376/2011

Utfärdad i Helsingfors den 28 apriol 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av höns

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010) 16 §, och

ändras 1 § 1 mom., 2 § och 9 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskydd vid hönshållning. Denna förordning tillämpas på höns som hålls för produktion av ägg. Bestämmelser om skydd av broilrar och broilermödrar finns i statsrådets förordning om skydd av broilrar (375/2011).


2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) höns fågel av arten Gallus gallus,

2) värphöns värpmogna höns, som hålls för produktion av ägg avsedda som livsmedel,

3) moder en höna i farföräldra- och morföräldra- eller föräldraled,

4) kyckling ett höns som ännu inte är värpmoget och som uppföds till värphöna eller moder till värphöns,

5) rede ett avskilt, för äggläggning avsett utrymme, vars golvmaterial inte är av rutnät i metall som kan komma i kontakt med hönsen,

6) tillgänglig area en area som är minst 30 centimeter bred och har en lutning om högst 14 procent med minst 45 centimeter fri höjd och till vilken reden inte räknas,

7) golvhönseri ett annat för värphöns avsett hönseri än ett burhönseri,

8) inredd bur en bur avsedd för värphöns i vilken hönsen har tillgång till ett rede, strö som de kan picka och sprätta i samt lämpliga sittpinnar,

9) oinredd bur en annan för värphöns avsedd bur än en sådan som anges i 8 punkten.


9 §
Vattning och utfodring

Foder som ges till höns ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011. 

  Utfärdad i Helsingfors den 28 april 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Susanna Ahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.