417/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 april 2011

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 71 § 8 punkten och 114 § 1 mom. 4 punkten, av dem 71 § 8 punkten sådan den lyder i lag 1767/1995,

ändras 131 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1767/1995, och

fogas till lagen en ny 33 b § och före den en ny mellanrubrik samt till lagen en ny 71 a § som följer:

Posttjänster
33 b §

Skatt betalas inte på försäljning av samhällsomfattande tjänster som bedrivs av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster och som avses i postlagen (415/2011) och i Ålands landskapslag om posttjänster (ÅFS 60/2007).

Skatt ska dock betalas på försäljning av sådana tjänster för vilka villkoren har förhandlats individuellt.

71 a §

Skatt betalas inte på försäljning av transporttjänster som gäller internationell postförmedling och därtill anslutna tjänster till en försäljare av de posttjänster som avses i 33 b §.

131 §

En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med

1) verksamhet som är skattefri enligt 55, 56 eller 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72, 72 a—72 e eller 72 h §,Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

Om inte något annat föreskrivs nedan, tillämpas lagen när skyldigheten att betala skatt för försäljning har uppstått efter lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 131 § 1 mom. 1 punkten tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst tillhandahållits till den som är berättigad till återbäring, eller ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 210/2010
FiUB 62/2010
RSv 358/2010

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.