402/2011

Utfärdad i Helsingfors den  28 april 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de kontroller och till dem anslutna åtgärder som i syfte att förhindra spridning av djursjukdomar utförs vid Europeiska unionens yttre gräns på sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar som inte omfattas av veterinär gränskontroll och vilka förs in i Finland från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer).

Denna förordning tillämpas även när sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar som avses i 1 mom. transporteras genom finskt territorium vidare till en annan stat i Europeiska unionen eller till ett tredjeland.

Denna förordning tillämpas inte då sällskapsdjur, försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung eller varor som medför risk för spridning av djursjukdomar förs in från ett sådant land utanför Europeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller på ett med unionen ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad.

2 §
Förhållande till vissa författningar och rättsakter

Bestämmelser om de kontroller som utförs vid Europeiska unionens yttre gräns på andra djur än sådana sällskapsdjur som avses i denna förordning finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) och i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen. 

Bestämmelser om de kontroller som utförs vid Europeiska unionens yttre gräns på andra livsmedel och produkter av animaliskt ursprung än sådana produkter som förs in för personligt bruk och som avses i denna förordning finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) och i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om importvillkor som gäller införsel av sällskapsdjur finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG, nedan förordningen om sällskapsdjur, jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (866/2008) och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (867/2008).

Bestämmelser om importvillkor för försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung till gemenskapen finns i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004, nedan förordningen om införsel för personligt bruk.

Bestämmelser om importvillkor för varor som medför risk för spridning av djursjukdomar finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen (273/2004).

Bestämmelser om import av hotade och fridlysta djurarter och av produkter som härstammar från dessa finns förutom i denna förordning också i 44 och 45 § i naturvårdslagen (1096/1996).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) sällskapsdjur sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 3 a i förordningen om sällskapsdjur vilka förs in till Europeiska unionens territorium till ett antal av högst fem individer per gång,

2) sällskapfåglar fåglar som hålls som sällskapsdjur enligt definitionen för sällskapsdjur i artikel 3 a i förordningen om sällskapsdjur vilka förs in till Europeiska unionens territorium till ett antal av högst fem individer per gång,

3) försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung sådana produkter av animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 i förordningen om införsel för personligt bruk,

4) varor som medför risk för spridning av djursjukdomar varor som avses i 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning 273/2004,

5) gränsveterinär en legitimerad veterinär som är i Livsmedelssäkerhetsverkets tjänst och utför uppgifter enligt lagen om veterinär gränskontroll (1196/1992) eller som Livsmedelssäkerhetsverket har bemyndigat att utföra uppgifter enligt nämnda lag och en vikarie för en sådan veterinär,

6) veterinär gränskontroll importkontroll som utförs av gränsveterinärer på veterinära gränskontrollstationer vid Europeiska unionens yttre gränser på sådana levande djur samt av sådana livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung vilka förs in från tredjeländer,

7) ankomstplats sådana ankomstplatser som avses i artikel 13 i förordningen om sällskapsdjur,

8) importhandlingar sådana intyg i original och andra handlingar som åtföljer sällskapsdjur, försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung eller andra varor som medför risk för spridning av djursjukdomar,

9) fysisk kontroll klinisk hälsokontroll av sällskapsdjur med eventuell tillhörande provtagning och laboratorieundersökning,

10) karantän en sådan karantän avsett för isolering enligt artikel 14 tredje stycket b i förordningen om sällskapsdjur som godkänts med stöd av 14 § i lagen om djursjukdomar (55/1980), och

11) importör en sådan fysisk eller juridisk person eller företrädare för denna som åt sig själv för in eller låter föra in sällskapsdjur, försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung eller andra varor som medför risk för spridning av djursjukdomar från ett tredjeland till Finland eller som transporterar sådana genom finskt territorium till en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller till ett tredjeland.

2 kap.

Krav på kontroll av sällskapsdjur

4 §
Ankomstplatser

Bestämmelser om införsel av sällskapsdjur till Europeiska unionens territorium via godkända ankomstplatser finns i artikel 12 a och artikel 13 i förordningen om sällskapsdjur. De ankomstplatser i Finland som har godkänts för införsel av andra sällskapsdjur än sällskapsfåglar anges i del A i bilaga I till denna förordning.

Sällskapsfåglar får föras in till Europeiska unionens territorium endast via sådana gränsövergångsställen som på grund av vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen har angetts som ankomstplatser i överensstämmelse med artikel 2.3 i kommissionens beslut 2007/25/EG. De ankomstplatser i Finland som angetts för införsel av sällskapsfåglar anges i del B i bilaga I till denna förordning.

5 §
Importkontroll och åtgärder med anledning av sådana kontroller

Bestämmelser om kontrollåtgärder som ska utföras på en ankomstplats finns i artikel 12 a i förordningen om sällskapsdjur. I Finland är tullverket den behöriga myndighet som avses i nämnda artikel 12 a. Bestämmelser om importörens skyldigheter under transporten och på ankomstplatsen finns i artikel 14 första och andra stycket i förordningen om sällskapsdjur. Importören är dessutom skyldig att visa upp sällskapsdjuret samt de handlingar som åtföljer sällskapsdjuret till Europeiska unionens territorium för kontroll av tullmyndigheterna på ankomstplatsen i fråga. Tullmyndigheten godkänner sällskapsdjuret för införsel i landet om det uppfyller de importvillkor som anges i jord- och skogsbruksministeriets förordning 866/2008 eller 867/2008 samt i förordningen om sällskapsdjur.

Bestämmelser om åtgärder som tullmyndigheten ska vidta i fråga om sådana sällskapsdjur som inte uppfyller de importvillkor som avses i 1 mom. finns i artikel 14 tredje och fjärde stycket i förordningen om sällskapsdjur. I Finland är gränsveterinären den officiella veterinär som avses i nämnda artikel 14 tredje stycket. Om verifiering av importvillkoren eller djurets hälsotillstånd eller välbefinnande annars kräver fysisk kontroll av sällskapsdjuret, ska tullmyndigheten kontakta gränsveterinären.

Administrativa beslut enligt nämnda artikel 14 fjärde stycket om att ett sällskapsdjur ska skickas tillbaka, försättas i karantän eller avlivas fattas i Finland av tullmyndigheten. En kopia av beslutet ska skickas till Livsmedelssäkerhetsverket.

6 §
Insamling av uppgifter och rapportering

Tullverket ska föra bok över de sällskapsdjur som verket utför kontroller på och över resultatet av dessa kontroller. Dessa uppgifter ska förvaras i minst två år. Uppgifterna ska sändas till Livsmedelssäkerhetsverket senast den första dagen i den maj månad som följer närmast på utgången av den årliga rapporteringsperioden.

7 §
Tillkännagivande samt utbildning av tillsynsmyndigheter

Bestämmelser om information till allmänheten om importvillkoren för sällskapsdjur samt om utbildning av personal som arbetar vid gränsövergångsställena finns i artikel 11 i förordningen om sällskapsdjur.

I Finland svarar Livsmedelssäkerhetsverket och tullverket för förpliktelserna enligt 1 mom.

3 kap.

Krav som gäller kontroll av försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung

8 §
Importkontroll och åtgärder med anledning av sådana kontroller

Bestämmelser om kontroll av försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung finns i artikel 5 i förordningen om införsel för personligt bruk. I Finland är tullverket den behöriga myndighet som avses i nämnda artikel 5.1.

Bestämmelser om identifiering, beslagtagande och förstöring av försändelser för personligt bruk av sådana produkter av animaliskt ursprung som inte uppfyller importvillkoren enligt förordningen om införsel för personligt bruk finns i artikel 6 i förordningen om införsel för personligt bruk. Bestämmelser om transport av nämnda försändelser för förstöring och om förstöring finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), nedan förordning om biprodukter. I Finland ansvarar tullverket för att sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung som ska förstöras förvaras på ett ändamålsenligt sätt vid gränsövergångsstället samt för att försändelserna sänds för förstöring.

Bestämmelser om bokföring av sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung som ska förstöras finns i förordningen om biprodukter.

9 §
Tillkännagivande och rapportering

Bestämmelser om tillkännagivande av de krav som gäller försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung till resenärer och allmänheten finns i artikel 3 i förordningen om införsel för personligt bruk.

Bestämmelser om den rapportering som gäller lämnandet av uppgifter, tillsynen över försändelserna och resultaten av tillsynen i fråga om försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung finns i artikel 7 i förordningen om införsel för personligt bruk.

Uppgifter om den information som gäller införsel av försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung som internationella researrangörer, hamn- och flygplatsoperatörer, resebyråer och posttjänstföretag ska lämna till sina kunder finns i artikel 4 i förordningen om införsel för personligt bruk.

I Finland ansvarar Livsmedelssäkerhetsverket och tullverket för den förpliktelse som avses i 1 mom. och tullverket för den förpliktelse som avses i 2 mom.

4 kap.

Krav i fråga om kontroll av varor som medför risk för spridning av djursjukdomar

10 §
Importkontroll och åtgärder med anledning av sådana kontroller

I Finland ska tullmyndigheten utföra kontroll vid en tullanstalt vid Europeiska unionens yttre gräns av varor som medför risk för spridning av djursjukdomar samt av importhandlingar som åtföljer sådana varor. Importören är skyldig att visa upp sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar som förs in på Europeiska unionens territorium och medföljande handlingar för tullmyndigheten på ankomstplatsen för kontroll.

Om tullmyndigheten vid sin importkontroll konstaterar att varor som medför risk för spridning av djursjukdomar inte uppfyller de import- och transiteringskrav som ställs på dem i jord- och skogsbruksministeriets förordning 273/2004, ska tullmyndigheten förbjuda att varorna förs in i landet eller bestämma att varorna ska förstöras eller behandlas så att de inte längre medför risk för spridning av djursjukdomar.

11 §
Insamling av uppgifter och rapportering

Tullverket ska föra bok över sina kontroller av varor som medför risk för spridning av djursjukdomar och över resultaten av dem. Dessa uppgifter ska förvaras i minst två år. Uppgifterna ska sändas till Livsmedelssäkerhetsverket senast den första dagen i den maj månad som följer närmast på utgången av den årliga rapporteringsperioden.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

  Helsingfors den 28 april 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga I

ANKOMSTPLATSER I FINLAND SOM GODKÄNTS FÖR INFÖRSEL AV SÄLLSKAPSDJUR

A. Ankomstplatser för införsel av andra sällskapsdjur än sällskapsfåglar

1. ANKOMSTPLATSER FÖR SÄLLSKAPSDJUR SOM ANLÄNDER MED FLYG

Helsingfors-Vanda flygplats

2. ANKOMSTPLATSER FÖR SÄLLSKAPSDJUR SOM ANLÄNDER VIA LANDSVÄG ELLER JÄRNVÄG

Imatra

Kuusamo

Niirala

Nuijamaa

Raja-Jooseppi

Salla

Vaalimaa

Vainikkala

Vartius

3. ANKOMSTPLATSER FÖR SÄLLSKAPSDJUR SOM ANLÄNDER SJÖVÄGEN ELLER VIA SAIMA KANAL

Helsingfors

Fredrikshamn

Nuijamaa

Hangö

Ingå

Kotka

Lovisa

Mariehamn

Borgå

Åbo

B. Ankomstplatser för införsel av sällskapsfåglar

1. ANKOMSTPLATSER FÖR SÄLLSKAPSDJUR SOM ANLÄNDER MED FLYG

Helsingfors-Vanda flygplats

2. ANKOMSTPLATSER FÖR SÄLLSKAPSDJUR SOM ANLÄNDER VIA LANDSVÄG

Vaalimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.