389/2011

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 april 2011

Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 2 § 1 mom. och 3 mom. 2 punkten, 4 § 3 mom., 9 § 1 mom., 15 § 2 mom., 19 § 1 mom., 21 § 1 och 2 mom. och 22 §,

av dem 15 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1315/2009, och

fogas till 4 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller den yrkeskompetens som i vägtrafik krävs av den som framför en lastbil eller buss eller en fordonskombinationer som består av ett sådant fordon och ett släpfordon. Vad som i denna lag föreskrivs om yrkeskompetens för lastbilsförare tillämpas också på förare av trafiktraktorer vid andra transporter än de som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003). I fråga om kompetens för förare av fordon som transporterar farliga ämnen gäller dessutom vad som föreskrivs i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och med stöd av den.


Denna lag gäller inte förare när


2) fordonet används av polisen, räddningsväsendet, en läroanstalt som svarar för utbildning inom räddningsbranschen, den prehospitala akutsjukvården eller försvarsmakten för transporter som hänför sig till deras uppgifter eller av tullen eller gränsbevakningsväsendet i skötseln av polisuppgifter,


4 §
Grundläggande yrkeskompetens

Av den som inleder utbildningen krävs inte körrätt för det fordon som används i körundervisningen. Innan körrätt för det fordon som används i undervisningen erhålls ska på körundervisningen tillämpas vad som i körkortslagen (386/2011) föreskrivs om körundervisning som ges för erhållande av körrätt.

Grundläggande yrkeskompetens för förare av trafiktraktorer kan förvärvas genom utbildning enligt 2 mom.

9 §
Undantag i fråga om minimiåldern för bussförare

Den som har avlagt grundexamen för bussförare i yrkesutbildningen för förare och har förvärvat grundläggande yrkeskompetens för bussförare får med avvikelse från 8 § 2 mom. framföra bussar i klass D1 eller i klass D i Finland, med undantag för Åland, om han eller hon har fyllt 18 år och har erhållit körrätt för fordonet. I körkortslagen föreskrivs om villkor för erhållande av körrätt för buss. Bestämmelser om de begränsningar som gäller utövande av bussföraryrket före 20 års ålder finns i 2 mom.


15 §
Prov

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnandet och övervakningen av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som det godkänt. Också försvarsmakten kan ordna och övervaka prov som hänför sig till utbildning enligt 10 § 3 mom. Trafiksäkerhetsverket kan ordna uppgiften att ta emot och övervaka proven samt att utfärda det intyg som avses i 5 § 3 mom. så att uppgiften sköts i anslutning till förarexamina, genom att skaffa de behövliga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter genom avtal som ingås med dem i enlighet med 4 § 1 mom. i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort (629/2004). På verksamhet som utförs enligt avtal tillämpas vad som i 4—12 och 16 § i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) föreskrivs om de krav som ställs på verksamheten och ordnandet av den.


19 §
Erkännande av dokument över yrkeskompetens som har utfärdats i andra EES-länder

Innehavare av dokument som utfärdats i en annan EES-stat och som överensstämmer med 18 § 1 mom. får framföra lastbil eller buss i Finland. I fråga om ömsesidigt erkännande av körkort och anteckningarna i dem föreskrivs i körkortslagen.


21 §
Återkallande av yrkeskompetensbevis

Ett yrkeskompetensbevis för förare ska återkallas för en bestämd tid eller tills vidare, om innehavaren inte längre uppfyller villkoren för beviljande av beviset. Beviset kan också återkallas på innehavarens begäran. Beviset kan återkallas temporärt, om det föreligger förutsättningar för meddelande av temporärt körförbud enligt körkortslagen.

Yrkeskompetensbevis återkallas av polisen. I fråga om polisens omhändertagande av beviset och återlämnande av det till innehavaren föreskrivs i körkortslagen.


22 §
Antecknande av yrkeskompetens i körkortet

Yrkeskompetensen kan antecknas i körkortet, om sökanden uppfyller kraven på yrkeskompetens samt de villkor för beviljande av körkortstillstånd som föreskrivs i körkortslagen.

Ansökan om antecknande av yrkeskompetensen i körkortet lämnas till polisen med iakttagande av vad som föreskrivs om ansökan om körkort i körkortslagen.


Denna lag träder med de undantag som föreskrivs i 2 mom. i kraft den 19 januari 2013.

Bestämmelserna i 2 § 3 mom. 2 punkten och 15 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 212/2010
KoUB 23/2010
RSv 269/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.