400/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 2 § 6 och 11 punkten, 5 § 3 mom., 9—11, 16 a, 18, 21, 23 a och 24 §, 28 § 1 mom., 30 §, 31 § 2 mom., 31 b § 3 punkten, 32 §, 34 § 2 mom. och 35 §,

av dem 2 § 6 och 11 punkten, 5 § 3 mom., 28 § 1 mom., 31 § 2 mom. och 32 § sådana de lyder i förordning 267/2009, 9 och 24 § sådana de lyder delvis ändrade i förordningarna 275/2005 och 267/2009, 11, 18 och 23 a § och 31 b § 3 punkten sådana de lyder i förordning 275/2005 samt 16 a § och 34 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 538/2007, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordning 267/2009, en ny 12 punkt samt till förordningen en ny 16 b § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6) ministeriets förordning kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (370/2011),


11) GCU-avtalet järnvägsföretagens överenskommelse om nyttjande av godsvagnar,

12) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG.

5 §
Klassificering av farliga ämnen 

I de fall som anges i kapitel 2.2 i bilagan till ministeriets förordning klassificerar Säkerhets- och kemikaliverket ämnen eller godkänner en utförd klassificering av dem. Strålsäkerhetscentralen klassificerar dock i sådana fall radioaktiva ämnen eller godkänner klassificeringen av dem. Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de test som behövs för att utreda klassificeringen.


2 kap.

Parternas skyldigheter

9 §
Transportör och förare av rullande materiel

Bestämmelser om transportörens skyldigheter finns i 9 § TFÄ-lagen. Dessutom ska transportören när han tar sig an transport av farliga ämnen vid avsändningsstället genom tillräckliga stickprov särskilt

1) kontrollera att de farliga ämnen som har lämnats för transport får transporteras på järnväg,

2) försäkra sig om att avsändaren har lämnat all den information som i ministeriets förordning föreskrivs om de farliga ämnen som transporteras och kontrollera att föreskrivna bilagor är bifogade till godsdeklarationen,

3) genom en visuell kontroll försäkra sig om att vagnar och last inte uppvisar några synliga brister, otätheter eller sprickor och att ingen utrustning saknas,

4) försäkra sig om att datum för nästa besiktning av tankar inte har överskridits; efter det att besiktningsdatum har överskridits får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt de villkor som uppställs i ministeriets förordning,

5) kontrollera att vagnarna inte är överlastade,

6) försäkra sig om att de storetiketter och märkningar som föreskrivs för vagnarna är påsatta,

7) se till att Trafikverket under transporten har snabb och obehindrad tillgång till de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom. 2 punkten; Trafikverket fastställer metoden för förmedling av uppgifter i det avtal om användning av bannätet som avses i järnvägslagen (555/2006) och som den ingår med transportören,

8) försäkra sig om att skriftliga instruktioner har lämnats till föraren av rullande materiel i de fall som fastställs genom förordning av ministeriet,

9) försäkra sig om att den utrustning som föreskrivs i de skriftliga instruktionerna finns i loket.

Föraren av rullande materiel ska bekanta sig med föreskrivna skriftliga instruktionerna.

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska i tillämpliga delar fullgöras på grundval av godsdeklarationer och andra handlingar, genom visuell kontroll av vagnen eller containrarna och vid behov av lasten. Skyldigheterna anses ha fullgjorts om kontrollerna utförs enligt internationella järnvägsorganisationens UIC normblad 471-3, punkt 5.

Transportören kan dock i de fall som avses i 1 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga.

Om transportören på någon av de punkter som avses i 1 mom. konstaterar försummelser eller andra överträdelser av bestämmelserna, får han inte låta försändelsen transporteras vidare förrän överträdelserna har rättats till.

De säkerhetsanordningar för tåg och vagnar som avses i 11 d § 2 mom. i TFÄ-lagen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Dessa anordningar och andra säkerhetsarrangemang får inte utgöra ett hinder för räddningsverksamheten.

10 §
Mottagare

Mottagaren får inte vägra att ta emot en försändelse av andra än tvingande skäl. Mottagaren är skyldig att efter lossningen av lasten kontrollera att de krav i bestämmelserna som gäller honom har uppfyllts. En vagn eller container får återsändas eller återanvändas först när bestämmelserna om lossning av last har uppfyllts.

Om mottagaren utnyttjar tjänster som tillhandahålls av andra parter, t.ex. lossnings- eller rengöringspersonal eller personal som eliminerar andra riskfaktorer, ska mottagaren vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kraven i bestämmelserna har uppfyllts.

11 §
Övriga parter

Andra än i 8—10 § avsedda parter som är delaktiga i en transport är i första hand:

1) lastare;

2) förpackare;

3) fyllare av tankar samt av vagnar och containrar för bulkgods;

4) innehavare av tankcontainer, UN-tank eller cisternvagn,

5) lossare.

Skyldigheter för de parter som avses i 1 mom. framgår av de skyldigheter som förskrivs i TFÄ-lagen.

16 a §
Trafikverket

Trafikverket ska se till att

1) rangeringsbangårdarnas säkerhetsutredningar har gjorts i enlighet med 32 §,

2) det under transporten har snabb och obehindrad tillgång till följande information:

a) tågets sammansättning med uppgift om numret på varje vagn samt vagntypen, om den inte framgår av numret,

b) FN-numren för de farliga ämnen som transporteras i varje vagn, eller uppgift om vilka vagnar som är försedda med den märkning som anger begränsade mängder och som föreskrivs i ministeriets förordning, 

c) var i tåget vagnarna med farliga ämnen är placerade.

Den information som avses i 1 mom. 2 punkten får endast överlåtas till dem som behöver informationen för säkerhets- och skyddsuppgifter eller för räddningsverksamhet och enbart i den omfattning som uppgifterna eller verksamheten kräver.

16 b §
Lossare

Lossaren har särskilt följande skyldigheter. Lossaren ska

1) genom att kontrollera märkningen på de ämnen som ingår i lasten försäkra sig om att endast de ämnen som nämns i dokumentationen över lasten blir lossade,

2) kontrollera att det inte finns sådana skador på förpackningar, tankar, vagnar eller containrar som kan äventyra lossningen samt vid behov reparera skadorna före lossningen,

3) uppfylla kraven på lossning,

4) omedelbart efter lossningen avlägsna farliga rester som har fäst på utsidan av tanken, vagnen eller containern under lossningsprocessen och säkerställa att ventiler och inspektionsöppningar är stängda,

5) sörja för att vagnar och containrar rengörs på föreskrivet sätt samt för att riskfaktorer elimineras,

6) se till att inga storetiketter eller orangeskyltar längre är synliga på fullständigt tömda, rengjorda och avgasade vagnar och containrar eller på vagnar och containrar för vilkas del de riskfaktorer som hänför sig till det transporterade ämnet har eliminerats.

Om lossaren utnyttjar tjänster som tillhandahålls av andra parter, t.ex. rengöringspersonal eller personal som eliminerar andra riskfaktorer, ska lossaren vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kraven i bestämmelserna har uppfyllts.

18 §
Gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits i något annat land än Finland i fråga om gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om gaskärlens tillbehör.

Om det inte är fråga om sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 § 2 mom., ska materialet i ett gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används vid transport samt materialet i gaskärlets utrustning vara beständigt mot sprödbrott till en temperatur av –40 °C.

På gaskärlet ska märkningen "–40°C" eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 6 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (302/2001).

21 §
Anmälan när en förpackning har gått sönder

Avsändaren, det järnvägsföretag som utför transporten och mottagaren är skyldiga att vid transport av radioaktiva ämnen underrätta Strålsäkerhetscentralen och vid transport av andra farliga ämnen att underrätta Säkerhets- och kemikalieverket när konstruktionen på en förpackning som är godkänd eller i övrigt har visats stämma överens med kraven har gått sönder under normala transportförhållanden.

23 a §
Tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits i något annat land än Finland i fråga om tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om tankarnas tillbehör. 

Om det inte är fråga om sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 § 2 mom., ska materialet i en tank som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används vid transport samt materialet i tankens utrustning vara beständigt till en temperatur av –40°C.

På tanken ska märkningen "-40°C" eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 6 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven.

24 §
Handlingar

När farliga ämnen överlåts för transport ska avsändaren i de fall som bestäms genom förordning av ministeriet till transportören överlämna en godsdeklaration eller motsvarande följesedel i vilken har antecknats de föreskrivna uppgifterna om det ämne som ska transporteras. Om havstransport följer på järnvägstransporten av ett farligt ämne i en storcontainer eller vagn, ska avsändaren till godsdeklarationen eller till motsvarande följesedel foga ett sådant stuvningsintyg för containrar eller fordon som överensstämmer med IMDG-koden.

Varje person i tågets besättning ska medföra ett identitetsbevis försett med fotografi, om mängderna transporterat ämne i vagn eller storcontainer överstiger de mängder som anges i punkt 1.1.3.6 i bilagan till ministeriets förordning.

Transportören ska ge föraren av rullande materiel de uppgifter som bestäms genom förordning av ministeriet om de farliga ämnen som transporteras. I fråga om växlingsarbete ges dessa uppgifter av det företag som utför växlingsarbetet.

De handlingar som avses i 1 mom. och de skriftliga instruktioner som avses i 9 § 1 mom. 8 punkten ska medföras under transporten. De handlingar som avses i 1 och 3 mom. och de föreskrivna instruktionerna får också vara elektroniska, om de metoder som används för att verifiera, lagra och bearbeta data uppfyller kraven enligt lagstiftningen på så sätt att informationen har samma beviskraft och finns tillgänglig på samma sätt som i handlingar på papper. Avsändaren ska dock tillhandahålla de handlingar som avses i 1 mom. på papper om transportören yrkar det.

Avsändaren och transportören ska förvara de handlingar som avses i 1 mom. i minst tre månader.

28 §
Myndigheter

Trafiksäkerhetsverket övervakar järnvägtransporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring som hänför sig till dem. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på järnväg och tillfällig förvaring i anslutning till dem övervakas också av tullen och gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets verksamhetsområde. Trafiksäkerhetsverket bär även i dessa fall det primära ansvaret för tillsynen.


30 §
Säkerhets- och kemikalieverkets samt Strålsäkerhetscentralens rätt att låta utföra test

Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäkerhetscentralen har rätt att vid behov och i synnerhet när en förpackning eller tank går sönder och orsakar men eller fara låta ett laboratorium som Säkerhets- och kemikalieverket eller Strålsäkerhetscentralen bestämmer utföra test för att säkerställa att förpackningen eller tanken uppfyller de föreskrivna kraven.

31 §
Utbildning av personal

Personer som börjar sköta uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen ska ha lämplig utbildning, som ska kontrolleras när ett nytt anställningsförhållande inleds. Innan utbildningen har genomförts får de sköta uppgifter i anknytning till transport av farliga ämnen endast under direkt övervakning av en utbildad person.


31 b §
Undervisningsämnen inom specialutbildningen

Den uppgiftsbaserade utbildningen för de personalgrupper som avses i 31 a § 2 mom. ska omfatta åtminstone följande ämnesområden:


3) vagnsynare, lastningsrådgivare och personer med motsvarande funktion i kategori 2:

a) teknisk kontroll av vagnarna,

b) teknisk kontroll enligt GCU-avtalet; detta tillämpas endast på personer som utför inspektioner med anknytning till internationell transport i enlighet med RID-bestämmelserna,

c) kontroll som avses i 9 § 2 mom.; detta tillämpas endast på personer som utför sådana kontroller,

d) identifiering av exceptionella situationer,


32 §
Säkerhetsutredningar i fråga om bangårdar

Varje järnvägsföretag som verkar på en bangård ska sända en säkerhetsutredning som avses i 12 § 3 mom. i TFÄ-lagen till Trafikverket.

Utlåtande om säkerhetsutredningen och om den interna räddningsplan som ingår i den ska begäras av räddningsverket och av närings-, trafik och miljöcentralen. Säkerhetsutredningen och utlåtandena ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket för godkännande. Trafiksäkerhetsverket ska inom en rimlig tidsfrist meddela dem som utarbetat utredningen vilka slutsatser verket dragit av säkerhetsutredningen. Den godkända säkerhetsutredningen ska lämnas till räddningsverket och till närings-, trafik och miljöcentralen.

De som utarbetat säkerhetsutredningen ska gå igenom den och uppdatera den, om

1) det verksamheten på bangården har skett en sådan förändring som ökar risken för en storolycka,

2) det vid utredningen av olycksfalls- och risksituationer har framgått något anmärkningsvärt,

3) det i planeringen av områden i omedelbar närhet till bangården sker en förändring som är av betydelse med tanke på säkerheten,

4) Trafiksäkerhetsverket begär det.

Trafikverket ska tillsammans med de järnvägsföretag som är verksamma på bangården utvärdera riskerna samt se över och uppdatera säkerhetsutredningen minst vart femte år. Utlåtande om den uppdaterade säkerhetsutredningen och om den interna räddningsplan som ingår i den ska begäras av räddningsverket och av närings-, trafik och miljöcentralen. Den uppdaterade säkerhetsutredningen och utlåtandena ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket för godkännande. När Trafiksäkerhetsverket har godkänt den uppdaterade säkerhetsutredningen ska den lämnas till räddningsverket och till närings-, trafik och miljöcentralen.

Trafiksäkerhetsverket ska minst vart tredje år utföra en systematisk kontroll på de bangårdar av vilka det krävs en säkerhetsutredning. Till den del kontrollen gäller den interna räddningsplanen ska räddningsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen kallas till kontrollen.

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank eller fyllande av en vagn och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i avsnitt 1.8.5 i bilagan till ministeriets förordning, ska lastaren, fyllaren, transportören eller mottagaren, i fråga om en olyckshändelse som inträffat i deras respektive verksamhet, omedelbart lämna Trafiksäkerhetsverket och Centralen för undersökning av olyckor en olycksrapport enligt den modell som ingår i ministeriets förordning. Om det är fråga om transport av radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Bestämmelser om undersökningen av järnvägsolyckor i samband med transport av farliga ämnen utfärdas särskilt.


35 §
Anmälan om godkännande av förpackningar och tankar

Besiktningsorganet ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om typgodkännande av förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen eller om annat motsvarande påvisande av att de stämmer överens med kraven.

Strålsäkerhetscentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen och som har typgodkänts eller vilkas typ på annat sätt har visats stämma överens med kraven. Säkerhets- och kemikalieverket för register över andra förpackningar och tankar som är avsedda för transport av andra farliga ämnen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Säkerhetsutredningar som har lämnats med stöd av bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande förblir i kraft som sådana. Säkerhetsutredningarna ska gås igenom och uppdateras i enlighet med 32 § 3—5 mom.

Kommissionens direktiv 2010/61/EU (32010L0061); EUT nr L 233, 3.9.2010, s. 27

  Helsingfors den 6 april 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.