401/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 11 b § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) samt 17 § i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998), av dem 11 b § 4 mom. sådana de lyder i lagen om transport av farliga ämnen 215/2005 och 17 § i lagen om förarexamensverksamhet 1295/2009:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om i 11 b § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) avsett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen (ADR-körtillstånd).

Om körrätt föreskrivs i 5 kap. i vägtrafiklagen (267/1981), i körkortslagen (386/2011) och i körkortsförordningen (845/1990).

2 §
Erkännande av körkort som beviljats utomlands

Finland erkänner körtillstånd som på behörigt sätt beviljats i de stater som tillträtt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979) och i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon alla färdiga eller halvfärdiga motordrivna fordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h samt släpvagnar, med undantag av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, terrängfordon och motorredskap jämte släpvagnar,

2) transportenhet ett motordrivet fordon eller kombination av ett sådant fordon och släpvagn; en påhängsvagn som kopplats med hjälp av en dolly ska anses utgöra en släpvagn,

3) ministerium kommunikationsministeriet,

4) mottagare av körtillståndsprov en serviceproducent med vilken Trafiksäkerhetsverket har ingått avtal enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) om mottagande av körtillståndsprov, om tillsynen över utbildningen för körtillstånd och om beviljande av körtillstånd.

När Trafiksäkerhetsverket tar emot körtillståndsprov, övervakar utbildningen för körtillstånd eller beviljar körtillstånd gäller för verket i tillämpliga delar vad som i denna förordning bestäms om mottagare av körtillståndsprov.

4 §
Krav på körtillstånd

Förare av fordon som transporterar i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om transport av farliga ämnen avsedda farliga ämnen på väg ska ha ett ADR-körtillstånd enligt följande:

1) Kombinerat grundkörtillstånd, som beviljas på basis av en kombinerad grundkurs som inbegriper grundkörtillstånd, körtillstånd för transport av explosiva ämnen och körtillstånd för transport av radioaktiva ämnen samt ett godkänt prov i den kombinerade grundkursen, vid transport av

a) farliga ämnen i större mängder per transportenhet än de mängder som avses i punkt 1.1.3.6.3 (begränsade kvantiteter) i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (369/2011) eller

b) farliga ämnen i tank vid andra transporter än sådana som avses i 3 punkten, när den transporterade mängden överstiger maximimängden av de begränsade kvantiteterna,

2) Grundkörtillstånd, som beviljas på basis av en grundkurs och ett godkänt prov i grundkursen, vid transport av andra farliga ämnen än explosiva ämnen i klass 1 eller radioaktiva ämnen i klass 7 i enlighet med vad som avses i 1 punkten underpunkt a och b.

3) Körtillstånd för tanktransport, som beviljas på basis av en kombinerad grundkurs och en specialkurs för tanktransport eller en grundkurs och en specialkurs för tanktransport samt godkända proven i vardera kursen, vid transport av

a) farliga ämnen i ett fordon, vars fasta eller avmonterbara tank har en volym som överstiger 1 m³,

b) farliga ämnen i ett batterifordon, vars tankar har en totalvolym som överstiger 1 m³, eller

c) farliga ämnen i en tankcontainer, en MEG-container eller en UN-tank med en individuell volym över 3 m³,

4) Körtillstånd för transport av explosiva ämnen, som beviljas på basis av en grundkurs och en specialkurs för explosiva ämnen i klass 1 samt godkända prov i de kurserna, vid transport av andra ämnen än radioaktiva ämnen i klass 7 i enlighet med vad som avses i 1 punkten underpunkt a och b, eller

5) Körtillstånd för transport av radioaktiva ämnen, som beviljas på basis av en grundkurs och en specialkurs för radioaktiva ämnen i klass 7 och godkända prov i de kurserna, vid transport av andra ämnen än explosiva ämnen i klass 1 i enlighet med vad som avses i 1 punkten underpunkt a och b.

Med avvikelse från 1 mom. behövs körtillstånd dock inte för sådana undantagna transporter eller mindre transporter som avses i punkt 1.1.3 och kapitel 3.3—3.5 i bilaga A, i tilläggsbestämmelsen S12 i kapitel 8.5 i bilaga B samt i bilaga C till den förordning som nämns i 1 mom. 1 punkten underpunkt a.

5 §
Utbildningens syfte och innehåll

Syftet med utbildningen för ett ADR-körtillstånd är att informera personen i fråga om de risker som är förknippade med transport av farliga ämnen och att ge den baskunskap som behövs för att förebygga olyckssituationer samt att förmedla kunskap om vilka omedelbara åtgärder som ska vidtas i en olyckssituation för att skydda personer, egendom och miljön samt för att begränsa verkningarna till följd av olyckan.

Utbildningen består av en kombinerad grundkurs, en grundkurs, en specialkurs för tanktransport, en specialkurs för explosiva ämnen i klass 1, en specialkurs för radioaktiva ämnen i klass 7 samt kompletteringskurser.

6 §
Utbildningstillstånd

Trafiksäkerhetsverket beviljar utbildningstillstånd på skriftlig ansökan. Utbildningstillstånd beviljas, om sökanden anses ha förutsättningar för att ge utbildning. Den föreståndare som ansvarar för utbildningen ska ha ett gällande ADR-körtillstånd som motsvarar minst den utbildning som ges, och ha behörighet som säkerhetsrådgivare för transport på väg.

7 §
Ordnande av utbildning

Utbildaren ska försäkra sig om att undervisningspersonalen har goda kunskaper om gällande lagstiftning och andra bestämmelser som gäller transport av farliga ämnen och om den utveckling som sker i fråga om kraven på utbildningen.

Utbildningen ska ordnas i enlighet med tillståndsansökan och det tillstånd som beviljats. Om avsikten är att inom utbildningen avvika från det utbildningsprogram som anges i tillståndsansökan eller från andra viktiga omständigheter som nämns i ansökan ska Trafiksäkerhetsverket ge sitt samtycke till ändringarna.

8 §
Övervakningen av utbildningen

Mottagare av körtillståndsprov och representant för Trafiksäkerhetsverket har rätt att följa med undervisningen.

Mottagare av körtillståndsprov ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om brister i utbildningen.

9 §
Förutsättningar för deltagande i körtillståndsprov

En förutsättning för deltagande i körtillståndsprov är att sökanden högst 12 månader tidigare har deltagit i utbildning för körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen.

10 §
Körtillståndsprov

Om inte Trafiksäkerhetsverket bestämmer annat ska körtillståndsprovet avläggas inom verksamhetsområdet för den mottagare av körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde personen har deltagit i utbildningen eller har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl ta emot ett körtillståndsprov utomlands.

I körtillståndsprovet ska examinanden visa att han eller hon har de kunskaper och färdigheter som krävs av en förare av fordon som transporterar farliga ämnen när det gäller transporter i fråga om vilka han eller hon har deltagit i utbildningen för att avlägga provet. Representant för Trafiksäkerhetsverket har rätt att följa med körtillståndsprovet.

Den som har underkänts i ett körtillståndsprov får delta i provet på nytt tidigast tre dygn efter dagen för det underkända provet.

Trafiksäkerhetsverket gör upp en förteckning över de frågor som ska användas i körtillståndsproven.

11 §
Beviljande av körtillstånd samt förfallet körtillstånd

ADR-körtillstånd och ändring av sådana körtillstånd skall sökas skriftligen hos den mottagare av körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde körtillståndsprovet har avlagts eller inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemkommun.

Körtillstånd beviljas den som högst sex månader tidigare blivit godkänd i körtillståndsprovet.

Körtillstånd beviljas med en giltighetstid av fem år räknat från den dag sökanden har blivit godkänd i körtillståndsprovet.

Körtillståndet förfaller och mottagaren av körtillståndsprovet kan förstöra ett beviljat körtillstånd, om körtillståndet inte har avhämtats inom ett år från det att körtillstånd söktes. Sedan körtillståndet förfallit skall den som ansöker om körtillstånd på nytt förete en utredning om att förutsättningar för beviljande av körtillstånd föreligger.

12 §
Förnyande av körtillstånd och utvidgning av dess giltighetsområde

Giltighetstiden för ett ADR-körtillstånd kan förlängas med fem år räknat från den dag giltighetstiden löpte ut, om sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd och under de 12 månader som föregår giltighetstidens utgång har blivit godkänd i det prov som motsvarar kompletteringskursen. Om sökanden har blivit godkänd i det prov som motsvarar kompletteringskursen tidigare än under de 12 månader som föregick giltighetstidens utgång, ska ett nytt körtillstånd beviljas för fem år räknat från den dag provet genomfördes.

Om körtillståndets giltighetsområde utvidgas under körtillståndets giltighetstid är giltighetstiden för det nya körtillståndet densamma som det föregående körtillståndets.

13 §
Duplettexemplar av körtillstånd

Om ett körtillstånd har förkommit, förstörts eller stulits eller om uppgifterna i det har ändrats, ska tillståndsinnehavaren ansöka om ett duplettexemplar av körtillståndet hos den mottagare av körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde körtillståndsprovet har avlagts eller inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemkommun. Till ansökan ska fogas körtillståndet, om sökanden har det i behåll, eller en utredning om hur körtillståndet har förkommit eller förstörts. Mottagaren av körtillståndsprovet ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om att ett duplettexemplar har lämnats ut.

14 §
Temporärt körtillstånd

En mottagare av körtillståndsprov kan av särskilda skäl bevilja en person som uppfyller förutsättningarna för beviljande av körtillstånd och som har blivit godkänd i körtillståndsprovet ett temporärt körtillstånd som är giltigt i högst en månad.  Ansökan om temporärt körtillstånd ska göras skriftligen hos den mottagare av körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde körtillståndsprovet har avlagts eller inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemkommun. Mottagaren av körtillståndsprovet ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om att ett temporärt körtillstånd har lämnats ut.

Ett temporärt körtillstånd gäller inom Finland, med undantag för landskapet Åland. Det temporära körtillståndet ska överlämnas till mottagaren av körtillståndsprovet när det nya körtillståndet eller ett duplettexemplar lämnas ut.

15 §
Körtillståndets mall

ADR-körkortstillståndet ska överensstämma med punkterna 8.2.2.8.3—8.2.2.8.5 i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg.

16 §
Undantag i fråga om räddnings- och polisuppgifter

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från bestämmelserna i denna förordning, om iakttagandet av bestämmelserna skulle medföra men för räddningsverksamheten.

En polisman kan inom ramen för polisens uppgifter av särskilda skäl och utan behörigt körtillstånd transportera farliga ämnen av klass 1, förutsatt att han eller hon har en sådan yrkesskicklighet som krävs för att transporten skall ske tryggt och att säkerheten i samband med transporten även i övrigt tryggas.

En polisman, en tullman och en gränsbevakningsman får i samband med trafikövervakningsuppgifter utan behörigt körtillstånd flytta ett fordon som transporterar farliga ämnen, om det för skyddande av människor, miljö eller egendom är nödvändigt att flytta fordonet. Säkerheten i samband med flyttandet skall tryggas.

17 §
Rättelse och besluts verkställbarhet

Om yrkande av rättelse av beslut som en mottagare av ett körtillståndsprov har meddelat med stöd av denna förordning gäller vad som föreskrivs i 14 § lagen om förarexamensverksamhet.

Beslut som utfärdats med stöd av denna förordning kan verkställas utan hinder av rättelseyrkande.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 23 december 1991 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (1112/1998) jämte ändringar.

ADR-körtillstånd som gäller när denna förordning träder i kraft gäller som sådana under den tid som anges i tillståndet. ADR-körtillstånd som är utformade enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande får beviljas till och med den 31 december 2012.

Utbildningstillstånd som gäller när denna förordning träder i kraft gäller som sådana under den tid som anges i tillståndet, och ger tillståndshavaren rätt att tillhandahålla sådan utbildning som avses i 5 § 2 mom. och som motsvarar den utbildning som nämns i tillståndet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2010/61/EU (32010L0061); EUT nr L 233, 3.9.2010, s. 27

  Helsingfors den 6 april 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.