396/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 april 2011

Lag om ändring av 11 § i lagen om preskription av skulder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om preskription av skulder (728/2003) 11 § 1 och 2 mom., av dem 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 428/2010, som följer:

11 §
Rättsliga åtgärder som avbryter preskription

Preskriptionen av en skuld avbryts på det sätt som anges i 2 mom., om

1) borgenären väcker talan angående fordran mot gäldenären eller i fråga om fordran framställer ett krav vid domstol, konsumenttvistenämnden eller vid något annat lagstadgat organ eller i ett förfarande där ett avgörande eller en rekommendation i ärendet kan meddelas, eller vid ett organ som antecknats i den databas över organ som avgör konsumenttvister som Europeiska kommissionen svarar för,

2) borgenären anmäler sin fordran utifrån en offentlig stämning som gäller gäldenären eller i gäldenärens konkurs eller i något annat insolvensförfarande eller skulden annars beaktas i samband med förfarandet,

3) borgenären anhängiggör ett utsökningsärende eller skulden annars beaktas i samband med ett utsökningsförfarande, eller

4) fordran tas till behandling vid medling i domstol eller vid ett sådant medlingsförfarande där förlikningen kan stadfästas så att den blir verkställbar på det sätt som föreskrivs i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar (394/2011).

När ett i 1 mom. 1 eller 3 punkten avsett ärende inleds, ett beslut fattas om inledande av ett förfarande som avses i 2 punkten eller om ett interimistiskt förbud som gäller skulden i fråga eller när det fattas beslut eller ingås avtal om att inleda medling enligt 4 punkten, avbryts preskriptionen för den tid som förfarandet pågår. Preskriptionen anses ha avbrutits den dag då den lagakraftvunna domen meddelades eller handläggningen av ärendet avslutades på något annat sätt.Denna lag träder i kraft den 21 maj 2011.

Lagen tillämpas också på skulder vars grund har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag.

RP 284/2010
LaUB 32/2010
RSv 294/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG (32008L0052); EUT L 136, 24.5.2008, s. 3

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.