407/2011

Utfärdad den 5 maj 2011

Statsrådets förordning om räddningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av räddningslagen (379/2011):

1 §
Skyldighet att göra upp räddningsplaner för byggnader och andra objekt

En räddningsplan enligt 15 § i räddningslagen (379/2011) ska göras upp för

1) bostadsbyggnader som omfattar minst tre bostadslägenheter,

2) objekt som avses i 18 § i räddningslagen,

3) skolor, läroanstalter och andra motsvarande lokaler som används för undervisning,

4) barnskyddsanstalter och skolhem samt daghem, familjedaghem och andra lokaler som används för vård av barn i grupper, med undantag för privata bostäder,

5) inkvarteringsrörelser enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) samt campingplatser och tillfälliga campingplatser enligt lagen om friluftsliv (606/1973),

6) lokaler som används för tillfällig massinkvartering av minst 20 personer,

7) kyrkor, bibliotek, idrotts- och utställningshallar, teatrar, trafikstationer, mässområden, motorbanor, nöjesparker samt motsvarande samlingsplatser,

8) köpcentrum och motsvarande lokaler samt butiker med en yta på över 400 kvadratmeter,

9) restauranger med över 50 kundplatser samt motsvarande lokaler,

10) industri-, produktions- och lagerbyggnader med en yta på över 1 500 kvadratmeter,

11) djurstallar enligt 1 § i miljöskyddsförordningen (169/2000) för vilka det krävs miljötillstånd,

12) objekt där småskalig industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier får idkas endast om verksamhetsutövaren gör en anmälan enligt 24 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005),

13) byggnader och objekt som definierats som kulturegendom i de internationella konventioner om skydd för kulturegendom som är bindande för Finland samt byggnader och objekt som innehåller kulturegendom, liksom även för andra byggnader och objekt som med stöd av lagar och förordningar är skyddade som kulturegendom,  

14) arbetsplatslokaler där antalet arbetstagare och andra personer som samtidigt är på plats i allmänhet uppgår till minst 50,

15) över 100 meter långa tunnlar som är i allmänt bruk.

Om det för samma objekt ska göras upp en säkerhets- eller beredskapsplan eller någon annan motsvarande plan med stöd av någon annan lag än räddningslagen eller enligt föreskrifter av en behörig myndighet, behöver ingen separat räddningsplan göras upp, utan motsvarande uppgifter kan tas in i den andra plan som nämns ovan. Detta ska nämnas i planen.

2 §
Räddningsplanens innehåll

Förutom det innehållskrav som anges i 15 § 2 mom. i räddningslagen ska även avvikande användning av ett objekt och tillfälliga ändringar i användningssättet vid behov beaktas i räddningsplanen.

Räddningsplanen ska också innehålla en redogörelse för hur sådan egen beredskap som avses i 14 § i räddningslagen genomförs i undantagsförhållanden.

Räddningsplanen ska hållas uppdaterad och nödvändig information om den ska ges till invånare och anställda i byggnaden eller objektet i fråga samt till andra som är skyldiga att delta i verkställigheten av räddningsplanen.

Räddningsverket ska ge råd om utarbetandet av räddningsplanen.

3 §
Räddningsplaner för offentliga tillställningar

En räddningsplan för offentliga tillställningar enligt 16 § i räddningslagen ska göras upp för sådana offentliga tillställningar och evenemang där

1) minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt,

2) öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen,

3) arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala, eller

4) evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

Om det för samma offentliga tillställning eller evenemang ska göras upp en säkerhets- eller beredskapsplan eller någon annan motsvarande plan med stöd av någon annan lag än räddningslagen eller enligt föreskrifter av en behörig myndighet, behöver ingen separat räddningsplan för den offentliga tillställningen göras upp, utan de uppgifter om innehållet i planen som anges i 16 § 2 mom. i räddningslagen kan tas in i den andra plan som nämns ovan. Detta ska nämnas i planen.

Räddningsverket ska ge råd om utarbetandet av räddningsplaner för offentliga tillställningar.

4 §
Inrikesministeriets uppgifter

Förutom det som bestäms i räddningslagen ska inrikesministeriet sörja för

1) det allmänna utvecklandet och den riksomfattande strategiska planeringen av räddningsväsendet,

2) upprätthållandet av riksomfattande ledningsberedskap för räddningsverksamheten,

3) den riksomfattande planeringen av räddningsväsendet med avseende på undantagsförhållanden och andra störningar samt annan beredskap inom verksamhetsområdet,

4) beredskapen för lämnande av bistånd till utlandet enligt 38 § i räddningslagen samt mottagande av bistånd från utlandet,

5) anskaffningen av specialmateriel enligt 97 § i räddningslagen och finansiering av verksamheten.

5 §
Regionförvaltningsverkets uppgifter

Förutom det som bestäms i räddningslagen ska regionförvaltningsverket

1) sörja för rapporteringen till inrikesministeriet om tillgången till och nivån på räddningsväsendets tjänster,

2) bistå inrikesministeriet i anskaffningen av uppgifter som behövs vid ledningen av räddningsverksamheten samt i upprätthållandet av lägesbilden,

3) delta i planeringen och ordnandet av sådana övningar med tanke på storolyckor som främjar samarbetet mellan räddningsverken och andra instanser som deltar i räddningsväsendet,

4) inom sitt verksamhetsområde främja samarbetet mellan olika instanser inom räddningsväsendet.

6 §
Behörigheten för personal i huvudsyssla som deltar i räddningsverksamheten

Av den personal i huvudsyssla vid räddningsverket som avses i 57 § 1 mom. i räddningslagen och som deltar i räddningsverksamheten krävs det att

1) den som hör till manskapet har avlagt manskapsexamen vid räddningsmannalinjen vid en sådan läroanstalt som avses i 55 § i räddningslagen eller har avlagt en sådan tidigare examen vid en läroanstalt för räddningsbranschen som medfört behörighet för manskap för motsvarande uppgift,

2) den som hör till underbefälet har avlagt underbefälsexamen vid en sådan läroanstalt som avses i 55 § i räddningslagen eller har avlagt en i 3 punkten avsedd examen som medför behörighet för befäl eller en sådan tidigare examen vid en läroanstalt för räddningsbranschen som medfört behörighet för underbefäl,

3) den som hör till befälet har genomgått det utbildningsprogram för brandbefäl som Räddningsinstitutet och yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu ordnar i samarbete och har avlagt den ingenjörsexamen (YH) som ingår i programmet, eller har avlagt en sådan tidigare examen vid en läroanstalt för räddningsbranschen som medfört behörighet för befäl.

7 §
Behörighet för personal i bisyssla och avtalsbrandkårers personal som deltar i räddningsverksamhet

Av de personer i bisyssla som avses i 57 § 2 mom. i räddningslagen samt personer som hör till avtalsbrandkårer krävs det att

1) den som deltar i släcknings- och räddningsarbetet har genomgått minst en sådan kurs i släckningsarbete som följer en av Räddningsinstitutet fastställd läroplan,

2) den som hör till befäl och underbefäl och som deltar i släcknings- och räddningsarbetet har genomgått minst kursen för enhetschefer som följer en av Räddningsinstitutet fastställd läroplan eller har avlagt yrkesexamen för räddningsbranschen,

3) den som är brandkårschef, vid en sådan läroanstalt som avses i 55 § i räddningslagen, har genomgått minst kursen för avtalsbrandkårschefer eller grundkursen för industribrandchefer i bisyssla eller har avlagt en sådan examen som avses i 6 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i denna förordning.

Av personer som deltar i räddningsdykningsuppdrag krävs det dessutom att de har genomgått en kurs som följer en av Räddningsinstitutet fastställd läroplan och som krävs för uppgiften.

8 §
Rättelse- och disciplinnämnden vid en läroanstalt som godkänts av inrikesministeriet

En läroanstalt enligt 55 § 2 mom. i räddningslagen förordnar bland sin personal ordföranden för och medlemmarna i den rättelse- och disciplinnämnd som avses i 55 § 4 mom. i nämnda lag samt förordnar personliga suppleanter för dem. Minst två av ledamöterna och likaså deras personliga suppleanter ska höra till läroanstaltens undervisningspersonal.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10 §
Övergångsbestämmelse

Tillräcklig utbildning som krävs av sådana personer i bisyssla som deltar i räddningsverksamheten och av dem som hör till avtalsbrandkårer har den som enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft eller som upphävts före denna förordnings ikraftträdande har fått behörighet för uppgifter som utförs av personal i bisyssla inom räddningsväsendet eller personal vid avtalsbrandkårer.

Helsingfors den 5 maj 2011

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Mika Kättö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.