377/2011

Utfärdad i Helsingfors den 28 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 6 §, sådan den lyder i förordningarna 1179/2002, 1338/2007 och 412/2010, samt

ändras 3, 3 a, 3 b, 3 f, 4, 5, 7, 10—12 och 14 §, sådana de lyder 3, 3 a, 3 b och 3 f §  i förordning 104/2008, 4 och 14 § i förordningarna 204/2002 och 1338/2007, 5 § i förordning 412/2010 samt 7 och 10—12 § i förordning 1338/2007, som följer:

3 §
Medicine studerandes rätt att vara verksamma i legitimerade läkares uppgifter

En medicine studerande som med godkänt resultat genomfört minst de studier som avses i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) och hör till de fem första studieåren, och som på basis av de genomförda studierna har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften i fråga, får vara tillfälligt verksam i läkaruppgifter, inbegripet jourtjänstgöring, vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård enligt 2 § 4 punkten i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) eller vid en verksamhetsenhet inom socialvården som ger i 24 § i socialvårdslagen avsedd anstaltsvård (710/1982) under ledning och tillsyn av en legitimerad läkare.

En medicine studerande som med godkänt resultat genomfört minst de studier som avses i förordningen enligt 1 mom. och som hör till de fyra första studieåren och de studieperioder som ingår i grundutbildningen för läkare inom det specialområde som den studerande ska vara verksam på, och som på basis av de genomförda studierna har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften i fråga, får vara verksam i läkaruppgifter under ledning och tillsyn av en legitimerad läkare vid en verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård eller vårdavdelningen vid en hälsovårdscentral. En förutsättning för att få vara verksam i uppgiften som jourhavande läkare är dessutom att den studerande står under omedelbar ledning och tillsyn av en legitimerad läkare.

3 a §
Odontologie studerandes rätt att vara verksamma i legitimerade tandläkares uppgifter

En odontologie studerande som med godkänt resultat genomfört minst de studier som avses i statsrådets förordning om universitetsexamina och hör till de fyra första studieåren, och som på basis av de genomförda studierna har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften i fråga, får vara tillfälligt  verksam i tandläkaruppgifter vid en verksamhetsenhet enligt 3 § 1 mom. under ledning och tillsyn av en legitimerad tandläkare.

3 b §
Rätten för personer som i utlandet studerar medicin eller odontologi att vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter

Den som studerar medicin eller odontologi utomlands har sådan rätt som nämns i 3 eller 3 a § efter att med godkänt resultat ha genomfört minst de studier som hör till de fem första studieåren inom läkarutbildningen eller i fall som avses i 3 § 2 mom. minst de studier som hör till de fyra första studieåren, eller minst de studier som hör till de fyra första studieåren inom tandläkarutbildningen samt av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eventuellt föreskrivna övriga studier och praktik.

3 f §
Handledare för studerande verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter

En verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en verksamhetsenhet inom socialvården ska skriftligen för en studerande som avses i 3 och 3 a—3 d § utse en handledare som har rätt att självständigt utöva yrket i fråga som legitimerad yrkesutbildad person och som har tillräcklig praktisk erfarenhet. Handledaren vid verksamhetsenheten ska följa, handleda och övervaka den studerandes verksamhet och genast ingripa vid eventuella missförhållanden och avbryta verksamheten om patientsäkerheten äventyras. Verksamhetsenheten ska se till att en jourhavande studerande alltid kan få tag på en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att utöva yrket i fråga och som vid behov ska infinna sig vid verksamhetsenheten.

4 §
Rätt att vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person i vissa fall

Av en medborgare i en stat tillhörande Europeiska unionen (EU-stat) eller i en stat tillhörande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) som i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har genomgått den utbildning som avses i 11 § 1—3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården krävs, för erhållande av rätt att utöva yrke enligt de nämnda bestämmelserna, att han eller hon har fullgjort den tjänstgöring, genomfört de tilläggsstudier och genomgått det förhör för utredande av yrkesskickligheten som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eventuellt bestämmer särskilt så att hans eller hennes kompetens motsvarar en motsvarande utbildning i Finland.

Den som genomgått den utbildning som avses i 1 mom. kan av särskilda skäl på ansökan få tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att i högst två år på de villkor som det fastställer vara tillfälligt verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter vid en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården redan innan han eller hon med helt godkänt resultat genomfört de tilläggsstudier eller genomgått det förhör som avses i 1 mom.

5 §
Särskild allmänläkarutbildning

Till den särskilda allmänläkarutbildningen kan den antas som har avlagt medicine licentiatexamen i Finland eller en sådan motsvarande examen utomlands som hör till fordringarna för utövande av läkaryrket.

Syftet med den särskilda allmänläkarutbildningen är att göra läkaren förtrogen med uppgifterna för läkare inom primärvården, hälso- och sjukvårdens förvaltning och socialskyddssystemet samt med samarbetet med anställda inom hälso- och sjukvården och socialvården. För att genomgå utbildningen ska läkaren

1) tjänstgöra i läkaruppgifter i anställningsförhållande till en kommun eller samkommun i minst nio månader vid en hälsovårdscentral som godkänts av ett universitet som anordnar examina inom det medicinska området (utbildningsenhet),

2) tjänstgöra i läkaruppgifter i minst sex månader vid ett sjukhus som godkänts av utbildningsenheten,

3) delta regelbundet i utbildning på arbetsplatsen vid en verksamhetsenhet som avses i 1 och 2 punkten, samt

4) genomgå minst 16 timmars utbildning i kursform, som godkänts eller ordnas av utbildningsenheten och som gör läkaren förtrogen med hälsovårdsförvaltningen och socialskyddssystemet.

Den särskilda allmänläkarutbildningen varar tre år om den fullgörs på heltid. En del av utbildningen får fullgöras på deltid förutsatt att den totala utbildningstiden inte förkortas, att målen för utbildningen nås och att tjänstgöringen på deltid per vecka är minst 50 procent av tjänstgöring på heltid.

Av den särskilda allmänläkarutbildningen får högst sex månaders tjänstgöring fullgöras vid en annan på allmänläkaruppgifter inriktad inrättning eller enhet för hälso- och sjukvård som avses i 4 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och som godkänts av utbildningsenheten än en verksamhetsenhet som avses i 2 mom. 1 eller 2 punkten. Som utbildning kan dessutom godkännas högst ett år av den praktiska undervisning som ingår i utbildningen för medicine licentiatexamen, när den praktiska undervisningen har erhållits vid ett sjukhus eller en hälsovårdscentral som godkänts av utbildningsenheten.

Utbildningsenheten utfärdar ett intyg över fullgjord särskild allmänläkarutbildning.

7 §
Rätt att vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person med specialistkompetens i vissa fall

Av en medborgare i en EU- eller EES-stat som i någon annan EU- eller EES-stat än Finland eller i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har genomgått en utbildning som ger specialistkompetens enligt 14 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården krävs, för att han eller hon ska kunna vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person med specialistkompetens, att han eller hon har genomfört de tilläggsstudier och genomgått det förhör för utredande av yrkesskickligheten som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eventuellt bestämmer särskilt så att hans eller hennes kompetens motsvarar sådan specialistkompetens som kan uppnås i Finland.

10 §
Anpassningsperiod

I ett villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården meddelar en sökande ska verket bestämma anpassningsperiodens längd och i vilka uppgifter anpassningsperioden får fullgöras. Dessutom ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utse en handledare för sökanden under anpassningsperioden och bestämma den kompetens som krävs av handledaren. En handledare ska ha minst fem års yrkeserfarenhet.

De villkor som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har uppställt ska följas under anpassningsperioden. Sökanden ska under anpassningsperioden arbeta vid en sådan verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som avses i 2 § 4 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter eller vid en sådan verksamhetsenhet inom socialvården som ger anstaltsvård som avses i 24 § i socialvårdslagen på det sättet att sökanden är direkt anställd hos verksamhetsenhetens huvudman. Sökanden ska själv ordna anställningen. Anpassningsperioden kan även innefatta kompletterande utbildning.

11 §
Handledarens skyldigheter under anpassningsperioden

Den handledare som utsetts för anpassningsperioden ska följa, handleda och övervaka sökandens verksamhet under anpassningsperioden och genast ingripa vid eventuella missförhållanden. Om sökandens verksamhet under anpassningsperioden kan äventyra patientsäkerheten ska handledaren genast anmäla detta till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som kan besluta att anpassningsperioden ska avbrytas.

När anpassningsperioden är slut ska handledaren lämna ett utlåtande till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om sökandens förmåga och skicklighet att utöva yrket. Utlåtande ska lämnas också om anpassningsperioden har avbrutits.

12 §
Lämplighetsprov

I ett villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer bestämmer Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården det huvudsakliga innehållet i lämplighetsprovet och vem som ska verkställa provet.

14 §
Kompetens och språkkunskaper som krävs av en medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Av en medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i utlandet har genomgått en utbildning som avses i 4 § eller 5 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården krävs för erhållande av tillstånd att utöva yrket i uppgifter som avses i de nämnda bestämmelserna eller för erhållande av rätt att utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person att han eller hon har fullgjort den tjänstgöring, genomfört de tilläggsstudier och genomgått det förhör för utredande av yrkesskickligheten som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eventuellt bestämmer så att hans eller hennes kompetens motsvarar en motsvarande utbildning i Finland. Personen i fråga ska dessutom visa att han eller hon har tillräckliga språkkunskaper. När språkkunskaperna konstateras ska sådana språkkunskaper anses vara tillräckliga som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som tillståndet eller rätten att utöva yrket förutsätter.

Den som genomgått den utbildning som avses i 1 mom. kan av särskilda skäl på ansökan få tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att i högst två år på de villkor som verket fastställer tillfälligt vara verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter vid en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården redan innan han eller hon med helt godkänt resultat genomgått det förhör som avses i 1 mom.

Den som har genomgått en utbildning som avses i 1 mom. och i Finland arbetar inom forskning eller inom undervisning som utbildare i hälso- och sjukvårdsbranschen, och som i anslutning till forskningen eller undervisningen deltar i vården av patienter, kan på ansökan av särskilda skäl av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården få tillstånd att begränsat och tillfälligt arbeta i uppgifter som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Tillstånd kan beviljas  för högst två år i sänder och för en bestämd verksamhetsenhet och specialitet på de villkor som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården bestämmer. Ett villkor för beviljande av tillstånd är att sökanden har gällande och obegränsad rätt att utöva yrke i utgångslandet. Ett villkor är dessutom att det utses en ansvarig person som har rätt att utöva yrket i fråga som legitimerad yrkesutbildad person och som har tillräcklig praktisk erfarenhet. En ansvarig person ska utses vid varje verksamhetsenhet där sökanden deltar i vården av patienter. Den ansvariga personen ska följa, övervaka och vid behov handleda den som har fått tillstånd i hans eller hennes verksamhet som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

På tandläkare vars odontologie licentiatexamen inte har omfattat en sex månaders fördjupad praktik tillämpas 6 § i dess lydelse vid ikraftträdandet av denna förordning.

Det krav i 5 § 2 mom. 1 punkten som gäller anställningsförhållande till en kommun eller samkommun tillämpas inte på läkare som före den 1 september 2010 har fått studierätt för sådan tilläggsutbildning inom primärvården som avses i förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården (1435/1993), som gällde före denna förordnings ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 28 april 2011

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Pirjo Kainulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.