rätta, ska det lämnas till polisen i enlighet med 25 § 3 mom. i körkortslagen.

Uppgift om att ett körkort återlämnats eller om ett i 2 mom. avsett hinder för återlämnande ska antecknas i fordonstrafikregistret.

Polisen ska utöver körkort som avses i 26 § 3 mom. i körkortslagen bevara också körkort som återlämnats till polisen när ett körkort som avses i 5 § 4 mom. i körkortslagen lämnats ut och återlämna körkortet om villkoren för det körkort som sökanden har inte längre uppfylls eller om sökanden inte får något annat körkort när giltighetstiden för ett kortvarigt körkort går ut. Körkortet återlämnas på ansökan, om det fortfarande är giltigt. Om ett körkort som avses i 5 § 3 eller 4 mom. i körkortslagen återlämnas till polisen på grund av att ålderskravet för körkortet inte längre uppfylls, ska polisen bevara körkortet tills det ålderskrav som motsvarar kategorin i övrigt uppfylls.

Polisen kan förstöra ett körkort som återlämnats till polisen till följd av att ett körkort som avses i 5 § 3 eller 4 mom. i körkortslagen lämnats ut, om inte någon ansökan om att återfå körkortet har lämnats in senast inom ett år från utgången av giltighetstiden för det körkort som körkortsinnehavaren har. Har ett körkort som avses i 5 § 3 eller 4 mom. i körkortslagen återlämnats till polisen av en orsak som nämns i 4 mom. i denna paragraf, kan polisen förstöra körkortet, om inte någon ansökan om att återfå körkortet har lämnats in senast inom ett år efter det att ålderskravet uppfylldes. Körkort som återlämnats i enlighet med 1 mom. får förstöras.

9 §
Antecknande av uppgift om utländskt körkort

När ett utländskt körkort byts ut ska uppgift om den stat där det utfärdats antecknas på körkortet med landssymbolen, om det är fråga om en EU- eller EES-stat, och i första hand med Förenta nationernas landssymbol, om det är fråga om någon annan stat.

10 §
Återlämnande av körkort utfärdat i någon annan stat än en EU- eller EES-stat till den stat där körkortet utfärdats

När ett körkort som utfärdats i Japan byts ut ska det körkort som lämnats in till polisen, med avvikelse från förfarandet i 62 § 3 mom. i körkortslagen, återlämnas till den som utfärdat körkortet.

3 kap.

Förarutbildning

11 §
Teoriutbildning för förarexamen

Mängden teoriutbildning är

1) för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling

a) för körrätt för moped minst 6 lektioner, varav minst 4 lektioner är utbildning enbart i att köra moped,

b) för körrätt för lätt fyrhjuling minst 6 lektioner, varav minst 2 lektioner är utbildning enbart i att köra lätt fyrhjuling,

2) för körrätt för motorcykel

a) minst 12 lektioner för kategori A1,

b) minst 12 lektioner för kategori A2,

c) minst 12 lektioner för kategori A,

3) minst 19 lektioner för kategori B,

4) minst 9 lektioner för kategori C1,

5) minst 12 lektioner för kategori C, eller minst 3 lektioner om eleven har körrätt för kategori C1,

6) minst 8 lektioner för kategori C1E,

7) minst 15 lektioner för kategori CE, eller minst 7 lektioner om eleven har körrätt för kategori C1E,

8) minst 15 lektioner för kategori D1, eller minst 9 lektioner om eleven har körrätt för kategori C1 eller C,

9) minst 27 lektioner för kategori D, eller minst 15 lektioner om eleven har körrätt för kategori C1 eller C, eller minst 6 lektioner om eleven har körrätt för kategori D1,

10) minst 8 lektioner för kategori D1E,

11) minst 8 lektioner för kategori DE.

Utöver yrkeskompetens omfattar den kompletterande teoriutbildning som avses i 54 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a i körkortslagen

1) minst 1 lektion för kategori C1,

2) minst 1 lektion för kategori C,

3) minst 3 lektioner för kategori C1E,

4) minst 5 lektioner för kategori CE,

5) minst 3 lektioner för kategori D1,

6) minst 5 lektioner för kategori D,

7) minst 3 lektioner för kategori D1E,

8) minst 3 lektioner för kategori DE.

Teoriutbildning enligt 1 mom. 1—3 punkten får ges en elev under högst 4 lektioner per dag och teoriutbildning enligt 1 mom. 4–11 punkten under högst 7 lektioner per dag.

I enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter enligt 37 § 3 mom. i körkortslagen kan avvikelse från den minimimängd utbildning som avses i 1 mom. göras vid avläggande av andra körkort än det första körkortet enligt 1 punkten som ger rätt att köra moped eller lätt fyrhjuling. Minimimängden teoriutbildning enligt 1 mom. 4—11 punkten får dock inte understiga mängden kompletterande utbildning för kategorin i fråga enligt 2 mom.

Om en elev har fått i 1 mom. 1 punkten avsedd utbildning för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling, kan högst 2 lektioner av utbildningen beaktas i den minimimängd teoriutbildning som krävs för körkort för motorcykel och bil, förutsatt att innehållet i läroplanerna till den delen motsvarar varandra.

Om en elev har fått i 1 mom. 1 punkten avsedd utbildning för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling, kan högst 2 lektioner av utbildningen beaktas i den minimimängd utbildning som krävs för den andra körrätten för kategori AM, förutsatt att innehållet i läroplanerna till den delen motsvarar varandra.

12 §
Körundervisning för förarexamen

Mängden körundervisning är

1) för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling

a) för körrätt för moped minst 3 lektioner, varav minst 1 lektion är undervisning i manövrering av mopeden och minst 2 lektioner körundervisning i trafiken,

b) för körrätt för lätt fyrhjuling minst 3 lektioner, varav minst 1 lektion är undervisning i manövrering av den lätta fyrhjulingen och minst 2 lektioner körundervisning i trafiken,

2) för körrätt för motorcykel

a) minst 9 lektioner för kategori A1,

b) minst 9 lektioner för kategori A2,

c) minst 9 lektioner för kategori A,

3) minst 18 lektioner för kategori B, om inte något annat följer av 18 § 3 mom.,

4) minst 5 lektioner för kategori C1,

5) minst 10 lektioner för kategori C, eller minst 5 lektioner om eleven har körrätt för kategori C1,

6) minst 10 lektioner för kategori C1E,

7) minst 30 lektioner för kategori CE, eller minst 20 lektioner om eleven har körrätt för kategori C1E,

8) minst 15 lektioner för kategori D1, eller minst 10 lektioner om eleven har körrätt för kategori C1 eller C,

9) minst 40 lektioner för kategori D, eller minst 30 lektioner om eleven har körrätt för kategori C1 eller C, eller minst 15 lektioner om eleven har körrätt för kategori D1,

10) minst 10 lektioner för kategori D1E,

11) minst 10 lektioner för kategori DE.

Utöver yrkeskompetens ska eleven ges kompletterande teoriutbildning som avses i 54 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a i körkortslagen under

1) minst 2 lektioner för kategori C1,

2) minst 2 lektioner för kategori C,

3) minst 3 lektioner för kategori C1E,

4) minst 10 lektioner för kategori CE,

5) minst 3 lektioner för kategori D1,

6) minst 10 lektioner för kategori D,

7) minst 3 lektioner för kategori D1E,

8) minst 3 lektioner för kategori DE.

Eleven får ges körundervisning som avses i 1 mom. 1 punkten under högst 1 lektion per dag.

Eleven får ges körundervisning som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten under högst 2 lektioner per dag och under endast 1 lektion i sänder. Eleven får ges körundervisning som avses i 1 mom. 4—11 punkten under högst 4 lektioner per dag. Högst en femtedel av den körundervisning som avses i 1 mom. 4—11 punkten och 2 mom. får ges med simulator, förutsatt att simulatorn på behörigt sätt är godkänd för undervisning enligt läroplanen.

I enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter enligt 37 § 3 mom. i körkortslagen kan avvikelse från den minimimängd undervisning som avses i 1 mom. göras vid avläggande av andra körkort än det första körkortet enligt 1 mom. 1 punkten som ger rätt att köra moped eller lätt fyrhjuling. Minimimängden undervisning enligt 1 mom. 4—11 punkten får inte understiga mängden kompletterande utbildning för kategorin i fråga enligt 2 mom.

Om en elev har fått i 1 mom. 1 punkten avsedd undervisning för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling, kan högst 1 lektion av undervisningen beaktas i den minimimängd körundervisning som krävs för körkort för motorcykel och bil, förutsatt att innehållet i läroplanerna till den delen motsvarar varandra.

Om en elev har fått i 1 mom. 1 punkten avsedd körundervisning för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling, kan högst 1 lektion av undervisningen beaktas i den minimimängd undervisning som krävs för den andra körrätten för kategori AM, förutsatt att innehållet i läroplanerna till den delen motsvarar varandra.

13 §
Gemensam utbildning vid undervisning med undervisningstillstånd för moped och lätt fyrhjuling

Innan undervisning med undervisningstillstånd för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling inleds ska läraren och eleven tillsammans få teoriutbildning som omfattar 1 lektion. Utbildningen omfattar utbildning för både moped och lätt fyrhjuling och den krävs inte på nytt om undervisningstillstånd söks för undervisning för körrätt för det andra fordon som nämns här.

Ett intyg över utbildningen ska medföras vid körundervisningen och på anmodan visas upp för polisen.

14 §
Körundervisning för övningstillstånd för motorcykel

För att övningstillstånd för motorcykel ska beviljas måste sökanden få 4 lektioner körundervisning, varav minst 2 lektioner är körundervisning i trafiken.

15 §
Höjning av körkort för kategori A1 och A2 med förarutbildning

För höjning av en minst två år tidigare erhållen körrätt för A1 till en körrätt för kategori A2 eller höjning av en körrätt för kategori A2 till en körrätt för kategori A i enlighet med 24 § 2 mom. 3 punkten i körkortslagen krävs förarutbildning under 7 lektioner, varav 2 lektioner är teoriutbildning och 5 lektioner körundervisning. Minst 4 lektioner av körundervisningen ska vara körundervisning i trafiken. Körundervisningen ska ges med en motorcykel i den kategori som körkortet avläggs för.

16 §
Gemensam utbildning för kategori B

I den gemensamma utbildning för kategori B som avses i 41 § 1 mom. i körkortslagen och som ges innan undervisning med undervisningstillstånd inleds ska det för läraren ingå undervisning i de grundläggande färdigheter som behövs i undervisningen med undervisningstillstånd och vid handledningen av övningskörning och för eleven ingå undervisning i manövreringen av fordonet och grunderna för hantering av trafiksituationer. Mängden undervisning är 3 lektioner teoriutbildning och 1 lektion körundervisning.

Mängden körning vid utvärdering av framstegen i kunskaperna är 1 lektion körundervisning.

Ett intyg över utbildningen ska medföras vid körundervisningen och på anmodan visas upp för polisen.

17 §
Undervisning i körning under svåra förhållanden

Den undervisning i körning under svåra förhållanden för kategori B som avses i körkortslagen ska innehålla undervisning i att identifiera särskilda krav och risker i anslutning till körning i mörker och i halt väglag.

Undervisningen i körning i mörker får ges med simulator, förutsatt att den simulator och det program som används i undervisningen på behörigt sätt är godkänd för undervisning enligt läroplanen.

Ett särskilt syfte med undervisningen i körning i halt väglag är att ge föraren beredskap att identifiera särdragen och riskerna i anslutning till körning i halt väglag, såsom den inverkan halka har på manövreringen av ett fordon och den betydelse körhastigheten, säkerhetsavståndet och korrekta observationer har med tanke på förarens möjligheter att reagera.

18 §
Undervisning i körning i mörker

Undervisningen i körning i mörker ska ges inom den grundläggande utbildningen för kategori B och dess andel av de minimimängder som anges i 11 § 1 mom. 3 punkten och 12 § 1 mom. 3 punkten är 1 lektion teoriutbildning och 1 lektion körundervisning. Körundervisningen ska omfatta förevisningar och övningar och den ska i den utsträckning det är möjligt ges på ett område som är avstängt för allmän trafik.

Vid undervisning med simulator ska läraren ha trafiklärartillstånd och vid behov vara närvarande vid undervisningen. Efter prestationen ska läraren inom två dygn bedöma prestationen i en diskussion med eleven.

Annan körundervisning än sådan i 2 mom. avsedd undervisning som ges med simulator kan flyttas så att den ges först efter den grundläggande utbildningen, om tidpunkten för undervisningen inte lämpar sig för sådan undervisning enligt de bestämmelser som avses i 37 § 3 mom. i körkortslagen och som Trafiksäkerhetsverket meddelat i fråga om fastställande av en lämplig tidpunkt för körning under krävande förhållanden.

19 §
Undervisning i  körning i halt väglag

Andelen undervisning i körning i halt väglag av de minimimängder grundläggande utbildning som anges i 11 § 1 mom. 3 punkten och 12 § 1 mom. 3 punkten är 1 lektion teoriutbildning och 1 lektion körundervisning. Körundervisningen ska omfatta ordnade förevisningar och övningar i körning och den ska ges på en övningsbana. Förevisningarna ska åtminstone åskådliggöra hastighetens inverkan på bromssträckan och manövreringen av fordonet.

Sådan körundervisning på en övningsbana som avses i 1 mom. och som ges inom den grundläggande utbildningen kan ersättas med sådan alternativ undervisning som sker i enlighet med den godkända läroplanen, om avståndet mellan bilskolan eller kommunens centrum och närmaste godkända övningsbana överstiger 120 kilometer. De förevisningarna som ingår i undervisningen ska i den utsträckning det är möjligt ordnas på ett område som är avstängt för annan trafik.

20 §
Undervisning för övningsdelen och fördjupningsdelen för kategori B

Mängden undervisning för övningsdelen för kategori B är 1 lektion teoriutbildning och 2 lektioner körundervisning. Under övningsdelen ska eleven föra dagbok över det han eller hon lärt sig och i den bedöma sin utveckling som förare.

För fördjupningsdelen ska det ges 4 lektioner teoriutbildning som avses i 19 § 1 mom. och 4 lektioner körundervisning, varav 2 lektioner är övning på övningsbana och 2 lektioner körning i trafiken.

21 §
Förarutbildningen

Förarutbildningen ska ges i enlighet med den fastställda läroplanen.

Vid förarutbildning som ges med lastbil eller buss ska eleven vid annan utbildning än sådan som avses i 38 § 4 mom. i körkortslagen ha körrätt för minst kategori B. Vid förarutbildning för kategori E ska eleven ha körrätt för dragbilen.

22 §
Körundervisningen

Utöver det som bestäms i 49 § 3 mom. i körkortslagen ska körundervisning som avses i 12 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b och 2—11 punkten i denna förordning omfatta landsvägskörning utanför tätort i den omfattning som läroplanen anger, dock minst en femtedel av den föreskrivna minimimängden körundervisning. Körundervisningen i körning i mörker för kategori B ingår i den minimimängd landsvägskörning som avses ovan.

Körundervisningen ska uppfylla följande krav:

1) vid körundervisning för moped och övningskörning med övningstillstånd för motorcykel får passagerare eller varor inte transporteras,

2) vid körundervisning med motorcykel får endast läraren vara med som passagerare,

3) vid körundervisning med motorcykel, moped eller lätt fyrhjuling där sitsarna är placerade efter varandra ska läraren ge eleven körinstruktioner via radio.

4) undervisning som avses i 3 punkten får ges två elever samtidigt om eleverna har fått tillräcklig körundervisning i manövreringen av undervisningsfordonet,

5) minst hälften av körundervisningen för kategori C1 eller C ska ges med en lastbil vars reella totalvikt är minst 60 procent av dess registrerade totalvikt,

6) i bussar får det under körundervisningen utöver eleven och läraren finnas högst sju elever eller personer som hör till undervisningspersonalen,

7) under körundervisningen får det inte transporteras varor mot betalning,

8) i förarutbildning som ges för lastbils- och busskörkort ska det ingå den utbildning i förstahjälp som behövs för aktiva insatser på en olycksplats samt undervisning i defensivt körsätt, som kan ges i form av teoriutbildning, för upptäckande och undvikande av farliga trafiksituationer.

23 §
Krav på undervisningslokaler och andra lokaler som används för undervisning

Förarutbildning för kategori B som ges efter att körrätt för denna kategori erhållits får ges också någon annanstans än i bilskolans egentliga undervisningslokaler, om lokalen uppfyller de övriga krav som ställs i 85 § 1 mom. i körkortslagen.

Om undervisning för den kategori som nämns i 11 § 1 mom. 4—11 punkten ges någon annanstans än i sådana undervisningslokaler på det huvudsakliga driftsstället som avses i 85 § 1 mom. i körkortslagen, ska bilskolan meddela förarexamensmottagaren inom det verksamhetsområde där lokalen är belägen om detta minst två veckor innan undervisningen inleds.

Undervisning som bilskolorna ordnar gemensamt och som avses i 85 § 1 mom. i körkortslagen förutsätter ett godkännande av den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolorna i fråga.

Lokaler som används för simulatorundervisning i körning i mörker ska utöver vad som föreskrivs ovan lämpa sig för undervisning enligt läroplanen och möjliggöra den koncentration som inlärningssituationen förutsätter. Förarexamensmottagaren ska godkänna lokalerna för undervisning.

24 §
Fordon som används i körundervisningen

De fordon som används i körundervisningen ska uppfylla kraven på övningsfordon. Fordon som används i bilskoleundervisningen ska dessutom uppfylla kraven på skolfordon. Vid körundervisning används

1) en tvåhjulig moped, om undervisningen ges för körrätt för moped,

2) en lätt fyrhjuling, om undervisningen ges för körrätt för lätt fyrhjuling,

3) en tvåhjulig motorcykel utan sidovagn med

a) en cylindervolym på minst 120 cm3, om undervisningen ges för körrätt för kategori A1,

b) en cylindervolym på minst 400 cm3 och en motoreffekt på minst 25 kW, om undervisningen ges för körrätt för kategori A2,

c) en cylindervolym på minst 600 cm3 och en motoreffekt på minst 40 kW, om undervisningen ges för körrätt för kategori A,

4) en paketbil i kategori B eller en för minst fyra personer registrerad personbil, om undervisningen ges för körrätt för kategori B,

5) en lastbil i kategori C1, om undervisningen ges för körrätt för kategori C1,

6) en lastbil i kategori C, om undervisningen ges för körrätt för kategori C,

7) en buss i kategori D1, om undervisningen ges för körrätt för kategori D1,

8) en buss i kategori D, om undervisningen ges för körrätt för kategori D,

9) en fordonskombination i kategori E med ett sådant fordon i kategori B eller i en kategori i grupp 2 som motsvarar undervisningskategorin som dragbil, om undervisningen ges för körrätt för kategori E.

Undervisning för körrätt för kategori B kan också ges med en fordonskombination i kategori B som uppfyller kraven i 4 § 1 mom. 5 punkten underpunkterna b och c i körkortslagen, om eleven begär det. Undervisningen kan ingå i minimimängden undervisning för kategori B. Om körundervisningen ges för körrätt för en tyngre fordonskombination i kategori B som avses i 7 § 4 mom. i körkortslagen, kan en fordonskombination som avses i det momentet användas i undervisningen. Undervisningen kan inte ingå i minimimängden körundervisning för kategori B.

Fordon som används i körundervisningen ska vara av normal konstruktion och ska med undantag för släpvagnar vara godkända som övnings- eller skolfordon vid ändringsbesiktning.

Ska det enligt 1 mom. användas ett tvåhjuligt fordon i körundervisningen, kan det i stället användas ett trehjuligt fordon om elevens men, sjukdom eller kroppsskada förutsätter detta enligt ett läkarutlåtande.

Bestämmelsen i 1 mom. om att kraven på skolfordon ska vara uppfyllda och bestämmelserna i 3 mom. tillämpas inte på undervisningen för övningsdelen och fördjupningsdelen för kategori B.

25 §
Krav på utrustning i fordon som används för körundervisning

Skolfordon ska ha följande särskilda manöverorgan för läraren:

1) på motorcyklar och lätta fyrhjulingar där sitsarna är placerade efter varandra, en sådan särskild broms eller bromspedal för läraren som verkar på alla hjul, om läraren är med i fordonet då undervisning ges,

2) på andra lätta fyrhjulingar än sådana som avses i 1 punkten samt på fordon i kategori B, C1 och C, en särskild broms- och kopplingspedal och en yttre backspegel för läraren,

3) då undervisning ges för fordon i kategori D1 och D samt fordonskombinationer i kategori E, en särskild broms- och kopplingspedal för läraren i dragbilen, om den som undervisas inte har körrätt för kategori C, samt en yttre backspegel för läraren.

Kravet i 1 mom. 1 punkten gäller också undervisning med undervisningstillstånd. Vid undervisning med undervisningstillstånd krävs i en bil i kategori B samt i en lätt fyrhjuling där sitsarna är placerade bredvid varandra inte någon sådan särskild kopplingspedal för läraren som avses i 1 mom. 2 punkten.

Fordon med särskilda manöverorgan som underlättar körningen kan användas i körundervisningen om elevens men, sjukdom eller kroppsskada förutsätter detta enligt ett läkarutlåtande.

26 §
Bilskolornas övriga undervisningsredskap och undervisningsmaterial

Bilskolans undervisningsmaterial ska motsvara den fastställda läroplanen.

En simulator som används i körundervisning som avses i 12 § 4 mom. ska till sina egenskaper och funktioner lämpa sig för körundervisning enligt läroplanen. Minimikravet på en simulator som avses i 17 § 2 mom. och som används i undervisning i körning i mörker är en tillräckligt stor skärm samt manöverorgan som ett fordon har och som ger en verklig körkänsla.

Användningen av simulatorer som avses i 2 mom. i undervisningen godkänns av Trafiksäkerhetsverket i samband med fastställandet av läroplanen. Samtidigt fastställer verket maximimängden sådan körundervisning med simulator som avses i 12 § 4 mom. Godkännandet kan återkallas om de villkor som gäller för godkännandet inte iakttas eller om förutsättningarna för godkännande i övrigt inte längre finns.

27 §
Lektionernas längd

En lektion teoriutbildning som avses i denna förordning ska pågå i minst 45 minuter och en lektion körundervisning ska pågå i minst 50 minuter. En lektion körundervisning kan delas in i två perioder på 25 minuter.

Vid sådan körundervisning med simulator som avses i 12 § 4 mom. kan en lektion körundervisning med avvikelse från 1 mom. delas in i perioder på minst tio minuter.

28 §
Utfärdande av utbildningsintyg

Efter avslutad förarutbildning eller en avslutad del av den ska bilskolans utbildningsansvariga föreståndare eller en av föreståndaren utsedd person eller, då undervisning ges med undervisningstillstånd, den som har tillståndet utfärda ett intyg över utbildningen. I kategori B ska intyget utfärdas separat över varje del av undervisningen samt över undervisningen i körning i mörker. Intyget över fördjupningsdelen får utfärdas först efter avslutad undervisning i körning i mörker.

4 kap.

Förarexamen

29 §
Villkor för att få delta i förarexamen för respektive kategorier

För att en person ska få delta i förarexamen för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling krävs det

1) i fråga om den som deltar i examen för körrätt för moped

a) att personen har fått föreskriven förarutbildning för körkort för moped, eller

b) att personen tidigare har haft ett körkort för moped eller motorcykel i Finland eller har ett utländskt körkort för moped eller motorcykel,

2) i fråga om den som deltar i examen för körrätt för lätt fyrhjuling

a) att personen har fått föreskriven förarutbildning för körkort för lätt fyrhjuling, eller

b) att personen tidigare har haft ett körkort för lätt fyrhjuling eller bil i Finland eller har ett utländskt körkort för lätt fyrhjuling eller bil.

För att få delta i förarexamen för kategori A1, A2 och A ska

1) deltagaren ha fått förarutbildning som motsvarar den kategori som examen avser, eller

2) deltagaren ha fått teoriutbildning och körundervisning som motsvarar den kategori som examen avser och ha övningskört med övningstillstånd, eller

3) deltagaren tidigare i Finland ha haft sådan körrätt för fordon i kategori A1, A2 eller A som motsvarar eller innefattar kategorin eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori.

För att få delta i förarexamen för kategori B ska

1) deltagaren ha fått förarutbildning som motsvarar den kategori som examen avser, eller

2) deltagaren tidigare i Finland ha haft körrätt för fordon i kategori B eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori.

För att få delta i förarexamen för kategori C eller C1 ska

1) deltagaren ha fått förarutbildning som motsvarar den kategori som examen avser och ha fått körrätt för fordon i kategori B i Finland eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori, eller

2) deltagaren i examen för kategori C

a) i Finland ha fått körrätt för kategori C1 eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori, och

b) ha giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare och ha fått den kompletterande förarutbildningen som krävs för den kategori som examen avser, eller

3) examinanden tidigare i Finland ha fått körrätt som motsvarar den kategori som examen avser eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori.

För att få delta i förarexamen för kategori D eller D1 ska

1) deltagaren ha fått förarutbildning som motsvarar den kategori som examen avser och ha körrätt för kategori B i Finland eller ett utländskt körkort för motsvarande kategori, eller

2) deltagaren

a) om examen avser kategori D, ha körrätt för fordon i kategori C1, C eller D1 eller, om examen avser kategori D1, ha körrätt för kategori C1 eller C, och

b) ha giltig yrkeskompetens för förare och ha fått den kompletterande förarutbildningen som krävs för den kategori som examen avser, eller

3) examinanden tidigare ha haft i Finland erhållen körrätt som motsvarar den kategori som examen avser eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori.

För att få delta i förarexamen för kategori BE ska

1) deltagaren i Finland ha fått körrätt för fordon i kategori B eller ha ett motsvarande utländskt körkort, eller

2) deltagaren tidigare i Finland ha haft körrätt för fordonskombinationer i kategori BE eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori.

För att få delta i förarexamen för kategori CE eller C1E ska

1) deltagaren ha fått förarutbildning som motsvarar den kategori som examen avser och i Finland ha fått körrätt motsvarande dragbilens kategori eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori, eller

2) deltagaren

a) ha fått körrätt för dragbilen i Finland eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori, och

b) ha giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare och ha fått den kompletterande förarutbildningen som krävs för den kategori som examen avser, eller

3) deltagaren tidigare ha haft i Finland erhållen körrätt som motsvarar den kategori som examen avser eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori.

För att få delta i förarexamen för kategori DE eller D1E ska

1) deltagaren ha fått förarutbildning som motsvarar den kategori som examen avser och i Finland ha fått körrätt motsvarande dragbilens kategori eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori, eller

2) deltagaren

a) ha fått körrätt för dragbilen i Finland eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori, och

b) ha giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare och ha fått den minimimängd kompletterande förarutbildning som krävs för den kategori som examen avser, eller

3) deltagaren tidigare ha haft i Finland erhållen körrätt som motsvarar den kategori som examen avser eller ha ett utländskt körkort för motsvarande kategori.

För att få delta i förarexamen för kategori C1E, CE, D1 eller D krävs dessutom att deltagaren har genomgått övningsdelen och fördjupningsdelen för kategori B eller, om deltagaren har ett körkort för kategori B som utfärdats någon annanstans, att han eller hon har haft körkortet i minst tre månader.

För att få delta i examen med stöd av 4 mom. 2 punkten underpunkt b, 5 mom. 2 punkten underpunkt b, 7 mom. 2 punkten underpunkt b eller 8 mom. 2 punkten underpunkt b ska deltagaren ha uppnått grundläggande yrkeskompetens minst ett år före examenstillfället, eller, minst två år före examenstillfället om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom utbildning i snabbare tempo, och inte under det närmast föregående året ha avlagt någon annan av de nämnda examina på grundval av yrkeskompetensen.

30 §
Villkor för att få delta i körprov eller manöverprov

Ett villkor för deltagande i körprov eller manöverprov är att ett teoriprov som motsvarar kategorin i fråga har avlagts högst ett år tidigare. I fråga om det är fråga om avläggande av körkort för moped eller lätt fyrhjuling är villkoret att ett teoriprov som motsvarar körrätten för fordonet i fråga har avlagts högst ett år tidigare. Om det utöver körprovet krävs ett manöverprov ska manöverprovet avläggas inom ovan nämnd tid före körprovet.

31 §
Undantag i fråga om förarexamens innehåll

Med avvikelse från 54 § 1 mom. i körkortslagen ska den som deltar i förarexamen

1) för körrätt för moped avlägga ett teoriprov och ett manöverprov,

2) för sådan rätt att köra en fordonskombination i kategori B som avses i 7 § 4 mom. i körkortslagen avlägga endast körprov med en fordonskombination som uppfyller nämnda krav,

3) för körrätt för kategori T avlägga ett teoriprov som motsvarar kategorin och dessutom ett manöverprov, om förarexamensmottagaren anser det vara nödvändigt,

4) för körrätt för kategori LT avlägga ett teoriprov som motsvarar kategorin och ett manöverprov.

Körprov som på uppmaning av polisen ska avläggas för att övervaka körförmåga eller körskicklighet samt förarexamen och körprov som ska avläggas när ett utländskt körkort byts ut ska avläggas med ett fordon eller en fordonskombination i den på körkortet angivna kategori som innebär den mest omfattande körrätten eller som körkortsinnehavaren vill behålla. Om körkortsinnehavaren har

1) körkort för buss och en fordonskombination i kategori CE, ska körprovet avläggas med en fordonskombination i kategori CE för bibehållande av behörigheten för körkortet,

2) körkort för både bil och motorcykel, ska körprovet avläggas separat med motorcykel när det är fråga om att byta ut ett annat utländskt körkort än ett körkort som utfärdats i en EU- eller EES-stat och i övrigt endast om polisen av särskilda skäl bestämmer det.

32 §
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till förarexamen ska styrka sin identitet och visa upp

1) ett intyg över förarutbildning som motsvarar examenskategorin eller, om det är fråga om körrätt för moped eller lätt fyrhjuling, förarutbildning som motsvarar körrätten,

2) ett minst en månad och högst tre månader tidigare beviljat övningstillstånd, om deltagaren i examen för kategori A1, A2 eller A har övningskört med övningstillstånd,

3) en utredning över ett tidigare i Finland beviljat körkort eller ett utländskt körkort, om detta utgör ett villkor för att få delta i examen,

4) ett intyg över genomgången övningsdel och fördjupningsdel eller över yrkeskompetens och när den erhållits, om detta utgör ett villkor för att få delta i examen,

5) ett i 8 § i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (640/2007) avsett dokument om godkännande utfärdat av ett utbildningscentrum samt ett intyg av ett utbildningscentrum över att den studerande har fått utbildning enligt 5 § 3 mom. i körkortslagen, om examen avläggs för körrätt för körningar som avses i det nämnda momentet.

Ett sådant utbildningsintyg som avses i 1 mom. 1 punkten krävs inte av den som anmäler sig till förarexamen för kategori T eller kategori LT,

Den som anmäler sig till en sådan examen eller ett sådant körprov som avses i 31 § 2 mom. ska visa upp ett körkort eller en av polisen till riktigheten styrkt kopia av körkortet samt polisens uppmaning, om examen eller körprovet grundar sig på en sådan. När ett utländskt körkort byts ut ska den som deltar i examen eller provet ha ett sådant körkortstillstånd som avses i 3 kap. i körkortslagen.

33 §
Andra krav som gäller förarexamen

I fråga om innehållet i förarexamina gäller dessutom, utöver det som bestäms i körkortslagen och föreskrivs med stöd av den, kraven i bilaga II till körkortsdirektivet.

Körprov med en sådan lätt fyrhjuling där sitsarna är placerade bredvid varandra kan även tas emot så att förarprövaren följer eleven med ett annat fordon.

Körprovets längd är

1) minst 45 minuter

a) för kategorierna B och BE,

b) när körkort för motorcykel avläggs,

c) vid körprov för körrätt för lätt fyrhjuling,

2) minst 60 minuter för övriga kategorier.

Längden på manöverprovet är minst 15 minuter

1) vid examen för körrätt för moped,

2) för kategori LT samt för kategori T, om ett manöverprov krävs enligt 31 § 1 mom. 3 punkten.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §
Anmälningar i anslutning till bilskoleverksamhet

Anmälningar enligt 81 § 1 och 2 mom. i körkortslagen om förändringar i fullgörandet av den utbildningsansvariga föreståndarens uppdrag ska göras senast inom en månad från det att den utbildningsansvariga föreståndaren har upphört med att sköta sina uppgifter. En underrättelse enligt 81 § 3 mom. i körkortslagen om att verksamheten vid bilskolan upphör ska göras senast en månad från det att verksamheten upphörde.

35 §
Ikraftträdande

Med de undantag som föreskrivs i 2 och 3 mom. träder denna förordning i kraft den 19 januari 2013.

Bestämmelserna i 2 § 1 mom. 1 och 7 punkten, 11 § 1 mom. 1 punkten, 11 § 3 och 5 mom., 12 § 1 mom. 1 punkten, 12 § 3 och 6 mom., 13  och 21 §, 22 § 2 mom. 1, 3—5 och 8 punkten, 23 §, 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 24 § 3 och 4 mom., 25 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 25 § 2 och 3 mom., 26 och 27 §, 29 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 30 §, 31 § 1 mom. 1 punkten, 32 § 1 mom. 1 punkten, 32 § 3 mom., 33 § 2 mom., 33 § 3 mom. 1 punkten underpunkt c, 33 § 4 mom. 1 punkten samt 34 § träder i kraft redan den 1 juni 2011.

Bestämmelsen i 33 § 3 mom. 2 punkten träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

36 §
Övergångsbestämmelser som gäller körrätt för moped och lätt fyrhjuling

Ett sådant förarexamensintyg för körrätt för moped som före den ikraftträdandedag som anges i 35 § 1 mom. har utfärdats över en förarexamen som avlagts med godkänt resultat enligt kraven i denna förordning innefattar också körrätt för lätt fyrhjuling. Ett förarexamensintyg som på motsvarande villkor utfärdats över förarexamen för lätt fyrhjuling innefattar körrätt för moped.

Den som avlagt en förarexamen som avses i 1 mom. före den ikraftträdandedag som anges i 35 § 1 mom. ska ges ett sådant körkort för kategori M som överensstämmer med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av de lagrum som nämns i 35 § 2 mom. och som innefattar de körrätter som nämns i 1 mom. i denna paragraf.

Ett utbildningsintyg över förarutbildning för kategori M som har utfärdats före den ikraftträdandedag som anges i 35 § 1 mom. ger rätt att delta i en förarexamen för kategori AM för sådan körrätt för moped eller lätt fyrhjuling som motsvarar utbildningen i enlighet med 109 § 2 mom. i körkortslagen, om de övriga villkoren för att delta i examen uppfylls.

Ett utbildningsintyg som utfärdats efter den ikraftträdandedag som avses i 35 § 1 mom. över förarutbildning för kategori M som har inletts före den nämnda tidpunkten ger rätt att delta i en förarexamen för kategori AM för sådan körrätt för moped eller lätt fyrhjuling som motsvarar utbildningen i enlighet med 109 § 2 mom. i körkortslagen.

En förarexamen för kategori M som påbörjats före den ikraftträdandedag som anges i 35 § 1 mom. får slutföras efter den nämnda tidpunkten för erhållande av körrätt för moped eller lätt fyrhjuling i enlighet med 109 § 2 mom. i körkortslagen.

37 §
Övergångsbestämmelser som gäller postning av körkort

Bestämmelserna i 7 § 1 mom. tillämpas inte på körkort för vilka ansökan har gjorts före den ikraftträdandedag som anges i 35 § 1 mom.

38 §
Övergångsbestämmelser som gäller förarexamen och förarutbildning för tunga fordon

Till förarexamen för kategori C1E och CE får fram till den 9 september 2014 och till förarexamen för kategori D och D1 får fram till den 9 september 2013 godkännas examinander som fyllt 21 år och som kan visa att de uppfyller de krav på verksamhet som förare i huvudsyssla som vid ikraftträdandet av statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen (556/2008) gällde för att bli antagen till den aktuella förarexamen och att de genomgått kompletterande utbildning för respektive kategori enligt 11 § 2 mom. och 12 § 2 mom. i denna förordning.

Med avvikelse från 24 § 1 mom. 5 punkten får som skolfordon i kategori C1 fram till den 9 september 2021 användas en lastbil i kategori C och med avvikelse från 24 § 1 mom. 9 punkten som skolfordon för kategori C1E användas en fordonskombination med en dragbil i kategori C, under förutsättning att fordonskombinationens registrerade totalvikt understiger 20 000 kilogram och den reella totalvikten understiger 15 000 kilogram.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18

  Helsingfors den 5 maj 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Bilaga

HARMONISERADE KODER SOM SKA ANVÄNDAS I ANTECKNINGAR PÅ KÖRKORT

Följande nationella och harmoniserade koder som avses i 6 § 1 mom. i denna förordning ska användas i anteckningar på körkort:

I De nationella koder som används i Finland är

1) 103: duplettexemplar av körkort; i samband med koden antecknas dessutom duplettexemplarets ordningsnummer,

2) 105: tillstånd till undantag,

3) 111: alkolås,

4) 120: kategori AM, moped,

5) 121: kategori AM, lätt fyrhjuling,

6) 131: begränsad körrätt enligt 5 § 4 mom. i körkortslagen.

II Harmoniserade koder som ska användas i anteckningar på körkort

MEDICINSKA SKÄL SOM GÄLLER FÖRARE

01. Synkorrektion och/eller skydd

01.01 Glasögon

01.02 Kontaktlinser

01.03 Skyddsglas

01.04 Ogenomskinlig lins

01.05 Ögonlapp

01.06 Glasögon eller kontaktlinser

02. Hörapparat/kommunikationshjälpmedel

02.01 Hörapparat för ena örat

02.02 Hörapparat för båda öronen

03. Protes eller ortopediskt hjälpmedel

03.01 Armprotes eller ortopediskt hjälpmedel

03.02 Benprotes eller ortopediskt hjälpmedel

05. Begränsad användning med obligatorisk användning av underkoderna nedan, om körrätten har begränsats av medicinska skäl

05.01 Begränsad till resor under dagtid, t.ex. en timme efter soluppgången och en timme före solnedgången

05.02 Begränsad till resor inom en radie av . km från körkortsinnehavarens bostad eller inom staden/regionen

05.03 Begränsad till körning utan passagerare

05.04 Begränsad till körning med högst. km/h

05.05 Begränsad till körning endast med annan körkortsinnehavare

05.06 Begränsad till körning utan släpvagn

05.07 Ingen körning på motorväg

05.08 Ingen alkohol

ANPASSADE FORDON

10. Anpassad växellåda

10.01 Manuell växellåda

10.02 Automatisk växellåda

10.03 Elektriskt manövrerad växellåda

10.04 Anpassad växelspak

10.05 Begränsat antal växellägen

15. Anpassad koppling

15.01 Anpassad kopplingspedal

15.02 Handmanövrerad koppling

15.03 Automatisk koppling

15.04 Fällbar/borttagbar kopplingspedal

20. Anpassat bromssystem

20.01 Anpassad bromspedal

20.02 Större bromspedal

20.03 Bromspedal för vänster fot

20.04 Bromspedal för fotsulan

20.05 Vinklad bromspedal

20.06 Anpassad handmanövrerad färdbroms

20.07 Färdbroms med maximal förstärkning

20.08 Nödbroms inbyggd i färdbroms

20.09 Anpassad parkeringsbroms

20.10 Elektriskt manövrerad parkeringsbroms

20.11 Anpassad fotmanövrerad parkeringsbroms

20.12 Fällbar/borttagbar bromspedal

20.13 Knämanövrerad broms

20.14 Elektriskt manövrerad färdbroms

25. Anpassat gasreglage

25.01 Anpassad gaspedal

25.02 Gaspedal för fotsulan

25.03 Vinklad gaspedal

25.04 Handmanövrerat gasreglage

25.05 Knämanövrerat gasreglage

25.06 Gasreglage med servoförstärkning: elektronisk eller pneumatisk

25.07 Gaspedal till vänster om bromspedalen

25.08 Gaspedal längst till vänster

25.09 Fällbar/borttagbar gaspedal

30. Anpassade kombinerade broms- och gasreglage

30.01 Parallella pedaler

30.02 Pedaler på samma, eller nästan samma, nivå

30.03 Gas- och bromspedal med glidskena

30.04 Gas- och bromspedal med glidskena och stödskena

30.05 Fällbara/borttagbara gas- och bromspedaler

30.06 Förhöjt golv

30.07 Skiljevägg vid sidan av bromspedal

30.08 Skiljevägg för protes vid sidan av bromspedal

30.09 Skiljevägg framför gas- och bromspedaler

30.10 Häl/benstöd

30.11 Elektriskt manövrerade gas- och bromsreglage

35. Anpassade reglage, åtminstone t.ex. ljusreglage, vindrutetorkare/spolare, signalhorn och körriktningsvisare

35.01 Reglage som kan manövreras utan att styrning och handhavande påverkas negativt

35.02 Reglage som kan manövreras utan att ratten eller rattillbehören, t.ex. knopp eller gaffelgrepp, måste släppas

35.03 Reglage som kan manövreras med vänster hand utan att ratten eller rattillbehören, t.ex. knopp eller gaffelgrepp, måste släppas

35.04 Reglage som kan manövreras med höger hand utan att ratten eller rattillbehören, t.ex. knopp eller gaffelgrepp, måste släppas

35.05 Reglage som kan manövrerasutan att ratten, ratttillbehören, t.ex. knopp eller gaffelgrepp, och det kombinerade gas- och bromsreglaget måste släppas

40. Anpassad styranordning

40.01 Standardservostyrning

40.02 Styrning med förstärkt servo

40.03 Styrning med reservsystem

40.04 Förlängd rattstång

40.05 Anpassad ratt, t.ex. större och/eller tjockare ratt, ratt med mindre diameter

40.06 Vinklad ratt

40.07 Vertikal ratt

40.08 Horisontell ratt

40.09 Fotmanövrerad styrning

40.10 Annan anpassad styrmekanism, t.ex. joy-stick

40.11 Knopp på ratten

40.12 Handstödskena på ratten

40.13 Med orthes tenodes

42. Anpassade backspeglar

42.01 Utvändig backspegel på vänster eller höger sida

42.02 Utvändig backspegel på framskärmen

42.03 Extra invändig backspegel som ger överblick över trafiken

42.04 Invändig panoramabackspegel

42.05 Backspegel som täcker den döda vinkeln

42.06 Elmanövrerade yttre backspeglar

43. Anpassat förarsäte

43.01 Förhöjt förarsäte som ger god sikt på normalt avstånd från ratten och pedalen

43.02 Förarsäte som är anpassat efter kroppsformen

43.03 Förarsäte med sidostöd för god sittstabilitet

43.04 Förarsäte med armstöd

43.05 Förlängning av sätets skjutmån

43.06 Anpassat bilbälte

43.07 Fyrpunktsbälte

44. Anpassning av motorcykel, där förändringen ska anges närmare med underkoderna nedan

44.01 Manövrering av båda bromsarna genom ett reglage

44.02 Anpassad handbroms för framhjul

44.03 Anpassad fotbroms för bakhjul

44.04 Anpassat gashandtag

44.05 Anpassad handmanövrerad växel och koppling

44.06 Anpassade backspeglar

44.07 Anpassade reglage för körriktningsvisare och bromsljus

44.08 Säteshöjd som ger föraren möjlighet att i sittande position ha båda fötterna på marken samtidigt

45. Motorcykel endast med sidvagn

50. Begränsat till ett visst fordon (identifieringsmärkning, VIN)

51. Begränsat till ett visst fordon (registreringsnummer, VRN)

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

70. Körkortsnummer. utfärdande statens symbol: Utbyte av körkort nr ... utfärdat av ...; körkortets utfärdare kan på körkort utfärdade i andra EU- och EES-stater vara antecknad med FN-symbolen eller landets ECE-symbol, om det är frågan om tredje land

71. Körkortsnummer. utfärdande statens symbol: Duplikat av körkort nr ... ; körkortets utfärdare kan på körkort utfärdade i andra EU- och EES-stater vara antecknad med FN-symbolen eller landets ECE-symbol, om det är frågan om tredje land

72. Begränsat till fordon i kategori A med en cylindervolym på högst 125 cc och en motoreffekt på högst 11 kW (A1)

73. Begränsat till fordon i kategori B av typen motordriven tre- eller fyrhjuling (B1)

74. Begränsat till fordon i kategori C vars tillåtna totalvikt är högst 7 500 kg (C1)

75. Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förarplatsen (D1)

76. Begränsat till fordon i kategori C vars tillåtna totalvikt är högst 7 500 kg (C1) och till vilket en släpvagn med en tillåten totalvikt på mer än 750 kg är kopplat, under förutsättning att hela ekipagets vikt inte överstiger 12 000 kg och att släpvagnens tillåtna total-vikt inte överstiger dragfordonets tomvikt (C1E)

77. Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förarplatsen (D1) och till vilket en släpvagn med en tillåten totalvikt på mer än 750 kg är kopplat, under förutsättning att a) hela ekipagets total-vikt inte överstiger 12 000 kg och att släpets tillåtna totalvikt inte överstiger dragfordonets tomvikt och b) släpvagnen inte används för persontransport (D1E)

78. Begränsat till fordon med automatväxel

79. (...) Begränsat till fordon som överensstämmer med specifikationerna inom parentes i samband med tillämpningen av artikel 13.1 i direktiv 2006/126/EG

90.01: Till vänster

90.02: Till höger

90.03: Vänster

90.04: Höger

90.05: Hand

90.06: Fot

90.07: Tillämplig

95. dd.mm.åå: Yrkeskompetensbevis enligt direktiv 2003/59/EG giltigt t.o.m. ...

96. Genomgången utbildning eller godkänt körprov i enlighet med bestämmelserna i bilaga V.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.