412/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av 10 a och 11 § i förordningen om registerförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen om registerförvaltningen (248/1996) 10 a och 11 §, sådana de lyder, 10 a § i förordning 936/2008 och 11 § i förordning 1700/2009, som följer:

10 a §
Särskilda behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper vid magistraten

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) är behörighetsvillkoret som gäller språkkunskaper

1) för två tjänster som konsumenträttsrådgivare vid magistraten i Östra Nyland, för en tjänst som konsumenträttsrådgivare vid magistraten i Sydvästra Finland och för tre tjänster som konsumenträttsrådgivare vid magistraten i Västra Finland utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska

2) för två tjänster som häradsskrivare vid magistraten i Västra Nyland, för en tjänst som häradsskrivare vid magistraten i Sydvästra Finland och för tre tjänster som häradsskrivare vid magistraten i Västra Finland utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper hos övrig personal vid magistraterna i Västra Nyland, Sydvästra Finland och Västra Finland.

11 §
Inrättande och tillsättande av tjänster

Överdirektören för Befolkningsregistercentralen utnämns av statsrådet. Övrig personal anställs av Befolkningsregistercentralen.

Tjänsten som magistratens chef inrättas och dras in, tjänstebenämningen ändras och chefen utnämns av enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland. Övrig personal anställs av magistraten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland kan vid de magistrater som avses i 1 § 2-10 punkten i statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden (217/2011) inrätta tjänsten som chef och utnämna tjänstemännen till tjänsterna innan denna förordning träder i kraft. När dessa tjänster tillsätts första gången kan de tillsättas utan att förklaras lediga. Tjänsterna inrättas från och med den 1 januari 2012. Tjänstebenämningen för chefen vid den sammangående magistraten ändras genom beslut av enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland till häradsskrivare när denna förordning träder i kraft, om nämnda chef för magistraten inte utnämns till chef för den sammanslagna magistraten.

En häradsskrivare som med stöd av 14 § överförs till den sammanslagna magistraten är, trots bestämmelserna i denna förordning, i fråga om språkkunskaperna behörig för tjänsten som häradsskrivare vid en magistrat som avses i 10 a § 1 mom. 2 punkten.  

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 5 maj 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.