410/2011

Utfärdad i Helsingfors den 3 maj 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om direktionerna vid vissa statliga läroanstalter

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen av den 21 augusti 1998 om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata (634/1998):

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på följande statliga läroanstalter:

1) läroanstalter som har en särskild utbildningsuppgift som innebär att ge sådan specialundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och att sörja för de stöduppgifter i anslutning till specialundervisningen som avses i 39 § lagen om grundläggande utbildning,

2) Helsingin ranskalais-suomalainen koulu och Suomalais-venäläinen koulu, vilka ger sådan undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning och i gymnasielagen (629/1998).

I fråga om de läroanstalter som fungerar i statens skolhem och ger sådan undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning tillämpas lagen om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (1379/2010).

2 §
Direktionens sammansättning

I direktionen ingår högst tio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig suppleant.

I direktionen skall lärarna, läroanstaltens övriga personal, de studerande och de studerandes vårdnadshavare vara företrädda. I direktionen för Helsingin ranskalais-suomalainen koulu skall dessutom Finland-Frankrike föreningarnas förbund vara företrädd och i direktionen för Suomalais-venäläinen koulu skall Samfundet Finland-Ryssland vara företrätt. En av franska ambassaden utsedd företrädare har närvaro- och yttranderätt i direktionen för Helsingin ranskalais-suomalainen koulu.

Den myndighet som tillsätter direktionen kan utnämna en statsförvaltningens sakkunnig för direktionen. Den sakkunnige har närvaro- och yttranderätt i direktionen.

I direktionen för en sådan läroanstalt som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten behöver eleverna inte vara företrädda, om det med hänsyn till elevernas utvecklingsnivå och det ringa antal elever som kommer i fråga vid valet är motiverat.

Läroanstaltens rektor föredrar ärendena vid direktionens sammanträden och verkställer direktionens beslut. Som sekreterare i direktionen fungerar den läroanstaltens tjänsteman som har utnämds av direktionen. Rektor och sekreterare är inte ledamöter i direktionen.

3 §
Tillsättande av direktionen

Direktionen tillsätts av utbildningsstyrelsen som utser ordförande och vice ordförande för direktionen bland ledamöterna.

Företrädarna för lärarna, läroanstaltens övriga personal, de studerandes vårdnadshavare, Finland-Frankrike föreningarnas förbund och Samfundet Finland-Ryssland utses till direktionen på föreslag av respektive grupp. Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. väljer de studerande sin företrädare i direktionen bland sig.

Om en direktionsledamot avgår under mandattiden utses en ny ledamot till direktionen enligt vad som bestäms i 1 och 2 mom. Om en direktionsledamots suppleant avgår under mandattiden utses en ny suppleant till direktionen enligt vad som bestäms i 1 och 2 mom.

4 §
Direktionens mandattid

Direktionen tillsätts högst för fyra år. Den myndighet som tillsätter direktionen kan av särskild orsak besluta förkorta direktionens mandatperiod under mandatperioden.

De studerandes företrädare väljs dock högst för ett år.

5 §
Sammanträdande och beslutförhet

Direktionen sammanträder vid de tidpunkter som den bestämmer. Direktionen kan dessutom sammankallas av ordföranden, rektor eller ett i instruktionen angivet antal direktionsledamöter. Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

Direktionens beslut fattas med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgörs val genom lottning, ett disciplinärt ärende enligt det förslag som förordar befrielse från straff eller mildare straff samt andra ärenden enligt ordförandens åsikt.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2011.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut av den 25.3.1999 om direktionerna vid vissa statliga läroanstalter (384/1999).

  Helsingfors den 3 maj 2011

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringssekreterare
Janne Öberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.