399/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 21, 22 och 37 §,

ändras 2 § 6 och 10 punkten, 5 § 3 mom., 8 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 9 och 10 §, 15 § 2 mom., 17 och 20 §, rubriken för 4 kap., 25, 26 och 29 f §, 30 § 1 mom., 32 §, 34 § 2 och 3 mom. samt 35 §,

av dem 2 § 6 och 10 punkten, 8 § 1 mom. 2 punkten, 15 § 2 mom. och 30 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 263/2009, 5 § 3 mom., 10 och 17 §, rubriken för 4 kap., 25 och 29 § samt 34 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 250/2005, 26 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 250/2005, 536/2007 och 263/2009 samt 34 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 536/2007, samt och

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordning 263/2009, en ny 11 punkt samt till förordningen en ny 14 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6) ministeriets förordning kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (369/2011),


10) gaskärl gasflaskor, storflaskor, tryckfat, gasflaskpaket och slutna kryokärl,

11) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG.

5 §
Klassificering av farliga ämnen

I de fall som anges i kapitel 2.2 i bilagan A till ministeriets förordning klassificerar Säkerhets- och kemikaliverket ämnen eller godkänner en utförd klassificering av dem. Strålsäkerhetscentralen klassificerar dock i sådana fall radioaktiva ämnen eller godkänner klassificeringen av dem. Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de test som behövs för att utreda klassificeringen.


8 §
Transportör och förare

Bestämmelser om transportörens och förarens skyldigheter finns i 9 och 10 § i TFÄ-lagen. När transportören och föraren tar sig an transport av farliga ämnen ska de på avsändningsplatsen särskilt


2) försäkra sig om att avsändaren har lämnat all den information som i ministeriets förordning föreskrivs om de farliga ämnen som transporteras och om att föreskrivna handlingar medförs i transportenheten,


Före transporten ska föraren bekanta sig med de föreskrivna skriftliga instruktionerna. Efter transporten ska transportören och föraren kontrollera att storetiketter och märkningar på fordonet eller tankfordonet avlägsnas.


9 §
Mottagare

Mottagaren får inte vägra att ta emot en försändelse av andra skäl än tvingande skäl. Mottagaren ska efter lossningen av lasten kontrollera att de bestämmelser som gäller honom har uppfyllts. Mottagaren får återsända en container till transportören först när sådana försummelser som observerats vid kontrollen har rättats till.

Om mottagaren utnyttjar tjänster som tillhandahålls av andra parter, t.ex. lossnings- eller rengöringspersonal eller personal som eliminerar andra riskfaktorer, ska mottagaren vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kraven i bestämmelserna har uppfyllts.

10 §
Övriga parter

Andra än i 7—9 § avsedda parter som är delaktiga i en transport är i första hand

1) lastare,

2) förpackare,

3) fyllare av tankar och av fordon och containrar för bulkgods,

4) innehavare av tankcontainer eller UN-tank,

5) lossare.

Skyldigheter för de parter som avses i 1 mom. framgår av de skyldigheter som förskrivs i TFÄ-lagen.

14 a §
Lossare

Lossaren har särskilt följande skyldigheter. Lossaren ska

1) genom att kontrollera märkningen på de ämnen som ingår i lasten försäkra sig om att endast de ämnen som nämns i dokumentationen över lasten blir lossade,

2) kontrollera att det inte finns sådana skador på förpackningar, tankar, fordon eller containrar som kan äventyra lossningen samt vid behov reparera skadorna före lossningen,

3) uppfylla kraven på lossning,

4) omedelbart efter lossningen avlägsna farliga rester som har fäst på utsidan av tanken, fordonet eller containern under lossningsprocessen samt säkerställa att ventiler och inspektionsöppningar är stängda,

5) sörja för att fordon och containrar rengörs på föreskrivet sätt och för att riskfaktorer elimineras,

6) se till att inga storetiketter eller orangeskyltar längre är synliga på fullständigt tömda och rengjorda containrar eller på containrar för vilkas del de riskfaktorer som hänför sig till det transporterade ämnet har eliminerats eller på tankar till andra än tankfordon.

Om lossaren utnyttjar tjänster som tillhandahålls av andra parter, t.ex. rengöringspersonal eller personal som eliminerar andra riskfaktorer, ska lossaren vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kraven i bestämmelserna har uppfyllts.

15 §
Utbildning av personal

Personer som börjar sköta uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen ska ha lämplig utbildning, som ska kontrolleras när ett nytt anställningsförhållande inleds. Innan utbildningen har genomförts får de sköta uppgifter i anknytning till transport av farliga ämnen endast under direkt övervakning av en utbildad person.


17 §
Gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits i något annat land än Finland i fråga om de gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om gaskärlens tillbehör.

Om det inte är fråga om sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 § 2 mom., ska materialet i ett gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används vid transport samt materialet i gaskärlets utrustning vara beständigt mot sprödbrott till en temperatur av -40°C.

På gaskärlet ska märkningen "-40°C" eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 6 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (302/2001).

20 §
Anmälan när en förpackning har gått sönder

Avsändaren, transportören och mottagaren är skyldiga att vid transport av radioaktiva ämnen underrätta Strålsäkerhetscentralen och vid transport av andra farliga ämnen underrätta Säkerhets- och kemikalieverket när konstruktionen på en förpackning som är godkänd eller i övrigt har visats stämma överens med kraven har gått sönder under normala transportförhållanden.

4 kap.

Tankar och containrar

25 §
Tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits i något annat land än Finland i fråga om de tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om tankarnas tillbehör.

Om det inte är fråga om sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 § 2 mom., ska materialet i en tank som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används vid transport samt materialet i tankens utrustning vara beständigt mot sprödbrott till en temperatur av -40°C.

På tanken ska märkningen "-40°C" eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 6 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven.

26 §
Handlingar

När farliga ämnen överlåts för transport ska avsändaren i de fall som bestäms genom förordning av ministeriet till transportören överlämna en godsdeklaration eller motsvarande följesedel i vilken har antecknats de föreskrivna uppgifterna om det ämne som ska transporteras. Om havstransport följer på vägtransporten av ett farligt ämne i en storcontainer eller ett fordon, ska avsändaren till godsdeklarationen eller till motsvarande följesedel foga ett sådant stuvningsintyg för containrar eller fordon som överensstämmer med IMDG-koden.

Transportören ska, i de fall som bestäms genom förordning av ministeriet, i god tid före transporten lämna skriftliga instruktioner till fordonets besättning.

Om ett godkännande enligt 7 a § i TFÄ-lagen krävs för fordonet, ska fordonet vara försett med ett intyg över godkännandet.

När större mängder farliga ämnen transporteras än vad som anges i punkt 1.1.3.6 i bilaga A till ministeriets förordning ska varje person i fordonets besättning medföra ett identitetsbevis försett med fotografi.

Bestämmelser om ADR-körtillstånd finns i 11 b § i TFÄ-lagen och i förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (401/2011).

De handlingar som avses i 1—5 mom. ska medföras i fordonet under transporten. De handlingar som avses i 1 och 2 mom. får också vara elektroniska, om de metoder som används för att verifiera, lagra och bearbeta data uppfyller kraven enligt lagstiftningen på så sätt att informationen har samma beviskraft och finns tillgänglig på samma sätt som i handlingar på papper. Avsändaren ska dock tillhandahålla de handlingar som avses i 1 mom. på papper om transportören yrkar det.

Avsändaren och transportören ska förvara de handlingar som avses i 1 mom. i minst tre månader.

29 f §
Rapportering

Polisen, gränsbevakningsväsendet och tullen lämnar var för sig, senast före utgången av den januari månad som följer på kontrollåret, till kommunikationsministeriet ett sammandrag i enlighet med bilaga III till det direktiv som nämns i 29 c § 1 mom. av de kontroller som de har utfört under varje kalendermånad. Antalet konstaterade överträdelser anges specificerade enligt bilaga II till direktivet.

30 §
Myndigheter

Polisen övervakar vägtransporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring som hänför sig till dem. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på väg och tillfällig förvaring i anslutning till dem övervakas också av tullen och gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets verksamhetsområde. I fråga om transporter som sker under övervakning av försvarsmakten bestäms i TFÄ-lagen.


32 §
Säkerhets- och kemikalieverkets samt Strålsäkerhetscentralens rätt att låta utföra test

Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäkerhetscentralen har rätt att vid behov och i synnerhet när en förpackning eller tank går sönder och orsakar men eller fara låta ett laboratorium som Säkerhets- och kemikalieverket eller Strålsäkerhetscentralen bestämmer utföra test för att säkerställa att förpackningen eller tanken uppfyller de föreskrivna kraven.

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank eller fyllande av ett fordon och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i avsnitt 1.8.5 i bilaga A till ministeriets förordning, ska lastaren, fyllaren, transportören eller mottagaren, i fråga om en olyckshändelse som inträffat i deras respektive verksamhet, omedelbart lämna Säkerhets- och kemikalieverket en olycksrapport enligt den modell som ingår i ministeriets förordning. Om det är fråga om transport av radioaktivt ämne, ska rapporten dock lämnas till Strålsäkerhetscentralen.

Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäkerhetscentralen har rätt att begära utredningar utöver dem som avses i 2 mom., om ytterligare utredningar anses vara nödvändiga med beaktande av olyckshändelsens art och omfattning.


35 §
Anmälan om godkännande av förpackningar eller tankar

Besiktningsorganet ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om typgodkännande av förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen eller om annat motsvarande påvisande av att de stämmer överens med kraven.

Strålsäkerhetscentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen och som har typgodkänts eller vilkas typ på annat sätt har visats stämma överens med kraven. Säkerhets- och kemikalieverket för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av andra farliga ämnen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2010/61/EU (32010L0061); EUT nr L 233, 3.9.2010, s. 27

  Helsingfors den 6 april 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.